Test/kit - bút đo - máy đo,... pH, mặn, DO, ORP,... giá rẻ

#1
<font size="4"><p align="left"><font size="2">Mọi th&ocirc;ng tin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</font></p><p align="left"><font size="2"><strong>T&ecirc;n C&ocirc;ng ty: C&Ocirc;NG TY TNHH VINH KH&Ocirc;I </strong></font></p></font><p align="left"><font size="2"><strong>T&ecirc;n giao d<font face="Times New Roman,Times New Roman">ị</font>ch : VINH KHOI CO., LTD.</strong> </font></p><p align="left"><font size="2">Tr<font face="Times New Roman,Times New Roman">ụ </font>s<font face="Times New Roman,Times New Roman">ở </font>: 97 Nguy<font face="Times New Roman,Times New Roman">ễ</font>n Tr<font face="Times New Roman,Times New Roman">ọ</font>ng Tuy<font face="Times New Roman,Times New Roman">ể</font>n &ndash; Ph<font face="Times New Roman,Times New Roman">ườ</font>ng 15 &ndash; Qu<font face="Times New Roman,Times New Roman">ậ</font>n Ph&uacute; Nhu<font face="Times New Roman,Times New Roman">ậ</font>n &ndash; Tp. H<font face="Times New Roman,Times New Roman">ồ </font>Ch&iacute; Minh </font></p><p align="left"><font size="2">VPKD : H74 <font face="Times New Roman,Times New Roman">Đườ</font>ng A3 &ndash; Khu t&aacute;i <font face="Times New Roman,Times New Roman">đị</font>nh c<font face="Times New Roman,Times New Roman">ư </font>10 ha &ndash; P. T&acirc;n Th<font face="Times New Roman,Times New Roman">ớ</font>i Nh<font face="Times New Roman,Times New Roman">ấ</font>t &ndash; Q. 12 &ndash; Tp. HCM </font></p><font face="Times New Roman,Times New Roman"><p align="left"><font size="2">Tel : 08. 3592 6162 (EXT:21) Fax: 08. 3592 6163 </font></p><p align="left"><font size="2">V&otilde; Ch&iacute; Thanh</font></p><p align="left"><font size="2">Mobile : 01655 229 869</font></p><p align="left"><font size="2">Email: <a href="mailto:vochithanh2909@gmail.com">vochithanh2909@gmail.com</a></font></p><p align="left"><font size="2" /></p></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Võ Chí Thanh
- Địa chỉ: H74 Đường A3 – Khu tái định cư 10 ha – P. Tân Thới Nhất – Q. 12 – Tp. HCM
- Điện thoại: 01655229869 - Fax: 08. 3592 6163
- email: vochithanh2909@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH