Than bùn nghiền mịn hữu cơ cao

  • Thread starter simico
  • Ngày gửi
S

simico

Guest
#1
<div id="hometext" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: bold; text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 16px; border-width: 0px">Than b&ugrave;n được h&igrave;nh th&agrave;nh do sự t&iacute;ch tụ v&agrave; ph&acirc;n huỷ kh&ocirc;ng ho&agrave;n to&agrave;n t&agrave;n dư thực vật trong điều kiện yếm kh&iacute; xảy ra li&ecirc;n tục. Qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y diễn ra tại c&aacute;c v&ugrave;ng trũng ngập nước. C&aacute;c v&ugrave;ng đất ngập nước l&agrave; những v&ugrave;ng c&oacute; năng suất sinh học cao, điều kiện ph&aacute;t triển của thực vật rất thuận lợi. Tuy nhi&ecirc;n, lớp thổ nhưỡng tại c&aacute;c v&ugrave;ng n&agrave;y lu&ocirc;n trong điều kiện yếm kh&iacute;; do đ&oacute;, mặc d&ugrave; sinh khối c&aacute;c lo&agrave;i cỏ sống tr&ecirc;n mặt nước tăng nhanh, nhưng qu&aacute; tr&igrave;nh ph&acirc;n giải x&aacute;c thực vật lại xảy ra chậm v&agrave; kh&ocirc;ng đạt tới giai đoạn v&ocirc; cơ ho&aacute; dẫn đến t&iacute;ch luỹ hữu cơ. Tiếp theo cỏ l&agrave; lau, l&aacute;ch, c&acirc;y bụi, c&acirc;y th&acirc;n gỗ thay thế, kết hợp với qu&aacute; tr&igrave;nh kiến tạo địa chất, qu&aacute; tr&igrave;nh bồi tụ, lắng đọng ph&ugrave; sa đ&atilde; ch&ocirc;n v&ugrave;i kể cả c&acirc;y th&acirc;n gỗ, l&agrave;m cho hữu cơ t&iacute;ch tụ th&agrave;nh c&aacute;c lớp v&agrave; tạo th&agrave;nh than b&ugrave;n.</div><div class="bodytext" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 16px; border-width: 0px">Than b&ugrave;n&nbsp;đ&atilde; qua s&agrave;ng v&agrave; nghiền ph&acirc;n loại,&nbsp;đ&aacute;p&nbsp;ứng cho ti&ecirc;u chuẩn sản xuất ph&acirc;n b&oacute;n hữu cơ vi sinh với c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn như sau:<br /><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px">* Than b&ugrave;n loại 1:</strong><br />- Hữu cơ: 30-35%<br />- M&agrave;u sắc:&nbsp;đen than<br />-&nbsp;Độ mịn: qua s&agrave;ng 3,5mm<br />-&nbsp;Độ&nbsp;ẩm: 20-30%<br /><br /><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px">* Than b&ugrave;n loại 2:</strong><br />- Hữu cơ: 17-25%<br />- M&agrave;u sắc:&nbsp;đen nhạt lẫn n&acirc;u<br />-&nbsp;Độ mịn: qua s&agrave;ng 3,5mm<br />-&nbsp;Độ&nbsp;ẩm: 20-30%<br /><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px">* Than b&ugrave;n loại 3:</strong><br />- Hữu cơ: nhỏ hơn 16%<br />- M&agrave;u sắc: n&acirc;u&nbsp;đen<br />-&nbsp;Độ mịn: qua s&agrave;ng 5mm<br />-&nbsp;Độ&nbsp;ẩm 20-35%.<br />&nbsp;<br /><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px">* Năng lực cung ứng: 5000-10.000 Tấn/th&aacute;ng.</strong><br />Kho b&atilde;i đ&aacute;p ứng cho phương tiện chuy&ecirc;n chở v&agrave;o ra. Nhận vận tải tới tận kho kh&aacute;ch h&agrave;ng khi c&oacute; y&ecirc;u cầu.</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH SX TM Nguyên Liệu C
- Địa chỉ: 10 Tôn Thất Thuyết, p18, q4
- Điện thoại: 0839408767 - Fax:
- email: info@simico-vn.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH