thanh long ruột đỏ h14

#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">Thanh long ruột đỏ l&agrave; loại c&acirc;y dẽ trồng v&agrave; đang được trồng nhiều ỏ miền nam .tuy nhi&ecirc;n ở miền bắc&nbsp; số lượng c&aacute;c trang trại trồng loại thanh long ruột đỏ rất &iacute;t&nbsp; v&agrave; chất lượng thanh long ruột đỏ ngo&agrave;i bắc rất ngon n&ecirc;n gi&aacute; th&agrave;nh cao hơn thanh long miền nam .do trồng thanh long phải đầu tư tiền trụ cọc lớn n&ecirc;n &iacute;t người trồng nhưng nếu biết c&aacute;ch trồng ,chăm s&oacute;c thanh long đ&uacute;ng kỹ thuật sẽ cho thu hồi vốn rất nhanh v&agrave; thu l&atilde;i rất cao </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">-một s&agrave;o bắc bộ trồng 50 trụ&nbsp; thanh long sau 3 năm c&oacute; thể cho thu hoạch b&igrave;nh qu&acirc;n khoảng 30 triệu/s&agrave;o (khoảng 30kg/tru*20.000/kg=600.000đ/trụ*50tru=30.000.000tr)</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">Hiện nay ct ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp giống thanh long ruột đỏ h14 ra thị trường tại c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a bắc&nbsp; tư vấn kỹ thuật trồng , chăm s&oacute;c &nbsp;v&agrave; thu mua sản phẩm</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">Li&ecirc;n hệ nguyễn văn thanh 0985277344</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty tnhh T&k 0985277344
- Địa chỉ: TRẠI NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG NHÂN NGHĨA- LÝ NHÂN -HÀ NAM
- Điện thoại: 0904797677 09852773 - Fax: mst 0700318535 tai
- email: nguyen_thanh.2010@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH