Thanh lý chuồng bồ câu Pháp tại Phan Thiết

#1
<p><font size="5">hi b<font size="5">&agrave; con!</font></font></p><p><font size="5">Hi<font size="5">ện t<font size="5">ại m<font size="5">&igrave;nh <font size="5">đang nu<font size="5">&ocirc;i 130<font size="5"> c<font size="5">ặp b<font size="5">ồ c<font size="5">&acirc;u ph<font size="5">&aacute;p </font></font></font>v<font size="5">&agrave; c<font size="5">&oacute; 150 chu<font size="5">ồng nu<font size="5">&ocirc;i c<font size="5">&aacute; th<font size="5">ể. do b<font size="5">ận c<font size="5">&ocirc;ng vi<font size="5">ệc kh<font size="5">&ocirc;ng c<font size="5">h<font size="5">ăm s<font size="5">&oacute;c <font size="5">đư<font size="5">ợc n<font size="5">&ecirc;n thanh l<font size="5">&yacute; c<font size="5">ả b<font size="5">ồ c<font size="5">&acirc;u v<font size="5">&agrave; chu<font size="5">ồng</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> . <font size="5">B<font size="5">&agrave; con ai mu<font size="5">ốn quan t<font size="5">&acirc;m hay nu<font size="5">&ocirc;i th<font size="5">&igrave; li<font size="5">&ecirc;n h<font size="5">ệ v<font size="5">ới m<font size="5">&igrave;nh <font size="5">đ<font size="5">ể thương lư<font size="5">ợng. s<font size="5">ố dt: 0906799611</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đặng Quang Hùng
- Địa chỉ: Phan Thiết, Bình Thuận
- Điện thoại: 0906799611 - Fax:
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH