thap giai nhiet

#1
<div class="box_ct contenttext"><p style="text-align: justify"><strong><em>K&iacute;nh gửi: Qu&yacute; đối t&aacute;c, kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; đồng nghiệp</em></strong></p><p style="text-align: justify"><strong><em>Lời đầu ti&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i xin gửi đến qu&yacute; đối t&aacute;c, kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; đồng nghiệp lời ch&agrave;o tr&acirc;n trọng, ch&uacute;c sức khoẻ v&agrave; ch&uacute;c qu&yacute; đơn vị kinh doanh ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t đạt v&agrave; thịnh vượng.</em></strong></p><p style="text-align: justify"><strong><em>Ch&uacute;ng t&ocirc;i, <span style="color: #0000ff">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH TH&Aacute;I</span> l&agrave; một nh&agrave; cung cấp , tư vấn, lắp đặt chuy&ecirc;n nghiệp với chất lượng cao trong c&aacute;c lĩnh vực:</em></strong></p><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Th&aacute;p giải nhiệt Kingsun &ndash; Đ&agrave;i Loan ( Nh&agrave; ph&acirc;n phối ch&iacute;nh thức tại Việt Nam ).<p>&nbsp;</p></em></strong><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Vật tư, thiết bị l&agrave;m lạnh c&ocirc;ng nghiệp ( Chiller, AHU, FCU, ống gi&oacute; mềm...)<p>&nbsp;</p></em></strong><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Vật liệu c&aacute;ch nhiệt.<p>&nbsp;</p></em></strong> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Quạt Midea.</em></strong></p><p><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Ống bảo &ocirc;n TKL.</em></strong></p> <p style="text-align: justify"><br /><strong><em>C&aacute;c sản phẩm m&agrave; C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp đ&atilde; được sử dụng nhiều trong c&aacute;c dự &aacute;n ph&aacute;t triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam từ ng&agrave;nh điều h&ograve;a kh&ocirc;ng kh&iacute; trong văn ph&ograve;ng ,kh&aacute;ch sạn đến giải nhiệt nước trong c&ocirc;ng nghiệp, thực phẩm an to&agrave;n, y tế, vệ sinh nước sạch m&ocirc;i trường&hellip;.</em></strong></p><p style="text-align: justify"><strong></strong></p><p style="text-align: justify"><strong><em>Ch&uacute;ng t&ocirc;i tự tin chắc chắn rằng m&igrave;nh c&oacute; đủ nguồn lực v&agrave; khả năng cung cấp với chất lượng cao, gi&aacute; cả cực kỳ cạnh tranh v&agrave; phong ph&uacute;, phục vụ chuy&ecirc;n nghiệp trong b&aacute;n h&agrave;ng để đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng với qu&yacute; c&ocirc;ng ty ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c mục ti&ecirc;u kế hoạch kinh doanh của m&igrave;nh.</em></strong></p><p style="text-align: justify"><strong><em>Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn sự quan t&acirc;m của Qu&yacute; đối t&aacute;c, kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; d&agrave;nh cho C&ocirc;ng ty.<br />Rất mong nhận được sự quan t&acirc;m, ủng hộ v&agrave; hợp t&aacute;c của qu&yacute; vị !.</em></strong></p><p style="text-align: justify"><strong><em>Tr&acirc;n trọng!</em></strong></p><p style="text-align: justify"><strong><em>Chi tiết xin li&ecirc;n hệ :</em></strong></p><p style="text-align: justify"><strong><em>Trụ sở ch&iacute;nh&nbsp; : 254/ 60/ 2 &Acirc;u Cơ - P9 - Q. T&acirc;n B&igrave;nh, TPHCM.</em></strong></p><p style="text-align: justify"><strong><em>VPĐD: 583 Ho&agrave;ng Văn Thụ, P.4, Q. T&acirc;n B&igrave;nh, TPHCM</em></strong></p><div style="text-align: justify"><strong><em>TEL : ( 84-8 ) 3503 2868 &nbsp; &nbsp; FAX: (84-8) 3948 2276 &nbsp; &nbsp; MST: 0309484966</em></strong></div><div style="text-align: justify"><strong></strong></div><div style="text-align: justify"><strong><em>Mr Trung - 0908980697</em></strong></div><div style="text-align: justify"><strong><em>Email: </em></strong><a href="mailto:trinhvantrung007@gmail.com"><strong><em>trinhvantrung007@gmail.com</em></strong></a><strong><em>.</em></strong></div><div style="text-align: justify"><a href="http://www.minhthai.vn/"><strong><em>www.minhthai.vn</em></strong></a><strong><em>.</em></strong></div><div style="text-align: justify"><strong></strong></div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thap giai nhiet king sun
- Địa chỉ: HCM
- Điện thoại: 0908980697 - Fax: 0908980697
- email: trinhvantrung007@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH