• thế giới con trùng, bán dế giống 1000 d

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 21/7/11

  1. thehiep55 Banned

   <span class="Apple-style-span" style="color: #4d4d4d; font-size: 12px; line-height: 18px; font-family: Arial, Tahoma"><p class="p_first" style="font-family: arial, tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><strong style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px; font-size: xx-large"><a rel="nofollow" target="_blank" style="font-family: arial, tahoma; text-decoration: underline; color: #e97d13; line-height: 48px" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/9/ovc1311152590.gif"></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 48px" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/9/ovc1311152590.gif"><img style="font-family: arial, tahoma; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; line-height: 48px; margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/9/medium_ovc1311152590.gif" border="0" /></a>THẾ GIỚI CON TR&Ugrave;NG</span></strong></p><p style="font-family: arial, tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large">Cu</span><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large">ng ứng c&aacute;c loại con tr&ugrave;ng với số lương lớn cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n bia, tiệm thuốc...</span></p><p style="font-family: arial, tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; color: #ff0000"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large">Đặc bi</span><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large">ệt dế ta thương phẩm gi&aacute;: 140.000 đ/ kg</span></span></p><p style="font-family: arial, tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 36px; color: #ff0000">Dế giống: 1.000 đồng/ 1 con</span></span></p><p style="font-family: arial, tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; color: #ff0000; font-size: medium"><br /></span></p><p style="font-family: arial, tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; color: #ff0000"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large">Địa chỉ: 1</span><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large">88, ấp 3, an phước, Long Th&agrave;nh, đồng nai</span></span></p><p style="font-family: arial, tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 36px; color: #ff0000">Điện thoại: 0917.193.393</span></span></p><p style="font-family: arial, tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 36px; color: #ff0000">website: diendancontrung.co.cc</span></span></p><p style="font-family: arial, tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px; color: #ff0000"><strong style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px">&nbsp;</span></strong><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px; text-decoration: underline"><em style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px"><strong style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px">lưu</strong></em></span></span></span><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px; color: #ff0000; font-size: x-large"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px; text-decoration: underline"><em style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px"><strong style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px">&nbsp;&yacute;:</strong></em></span></span></p><p style="font-family: arial, tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; color: #0000ff"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px"><strong style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px">QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG Ở XA KH&Ocirc;NG C&Oacute; ĐIỀU KIỆN TỚI CƠ SỞ XIN MỜI MUA H&Agrave;NG BẰNG H&Igrave;NH THỨC CHUY</span></strong></span></span><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px; font-size: x-large"><strong style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px">ỂN KHOẢN:</span><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px; text-decoration: underline"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 36px; color: #000000"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px">&quot;CHỦ TK: DƯƠNG THẾ HIỆP. SỐ TK: 0121001393644.</span><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px">NG&Acirc;N H&Agrave;NG VIETCOMBANK TPHCM&quot;.</span></span></span></span></strong></span><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px; font-size: x-large"><strong style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px">&nbsp;</span><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px">CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ CHUYỂN H&Agrave;NG NGAY CHO QU&Yacute; KH&Aacute;CH MỘT C&Aacute;CH AN TO&Agrave;N V&Agrave; ĐẢM BẢO NHANH NHẤT BẰNG ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN.</span></strong></span></span></p><p class="p_last" style="font-family: arial, tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px; color: #800080; font-size: x-large"><strong style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px"><strong style="font-family: arial, tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 48px; font-size: xx-large"><a rel="nofollow" target="_blank" style="font-family: arial, tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 48px" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/9/cbq1310954483.gif"></a><a rel="nofollow" target="_blank" style="font-family: arial, tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 48px" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/9/cbq1310954483.gif"></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 48px" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/9/cbq1310954483.gif"><img style="font-family: arial, tahoma; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; line-height: 48px; margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/9/medium_cbq1310954483.gif" border="0" /></a></span></strong></span></strong></span></p></span>
   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: duong the
   - Địa chỉ: hiep
   - Tel, Fax: 0917193393
   - email: thegioi_contrung@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...