• Thiết bị lọc bụi - Máng khí động

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 8/11/12

  1. nhanvien02 Guest

   <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #47484c; font-family: Tahoma; font-size: 12px"><em>&ocirc;ng ty Xuất Nhập Khẩu To&agrave;n Ph&aacute;t được th&agrave;nh lập để ph&aacute;t triển lĩnh vực kinh doanh thiết bị truyền động c&ocirc;ng nghiệp. Hiện nay mặt h&agrave;ng chiến lược của c&ocirc;ng ty l&agrave; d&ograve;ng sản phẩm x&iacute;ch c&ocirc;ng nghiệp, d&acirc;y curoa, băng tải v&agrave; t&uacute;i lọc bụi&hellip;&aacute;p dụng phổ biến trong c&aacute;c ng&agrave;nh sản xuất gạch men, dệt sợi, xi măng, khai th&aacute;c gỗ&hellip;v&agrave; một số ng&agrave;nh kh&aacute;c. Do đặc th&ugrave; của ng&agrave;nh kinh doanh n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i đặt ti&ecirc;u ch&iacute; an to&agrave;n v&agrave; ph&aacute;t triển, sẵn s&agrave;ng, chất lượng l&ecirc;n h&agrave;ng đ&acirc;u, đi k&egrave;m với đ&oacute; l&agrave; gi&aacute; cả cạnh tranh của sản phẩm, kết hợp nhằm mang lại cho kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; người được hưởng dịch vụ tốt nhất, phục vụ thuận lợi cho qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất kinh doanh của qu&yacute; vị c&ocirc;ng ty cũng như kh&aacute;ch h&agrave;ng. Mong muốn của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; được g&oacute;p phần nhỏ v&agrave;o việc vận h&agrave;nh trơn tru cỗ m&aacute;y sản xuất cũng như th&agrave;nh c&ocirc;ng của c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y sản xuất với kh&aacute;ch h&agrave;ng&hellip;. ch&uacute;ng t&ocirc;i lấy đ&oacute; l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng lớn nhất của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</em></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #47484c; font-family: Tahoma; font-size: 12px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Chỉ c&oacute; chuyển động kh&ocirc;ng ngừng, mới đem đến cho cuộc sống n&agrave;y những tiến bộ mới, ph&aacute;t kiến mới, ph&aacute;t minh mới. Nh&acirc;n loại cũng chuyển động v&agrave; ph&aacute;t triển kh&ocirc;ng ngừng mới c&oacute; ng&agrave;y h&ocirc;m nay, v&agrave; chắc chắn rằng sẽ c&ograve;n nhiều chuyển động nữa để mang đến những đột ph&aacute; đầy hứng khởi cho ng&agrave;y mai. Với tinh thần đ&oacute;, với khẩu hiệu &ldquo;an to&agrave;n v&agrave; ph&aacute;t triển&rdquo;, ch&uacute;ng t&ocirc;i thể hiện mong muốn mang đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng điều kỳ diệu đ&oacute;.</em></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #47484c; font-family: Tahoma; font-size: 12px">&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i tự h&agrave;o được g&oacute;p phần đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng sự ph&aacute;t triển đi l&ecirc;n của đối t&aacute;c, của đất nước. Với niềm tin, sự nhiệt t&igrave;nh v&agrave; c&ugrave;ng với sức trẻ của đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n t&acirc;m huyết với nghề, To&agrave;n Ph&aacute;t đ&atilde; từng bước gi&agrave;nh được sự ưu &aacute;i , gửi trọn niềm tin của c&aacute;c bạn h&agrave;ng gần xa. Sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp l&agrave; c&aacute;c sản phẩm c&oacute; chất lượng cao cho c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y d&acirc;y truyền sản xuất, như: d&acirc;y truyền thiết bị truyền động, thiết bị điện - điện tử, thiết bị dụng cụ vệ sinh, thiết bị kiểm tra đo đạc, Qu&yacute; bạn h&agrave;ng khi c&oacute; bất kỳ nhu cầu m&aacute;y m&oacute;c thiết bị, ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng c&oacute; thể gi&uacute;p đỡ nhập khẩu, theo đ&uacute;ng mẫu h&agrave;ng qu&yacute; kh&aacute;ch y&ecirc;u cầu.</em>&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em><br /></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #47484c; font-family: Tahoma; font-size: 12px"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn c&aacute;c đối t&aacute;c, bạn h&agrave;ng đ&atilde; ủng hộ ch&uacute;ng t&ocirc;i trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn!</em></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #47484c; font-family: Tahoma; font-size: 12px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>K&iacute;nh mong&nbsp;nhận được sự hợp t&aacute;c ng&agrave;y c&agrave;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng hơn của qu&yacute; vị kh&aacute;ch h&agrave;ng, qu&yacute; vị đối t&aacute;c.</em></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #47484c; font-family: Tahoma; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #47484c; font-family: Tahoma; font-size: 12px"><br /><span style="font-size: medium">C&Ocirc;NG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ V&Agrave; THƯƠNG MẠI TO&Agrave;N PH&Aacute;T</span></p><h5 style="padding: 0px; margin: 0px; color: #47484c; font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium">Đ/c: 167B Nguyễn Th&aacute;i Học - Ba Đ&igrave;nh - H&agrave; Nội</span></h5><h5 style="padding: 0px; margin: 0px; color: #47484c; font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium">Tel: 04.37958168</span></h5><h5 style="padding: 0px; margin: 0px; color: #47484c; font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium">Fax: 04.37958169</span></h5><h5 style="padding: 0px; margin: 0px; color: #47484c; font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium">Email: toanphatinfo@gmail.com</span></h5><h5 style="padding: 0px; margin: 0px; color: #47484c; font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium">Website:&nbsp;</span><a title="\&quot;C&ocirc;ng" style="text-decoration: none; color: #104799" href="file:///%22http://www.toanphatinfo.com////%22"><span style="font-size: medium">toanphatinfo.com</span></a></h5>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nhanvien02
   - Địa chỉ: ha noi
   - Điện thoại: 0437958168 - Fax:
   - email: hongquan88humg@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...