Thiết bị thụ tinh nhân tạo

  • Thread starter Cty TNHH KT&XNK HT VN
  • Ngày gửi
C

Cty TNHH KT&XNK HT VN

Guest
#1
<p>Tinh b&ograve; thịt Charolais </p><p><img width="200px" vspace="6" hspace="6" border="0" align="middle" style="float: left; padding: 2px; border: 1px solid #999999; margin-right: 5px" alt="Tinh b&ograve; thịt Charolais" src="http://www.htvietnam.net.vn/ht/adminnt3/images/anh-nho-tinh-bo-thit-charolais-14201210201304142012_Bo%20charolai%202.bmp" /> <br /></p><p><font color="black" style="font-family: arial,serif; font-weight: normal; font-size: 12px" /></p><p><font color="black" style="font-family: arial,serif; font-weight: normal; font-size: 12px"><font size="1" face="Verdana">&nbsp; B&ograve; c&oacute; sắc l&ocirc;ng trắng &aacute;nh kem. Khi trưởng th&agrave;nh b&ograve; đực c&oacute; khối lượng 1000-1400kg. B&ograve; c&aacute;i c&oacute; 700-900kg.</font></font></p><font color="black" style="font-family: arial,serif; font-weight: normal; font-size: 12px"> <p><font size="1" face="Verdana">&nbsp; B&ograve; c&oacute; kết cấu ngo&agrave;i h&igrave;nh ph&aacute;t triển c&acirc;n đối. Th&acirc;n rộng, m&igrave;nh d&agrave;y, m&ocirc;ng kh&ocirc;ng dốc. Đ&ugrave;i ph&aacute;t triển. Nu&ocirc;i tốt, 12 th&aacute;ng b&ecirc; đực đạt 450-540kg, b&ecirc; c&aacute;i đạt 380kg. Ở giai đoạn 6-12 th&aacute;ng tuổi, b&ecirc; c&oacute; thể tăng trọng 1450-1550g/ng&agrave;y. Giết thịt b&ecirc; đực l&uacute;c 14-16 th&aacute;ng tuổi tỷ lệ thịt xẻ đạt 65-69%.</font><font size="1" face="Verdana"><br /></font></p><p><font size="1" face="Verdana">&nbsp; B&ograve; Charolais được nu&ocirc;i ở nhiều nước. B&ograve; kh&ocirc;ng chỉ được nh&acirc;n giống thuần chủng để nu&ocirc;i theo hướng thịt m&agrave; c&ograve;n được lai với c&aacute;c giống chuy&ecirc;n dụng thịt kh&aacute;c như Hereford, Shothorn... để tăng khả năng cho thịt của c&aacute;c giống n&agrave;y.</font><font size="1"> <br /></font> </p><p><font size="1" face="Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Việt Nam đ&atilde; nhập tinh đ&ocirc;ng lạnh của giống b&ograve; Charolais v&agrave; đ&atilde; cho lai với b&ograve; c&aacute;i Lai Sind để tạo b&ograve; lai hướng thịt. Bước đầu đạt kết quả tốt.</font></p> <p><font size="1" face="Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ&acirc;y l&agrave; giống b&ograve; chuy&ecirc;n dụng thịt của nước Ph&aacute;p. Được h&igrave;nh th&agrave;nh ở v&ugrave;ng Charolais v&agrave; nu&ocirc;i nhiều ở L Allier v&agrave; La Nierve.</font></p> </font><font color="black" style="font-family: arial,serif; font-weight: normal; font-size: 12px"> </font> <p>&nbsp;</p><table width="100%" cellspacing="5" cellpadding="5" border="0"> <tbody><tr> <td align="right"> <br /></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Kỹ thuật & XNK HT Việt Nam
- Địa chỉ: Số 6 B9, Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 046 296 2729 - Fax: 0913 089 716
- email: xnkhtvietnam@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH