• THIẾT BỊ TRỮ MẪU – MVE SC, XC SERIES

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 14/12/09

  1. unitradejsc Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Công ty CP TM Đầu Tư Hợp Nhất
   - Địa chỉ: 75/8 Hoang Sa St., Ward Da Kao,Dist 1. Ho Chi Minh city
   - Tel, Fax: 08 39110233 ::: FaX 08 3 9110236
   - email: cambinh@unitradejsc.com
   ================================

   <span class="Apple-style-span" style="color: #000066"><p><font face="Arial, Arial, Helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium"><strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, serif; font-weight: normal; font-size: 12px"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px"><font face="Arial, Arial, Helvetica, sans-serif" /></span></span></strong></span></font></p><font face="Arial, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font face="Arial, Arial, Helvetica, sans-serif"><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12px"><sup><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">B&igrave;nh nh&ocirc;m trữ lạnh d&ugrave;ng cho canisters chứa mẫu.&nbsp;</span></sup><strong><sup><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">SC Series</span></sup></strong><sup><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">&nbsp;được thiết kế nhẹ v&agrave; tiện lợi để sử dụng cho những nhu cầu c&oacute; c&ocirc;ng suất nhỏ nhưng đ&ograve;i hỏi thời gian trữ l&acirc;u v&agrave; &iacute;t hao Nito.&nbsp;</span></sup><sup><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium"></span></sup></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12px">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12px"><strong><sup><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">XC Series</span></sup></strong><sup><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">&nbsp;c&oacute; thể chứa từ 700 &ndash; 5000 straw v&agrave; 150 &ndash; 1000 vial, sử dụng cho c&ocirc;ng suất chứa lớn v&agrave; &iacute;t ti&ecirc;u hao Nito. XC Series được thiết kế nhẹ v&agrave; tiện lợi.</span></sup></p><p>&nbsp;</p></font></strong></font></span><font face="Arial, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font face="Arial, Arial, Helvetica, sans-serif" /><p>&nbsp;</p><p><font face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium"><strong>Model: XC47/11-10.</strong></span></font></p><p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium">Đặc t&iacute;nh kỹ thuật:</span></p><ul><li><font face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">Số lượng canisters: 10 ống</span></font></li><li><font face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">Số lượng &frac12; cc straw (10/cane): 3500</span></font></li><li><font face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">Số lượng &frac12; cc straw (1 level bulk): 5000</span></font></li><li><font face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">Số lượng 1.2 &amp; 2 ml vials (5/cane): 1050</span></font></li><li><font face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">Dung t&iacute;ch chứa Nito: 47.4 lit</span></font></li><li><font face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">L</span></font><font face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">ượng Nito</span></font><font face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">&nbsp;d&ugrave;ng</span></font><font face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">&nbsp;mỗi ng&agrave;y</span></font><font face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">: 0.39 lit</span></font></li><li><font face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">Th</span></font><font face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">ờ</span></font><font face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">i gian sử dụng: 76 ng&agrave;y</span></font></li><li><font face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">Chiều cao b&igrave;nh: 673mm</span></font></li><li><font face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">Đường k&iacute;nh trong: 508mm</span></font></li><li><font face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">Trọng lượng b&igrave;nh rỗng: 19kg</span></font></li><li><font face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">Trọng lượng b&igrave;nh đầy: 54.6 kg</span></font></li></ul><p><font face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">Chất liệu vỏ b&igrave;nh l&agrave;m bằng nh&ocirc;m, si&ecirc;u bền v&agrave; si&ecirc;u nhẹ.</span></font></p><p><font face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">Cung cấp bao gồm:</span></font><font face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">&nbsp;10 canister.</span></font></p><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium"><br /></span></div></strong></font><p>&nbsp;</p>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...