THIẾT BỊ TRỮ MẪU SINH PHẨM - MVE STOCK SERIES

  • Thread starter unitradejsc
  • Ngày gửi
U

unitradejsc

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CP TM ĐT Hợp Nhất
- Địa chỉ: 75/8 Hoang Sa St., Ward Da Kao,Dist 1. Ho Chi Minh city
- Tel, Fax: 08 3 9110233 ::: FaX 08 3 9110236
- email: cambinh@unitradejsc.com
================================

<span class="Apple-style-span" style="color: #000066"><p><font face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium"><strong>MVE STOCK SERIES</strong>&nbsp;đảm bảo nhiệt độ trong b&igrave;nh l&agrave; -150&deg;C &amp; -190&deg;C nhờ Nito lỏng.</span></font></p><p><font face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">Sử dụng trữ c&aacute;c mẫu sinh bệnh phẩm, c&aacute;c m&ocirc;, tế b&agrave;o cho động vật...&nbsp;được thiết kế để trữ &nbsp;mẫu bằng pha hơi ở nhiệt độ thấp, dễ bảo quản v&agrave; &iacute;t ti&ecirc;u hao Nito .&nbsp;</span></font></p><p><font face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">Hiệu suất nhiệt 95% nhờ hệ thống ch&acirc;n kh&ocirc;ng ở th&agrave;nh b&igrave;nh để duy tr&igrave; nhiệt độ thấp nhất cho mẫu (-150&deg;C &amp; -190&deg;C). &Iacute;t hao Nito (40%), thấp hơn so với những loại c&oacute; c&ocirc;ng suất v&agrave; ti&ecirc;u chuẩn tương đương.&nbsp;</span></font></p><p><font face="Arial, Arial, Helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium"><br /></span></font></p><p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large; font-style: italic; font-weight: bold">C&ocirc;ng ty CP TM ĐT Hợp Nhất l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối độc quyền sản phẩm MVE - Chart tại việt Nam</span></p></span>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH