thiết kế phần mềm quản lý bán hàng,nhà hàng,khách sạn,karaoke,quán caf

#1
<strong>C&Ocirc;NG TY TNHH GIẢI PH&Aacute;P PHẨN MỀM<br /></strong><strong>KH&Aacute;NH MINH</strong><br />Địa chỉ:161/1 Lạc Long qu&acirc;n,P.3,Q.11,TP.HCM<br />Điện thoại:(848)39637892 &ndash;fax:(848)39637913<br />Email:info@khanhminh.vn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - website: <a href="http://www.khanhminh.vn/"><font color="#800080">www.khanhminh.vn</font></a><br />Li&ecirc;n hệ: PHẠM THỊ HO&Agrave;I THU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phone: 01699464409<br />Email: <a href="mailto:thupth@khanhminh.vn">thupth@khanhminh.vn</a>&nbsp;&nbsp; &amp; <a href="mailto:phamthihoaithu1990@yahoo.com">phamthihoaithu1990@yahoo.com</a>.<br /><span /><strong>KH&Aacute;NH MINH </strong>&nbsp;tự &nbsp;h&agrave;o l&agrave; đơn vị chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c &yacute; tưởng ,x&acirc;y dựng v&agrave; thực hi&ecirc;n chương tr&igrave;nh truyền th&ocirc;ng doanh nghiệp dưới dạng c&aacute;c giải ph&aacute;p.C&aacute;c giải ph&aacute;p đưa ra dều được nghi&ecirc;n cứu cẩn thận gắn s&aacute;t với t&igrave;nh h&igrave;nh thực tiễn. Quan trọng hơn ,n&oacute; phải mang gi&aacute; trị cho doanh nghiệp.<br /><strong>CUNG CẤP GIẢI PH&Aacute;P TO&Agrave;N DIỆN PHẦN MỀM M&Aacute;Y T&Iacute;NH<br /></strong>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tư vấn , thiết kế website v&agrave; ứng dụng tr&ecirc;n web<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tư vấn thiết kế sản xuất phần mềm ứng dụng<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phần mềm quản l&yacute; d&agrave;nh cho doanh nghiệp<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dịch vụ domain,hosting,e-marketing<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dịch vụ kỹ thuật phần cứng,mạng m&aacute;y t&iacute;nh<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; K&ecirc; khai thuế trực tuyến<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chữ k&yacute; số.<br />1/THIẾT KẾ WEBSITE:<br /><p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Calibri" size="3">|</font><a href="http://www.khanhminh.vn/vi-vn/list-728-thiet-ke-website.aspx"><font color="#800080"><font size="3"><font face="Calibri">Thi</font>ế<font face="Calibri">t k</font>ế<font face="Calibri"> website</font></font></font></a></p><font color="#800080" face="Calibri" size="3" /><a title="Xem chi tiết" href="http://www.khanhminh.vn/vi-vn/list-728-thiet-ke-website-content-4867-thiet-ke-website-doanh-nghiep.aspx"><font size="3">T<strong>hi</strong>ết kế website Doanh nghiệp</font></a><font size="3"> <span class="desc4">Một giải ph&aacute;p l&yacute; tưởng cho bất kỳ Doanh nghiệp n&agrave;o cần một website tr&igrave;nh b&agrave;y về to&agrave;n bộ th&ocirc;ng tin chung v&agrave; sản phẩm dịch vụ của c&ocirc;ng ty. H&atilde;y để một website chuy&ecirc;n nghiệp c&ugrave;ng với thiết kế ấn tượng tạo n&ecirc;n thương hiệu cho Doanh nghiệp của bạn.<br /></span></font><span class="desc4"><p><font size="3">&nbsp;</font></p></span>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="Xem chi tiết" href="http://www.khanhminh.vn/vi-vn/list-728-thiet-ke-website-content-4868-thiet-ke-website-ban-hang.aspx"><font size="3">Thiết kế website B&aacute;n h&agrave;ng</font></a><font size="3"> <span class="desc4">L&agrave; website d&agrave;nh cho c&aacute;c Doanh nghiệp c&oacute; nhu cầu b&aacute;n h&agrave;ng trực tuyến. Với sự trợ gi&uacute;p đắc lực của c&aacute;c Module quản l&yacute; sản phẩm, Module thanh to&aacute;n ... qu&aacute; tr&igrave;nh bi&ecirc;n tập, b&aacute;n h&agrave;ng v&agrave; quảng b&aacute; sản phẩm/thương hiệu của Doanh nghiệp sẽ được thực hiện dễ d&agrave;ng v&agrave; tiện lợi hơn</span><br /></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="Xem chi tiết" href="http://www.khanhminh.vn/vi-vn/list-728-thiet-ke-website-content-4869-thiet-ke-website-thuong-mai-dien-tu.aspx"><font color="#800080" size="3">Thiết kế website Thương mại điện tử</font></a><font size="3"> <span class="desc4">Th&iacute;ch hợp cho c&aacute;c doanh nghiệp chuy&ecirc;n về mua b&aacute;n sản phẩm, h&agrave;ng h&oacute;a qua mạng, hoặc c&aacute;c s&agrave;n giao dịch sản phẩm, h&agrave;ng h&oacute;a. Cung cấp khả năng t&iacute;ch hợp gian h&agrave;ng trực tuyến, rao vặt, trang tin tức, diễn đ&agrave;n v&agrave; nhiều chức năng kh&aacute;c tạo th&agrave;nh một cộng đồng kinh doanh trực tuyến m&agrave; ch&uacute;ng ta gọi chung l&agrave; Thương Mại Điện Tử.</span> <br /></font><p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="Xem chi tiết" href="http://www.khanhminh.vn/vi-vn/list-728-thiet-ke-website-content-4870-thiet-ke-website-theo-yeu-cau.aspx"><font size="3">Thiết kế website Theo y&ecirc;u cầu</font></a><font size="3"> <span class="desc4">Với những y&ecirc;u cầu quản l&yacute; v&agrave; kinh doanh đa dạng, qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể y&ecirc;u cầu x&acirc;y dựng website hay c&aacute;c ứng dụng web ph&ugrave; hợp ri&ecirc;ng với hoạt động của m&igrave;nh</span> <br /></font>2/ <font size="3">THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN L&Yacute;<br /></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Phần mềm quản l&yacute; b&aacute;n h&agrave;ng:<br /></font><font size="3"><strong>quản l&yacute; b&aacute;n h&agrave;ng</strong> trong doanh nghiệp l&agrave; một nhu cầu tất yếu nhăm <strong>n&acirc;ng cao hiệu quả quản l&yacute;</strong> v&agrave; tăng cường mối <strong>quan hệ th&acirc;n thiết với kh&aacute;ch h&agrave;ng</strong> trong m&ocirc;i trường cạnh tranh hiện nay. Lựa chọn một phần mềm ph&ugrave; hợp với hoạt động của doanh nghiệp l&agrave; việc đau đầu với c&aacute;c nh&agrave; quản l&yacute;.<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman"><strong>Phần mềm quản l&yacute; si&ecirc;u thị:</strong><br /></font><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp; Ứng dụng phần mềm</strong> v&agrave;o việc <strong>quản l&yacute; si&ecirc;u thị</strong> một nhu cầu tất yếu nhăm <strong>n&acirc;ng cao hiệu quả quản l&yacute;</strong> v&agrave; tăng cường mối <strong>quan hệ th&acirc;n thiết với kh&aacute;ch h&agrave;ng</strong> trong m&ocirc;i trường cạnh tranh hiện nay. Lựa chọn một phần mềm ph&ugrave; hợp l&agrave; việc đau đầu với c&aacute;c nh&agrave; quản l&yacute;.<br /></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman"><strong>Phần mềm quản l&yacute; Nh&agrave; h&agrave;ng</strong><br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;l&agrave; một trong những loại h&igrave;nh kinh doanh thử th&aacute;ch nhất để bắt đầu. N&oacute; đ&ograve;i hỏi sự tận t&acirc;m v&agrave; khả năng nắm bắt chi tiết. Việc <strong>ứng dụng phần mềm</strong> trong <strong>quản l&yacute; nh&agrave; h&agrave;ng</strong> l&agrave; một nhu cầu tất yếu để n&acirc;ng cao chất lương phục vụ v&agrave; hiệu quả quản l&yacute;.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm thị Hoài Thu
- Địa chỉ: 161/1 lạc long quân Q11.tpHCM
- Điện thoại: 01699464409 - Fax:
- email: thupth@khanhminh.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH