THIẾT KẾ, THI CÔNG MẠNG TIVI CATV CHO KHÁCH SẠN, CHUNG CƯ……

  • Thread starter hoanghai88
  • Ngày gửi
H

hoanghai88

Guest
#1
<strong><a href="http://www.timsanpham.com/redirector.php?url=http://www.muabanraovat.com/redirector.php?url=http://muabanraovat.com/redirector.php?url=http://dientuvienthong.vn/" target="_blank"><font face="Times New Roman" size="3">http://dientuvienthong.vn</font></a><br /><a href="http://www.timsanpham.com/redirector.php?url=http://www.muabanraovat.com/redirector.php?url=http://muabanraovat.com/redirector.php?url=http://dientuvienthong.com.vn/" target="_blank"><font face="Times New Roman" size="3">http://dientuvienthong.com.vn</font></a><br /><br /></strong><strong><font face="Times New Roman">C&Ocirc;NG TY TNHH DỊCH VỤ V&Agrave; TRUYỀN TH&Ocirc;NG H&Agrave; PHƯƠNG&nbsp;</font></strong><br /><br /><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><strong><font face="Times New Roman">***CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP V&Agrave; LẮP ĐẶT ***</font><br /><br /><br /></strong><strong><em><font face="Times New Roman">C&aacute;c thiết bị lắp đặt mạng truyền h&igrave;nh c&aacute;p CATV, MATV : <br /></font></em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">cho kh&aacute;ch sạn, t&ograve;a nh&agrave; chung cư, Resort &hellip;. :<br /></font></em></strong><strong><em><p><font face="Times New Roman" /></p></em></strong><font face="Times New Roman"><strong>1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>: <a href="http://dientuvienthong.com.vn/index.php?page=product&amp;product_name=Thi%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B%20CATV&amp;viewParent=288&amp;viewSub=292">Bộ điều chế t&iacute;n hiệu AV &ndash; RF</a><font size="3"> : </font></strong><strong>Winersat , Eight , Pacific &hellip;..<br /></strong></font><strong><p><font face="Times New Roman" /></p></strong><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Bộ Điều Chế<strong> </strong>cố định tần số :<strong>&nbsp;</strong><strong><em>WSM &ndash; 360 SL (Saw Filter Modulator) 47MHz &ndash; 860MHz, Pal B/G, D/K, I. 220V AC/Taiwan</em><br /></strong></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Bộ Điều Chế<strong> </strong>điều chỉnh được tần số :<strong>&nbsp;</strong><strong><em>WAM -860SL (Agile Modulator) 47MHz &ndash; 860MHz, Pal B/G, D/K, I . 220V AC/Taiwan</em><br /></strong></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Bộ Điều Chế<strong> </strong>điều chỉnh được tần số: <strong>MOD 47862 DSB /S <em>(Agile Modulator) 47MHz &ndash; 860MHz, Pal B/G, D/K, I. 220V AC/</em> EU<em><br /></em></strong></font></font><strong><p><font face="Times New Roman" size="3" /></p></strong><font face="Times New Roman"><strong>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong><font size="3">: </font></strong><strong><a href="http://dientuvienthong.com.vn/index.php?page=product&amp;product_name=Thi%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B%20CATV&amp;viewParent=288&amp;viewSub=292">Bộ Giải Điều Chế</a> : <em>WDM &ndash; 200L</em><font size="3"><em> ( Demodulator) Pal B/G, D/K I, 220V AC/Taiwan.</em><br /></font></strong></font><strong><p><font face="Times New Roman" /></p></strong><font face="Times New Roman"><strong>3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong><font size="3">: </font></strong><strong><a href="http://dientuvienthong.com.vn/index.php?page=product&amp;product_name=Thi%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B%20CATV&amp;viewParent=288&amp;viewSub=292">Bộ khuếch đại t&iacute;n hiệu</a><font size="3"> :&nbsp; </font></strong><strong>Winersat, Eight, Pacific, &hellip;&hellip;&hellip;.<br /></strong></font><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Khuyếch Đại Một Chiều<strong> : </strong><strong>WIA &ndash; 860 Gain 40dB, 40MHz &ndash; 860MHz. &nbsp;(Indoor Amplifier CATV Distribution)<em> 220V AC/Taiwan</em><br /></strong></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Khuyếch Đại Một Chiều<strong> : </strong><strong>WCA &ndash; 5086 Gain 50dB, 40MHz &ndash; 860MHz. &nbsp;(Indoor Amplifier CATV Distribution)<em> 220V AC/Taiwan</em><br /></strong></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Khuyếch Đại Hai chiều<strong> : </strong><strong><em>WCA &ndash; 4086RA , 40dB &nbsp;5MHz &ndash; 65MHZ, 82MHz &ndash; 1000MHz (Reverse Two way Indoor Amplifier CATV &nbsp;Distribution with Reserve Path)/ Taiwan</em><br /></strong></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Khuyếch Đại Một Chiều : <strong>Eight DA86228NR</strong> <strong>Gain 20dB, 40MHz &ndash; 860MHz. &nbsp;(Indoor Amplifier CATV Distribution)<em> 220V AC/EU</em><br /></strong></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Khuyếch Đại Một Chiều :<strong> Eight AMP86234AITR Gain 34dB, 40MHz &ndash; 860MHz. &nbsp;(Indoor Amplifier CATV Distribution)<em> 220V AC/EU</em><br /></strong></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Khuyếch Đại Một Chiều :<strong> Pacific PDA 8640 Gain 40dB, 40MHz &ndash; 860MHz. &nbsp;(Indoor Amplifier CATV Distribution)<em> 220V AC/Hongkong</em><br /></strong></font></font><strong><p><font face="Times New Roman" /></p></strong><font face="Times New Roman"><strong>4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>: <a href="http://dientuvienthong.com.vn/index.php?page=product&amp;product_name=Thi%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B%20CATV&amp;viewParent=288&amp;viewSub=292">Bộ Cộng K&ecirc;nh :</a><font size="3"> <em>WPC -16, WPC - 24</em><em> ( Passive Catv Combiner ) 5MHz &ndash; 1000MHz, 220V AC / Taiwan</em><br /></font></strong></font><strong><p><font face="Times New Roman" /></p></strong><font face="Times New Roman"><strong>5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>: <a href="http://dientuvienthong.com.vn/index.php?page=product&amp;product_name=Thi%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B%20CATV&amp;viewParent=288&amp;viewSub=292">Bộ chia t&iacute;n hiệu</a> :<font size="3"> </font></strong><strong><font size="3">Splitter 2way, 3way, 4way,6way,8way : 5MHz &ndash; 2.500MHz /EU<br /></font></strong></font><strong><p><font face="Times New Roman" /></p></strong><font face="Times New Roman"><strong>6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>: <a href="http://dientuvienthong.com.vn/index.php?page=product&amp;product_name=Thi%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B%20CATV&amp;viewParent=288&amp;viewSub=292">C&aacute;p đồng trục</a> :<font size="3"> RG6, RG11&hellip;. Alantek, Eximtic, Humax,<br /></font></strong></font><strong><p><font face="Times New Roman" /></p></strong><font face="Times New Roman"><strong>7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>:<font size="3"> </font></strong><strong><a href="http://dientuvienthong.com.vn/index.php?page=product&amp;product_name=Thi%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B%20CATV&amp;viewParent=288&amp;viewSub=292">Connecter</a> <font size="3">: F5, F6,&hellip;<br /></font></strong></font><strong><p><font face="Times New Roman" /></p></strong><strong><em><font face="Times New Roman">Đăng k&yacute; mở mới, gia hạn thu&ecirc; bao c&aacute;c g&oacute;i k&ecirc;nh truyền h&igrave;nh :<br /></font></em></strong><strong><em><p><font face="Times New Roman" /></p></em></strong><strong><font face="Times New Roman" size="3">1 : </font><a href="http://dientuvienthong.com.vn/index.php?page=productView&amp;id=429"><font face="Times New Roman" size="3">VSTV &ndash; K+</font></a><font face="Times New Roman" size="3"> , </font><a href="http://dientuvienthong.com.vn/index.php?page=productView&amp;id=746"><font face="Times New Roman" size="3">VTC HD VIP</font></a><font face="Times New Roman" size="3">, </font><a href="http://dientuvienthong.com.vn/index.php?page=productView&amp;id=746"><font face="Times New Roman" size="3">VTC HD</font></a><font face="Times New Roman" size="3">, </font><a href="http://dientuvienthong.com.vn/index.php?page=productView&amp;id=746"><font face="Times New Roman" size="3">VTC SD</font></a><font size="3"><font face="Times New Roman">, &hellip;.<br /></font></font></strong><strong><font face="Times New Roman" size="3">2 : </font><a href="http://dientuvienthong.com.vn/index.php?page=productView&amp;id=439"><font face="Times New Roman" size="3">UBC &ndash; True Vision</font></a><font face="Times New Roman" size="3">, </font><a href="http://dientuvienthong.com.vn/index.php?page=product&amp;product_name=Th%E1%BA%BB%20gi%E1%BA%A3i%20m%C3%A3&amp;viewParent=288&amp;viewSub=294"><font face="Times New Roman" size="3">Telkom Vision</font></a><font face="Times New Roman" size="3">, </font><a href="http://dientuvienthong.com.vn/index.php?page=productView&amp;id=423"><font face="Times New Roman" size="3">C Sky net</font></a><font face="Times New Roman" size="3">, </font><a href="http://dientuvienthong.com.vn/index.php?page=product&amp;product_name=Th%E1%BA%BB%20gi%E1%BA%A3i%20m%C3%A3&amp;viewParent=288&amp;viewSub=294"><font face="Times New Roman" size="3">Dream TV</font></a><font size="3"><font face="Times New Roman">, ...<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3" /></p></strong><font face="Times New Roman"><strong><font size="3">&nbsp;</font></strong><strong><em>Nhận tư vấn thiết kế thi c&ocirc;ng hệ thống mạng truyền h&igrave;nh c&aacute;p </em></strong><strong><em>CATV</em></strong><strong><em>, </em></strong><strong><em>MATV</em></strong><strong><em> cho nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, chung cư, khu Resort v&agrave; c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; người nước ngo&agrave;i đang l&agrave;m việc tại Việt Nam</em></strong><strong><em>.</em></strong><em><br /></em></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;</strong><br /></font></font><strong><font face="Times New Roman">Với nhiều k&ecirc;nh truyền h&igrave;nh<font size="3"> : PH&Aacute;P, MỸ, ĐỨC, NGA, ITALIA, T&Acirc;Y BAN NHA, <br /></font></font></strong><font face="Times New Roman"><strong><font size="3">BỒ Đ&Agrave;O NHA,</font></strong><strong> <font size="3">NHẬT, H&Agrave;N QUỐC, Đ&Agrave;I LOAN, TRUNG QUỐC, PHILIPPIN. L&Agrave;O, CAMPUCHIA&hellip;&hellip;&hellip;VV&hellip;.VV&hellip;</font></strong><br /></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;</strong><br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>Khi c&oacute; nhu cầu xin Qu&yacute; kh&aacute;ch li&ecirc;n hệ :</strong><br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;<br /></font></font><font face="Times New Roman"><strong>Add : 3/192 - </strong><strong>Hạ Đ&igrave;nh</strong><br /></font><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>48</strong><strong>&nbsp; &nbsp;-</strong><strong> Thịnh Y&ecirc;n</strong><br /></font><font face="Times New Roman"><strong>-------------------------------------------------</strong><br /></font><font size="3"><strong>TEL:</strong><strong>&nbsp; </strong></font><font size="3"><strong>04.35543202 ;&nbsp; 04.37755884<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 04.39929595 ;&nbsp; 04.62856585</strong><br /></font><strong><br /></strong><font size="3"><strong>Mobile</strong><strong>:</strong><strong> </strong><strong>0915.001122</strong><strong>(24/24)</strong><br /></font><strong><br /><font size="3">Website:<br /></font></strong><strong><a href="http://www.timsanpham.com/redirector.php?url=http://www.muabanraovat.com/redirector.php?url=http://dientuvienthong.vn/" target="_blank">http://dientuvienthong.vn</a><br /><a href="http://www.timsanpham.com/redirector.php?url=http://www.muabanraovat.com/redirector.php?url=http://dientuvienthong.com.vn/" target="_blank">http://dientuvienthong.com.vn</a></strong><br /><font size="3"><strong>&nbsp;</strong><br /></font><font size="3"><strong><em>Ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn sự quan t&acirc;m của Qu&yacute; kh&aacute;ch .</em></strong><br /></font><p><font face="Times New Roman" size="3" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đỗ Trọng Hà
- Địa chỉ: số 3 ngõ 192 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 0915001122 - Fax:
- email: kithuatbk@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH