• THIT HEO SACH DON XUAN QUY TY 2013 - 0903 926 912

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 22/1/13

  1. heorungminhphat Nhà nông nghiệp dư

   <div><br /></div><div><br /></div><p><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; color: lime; -webkit-box-shadow: none !important">trang trại HEO RỪNG</span></em></strong><em style="font-style: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; color: lime; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;MINH PH&Aacute;T &nbsp;</span></em><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; color: lime; -webkit-box-shadow: none !important">HỒ CH&Iacute; MINH</span></em></strong><em style="font-style: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; color: lime; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;</span></em><em style="font-style: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: lime; -webkit-box-shadow: none !important"><br /></span></em><em style="font-style: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; color: lime; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =========================</span></em><em style="font-style: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: lime; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important">- trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;chuy&ecirc;n cung cấp heo rừng giống v&agrave; heo rừng thịt .</span></em></span></em><em style="font-style: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: lime; -webkit-box-shadow: none !important"><br /></span></em><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; color: lime; -webkit-box-shadow: none !important">- Heo rừng Th&aacute;i Lan v&agrave; Heo rừng Việt Nam,&nbsp;đủ loại,&nbsp; với giấy tờ hợp lệ .</span></em></strong><em style="font-style: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: lime; -webkit-box-shadow: none !important"><br /></span></em><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; color: lime; -webkit-box-shadow: none !important">- Cung cấp t&agrave;i liệu kỹ thuật miễn ph&iacute;.&nbsp;</span></em></strong><em style="font-style: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: lime; -webkit-box-shadow: none !important"><br /></span></em><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; color: lime; -webkit-box-shadow: none !important">- Tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua hoặc tham quan xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ&nbsp; :</span></em></strong><em style="font-style: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: lime; -webkit-box-shadow: none !important"><br /></span></em><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; color: lime; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Địa chỉ: A12/22A1 Đường Bao X&oacute;m Hố - Ấp 1 - X&atilde; T&acirc;n Ki&ecirc;n - Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh - TP.HCM</span></em></strong><em style="font-style: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: lime; -webkit-box-shadow: none !important"><br /></span></em><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; color: lime; -webkit-box-shadow: none !important">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại : 22 438 329 .</span></em></strong><em style="font-style: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: lime; -webkit-box-shadow: none !important"><br /></span></em><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; color: lime; -webkit-box-shadow: none !important">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></em></strong><em style="font-style: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: lime; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;: 38 410 585&nbsp;</span></em><em style="font-style: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: lime; -webkit-box-shadow: none !important"><br /></span></em><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; color: lime; -webkit-box-shadow: none !important">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;<a style="color: #088108; text-decoration: initial; -webkit-box-shadow: none !important" href="mailto:thaotri_ltd@yahoo.com"><span style="color: lime; -webkit-box-shadow: none !important">thaotri_ltd@yahoo.com</span></a></span></em></strong><em style="font-style: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: lime; -webkit-box-shadow: none !important"><br /></span></em><em style="font-style: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma; color: lime; -webkit-box-shadow: none !important">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Anh Lễ : 090 3 926 912 &ndash; Anh B&igrave;nh : 090 7 471 999&nbsp;</span></em><em style="font-style: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: lime; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br /><br /></span></em><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; color: lime; -webkit-box-shadow: none !important">CẦN MUA HEO RỪNG THỊT TH&Aacute;I LAN , VIỆT NAM&nbsp; SỐ LƯỢNG LỚN , HEO THỊT TRỌNG LƯỢNG TỪ 35 KG ĐẾN 100 KG, MUA ỔN ĐỊNH L&Acirc;U D&Agrave;I, NHẬN BAO TI&Ecirc;U SẢN PHẨM C&Aacute;C TỔ CHỨC, C&Aacute; NH&Acirc;N TẠI TP.HCM V&Agrave; C&Aacute;C TỈNH L&Acirc;N CẬN&hellip; VỚI GI&Aacute; SỈ ( KH&Ocirc;NG MUA HEO RỪNG LAI HEO MỌI ) , MUA TẬN NƠI CHĂN NU&Ocirc; I, KH&Ocirc;NG MUA QUA TRUNG GIAN , DT : 090 3 926 912</span></em></strong><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma; color: #3366ff; -webkit-box-shadow: none !important"><br /></span></em></strong><span style="font-size: 15pt; font-family: Tahoma; -webkit-box-shadow: none !important"><br /></span><em style="font-style: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: red; -webkit-box-shadow: none !important">NHẬN CUNG CẤP HEO RỪNG GIỐNG CHẤT LƯỢNG &ndash; K&Yacute; HỢP ĐỒNG BAO TI&Ecirc;U SẢN PHẨM TO&Agrave;N BỘ SAU KHI CHĂN NU&Ocirc;I &nbsp;THEO THỜI GI&Aacute; CHO B&Agrave; CON&nbsp;</span></strong></em></p><p><em style="font-style: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: red; -webkit-box-shadow: none !important" /></strong></em><em style="font-style: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: red; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important">HIỆN TRẠI ĐANG CẦN NGUỒN CUNG CẤP HEO THỊT SỐ LƯỢNG LỚN . B&Agrave; CON HỘ CHĂN NU&Ocirc;I N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI&nbsp; 090 3 926 912 GẶP LỄ &nbsp;HOẶC GỞI &nbsp;H&Igrave;NH V&Agrave; TRAO ĐỔI GI&Aacute; CẢ MỚI NHẤT , HỢP L&Yacute; NHẤT</span></strong></em></span></em><em style="font-style: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; font-family: Tahoma; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;</span></strong></em></p><p><em style="font-style: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; font-family: Tahoma; -webkit-box-shadow: none !important" /></strong></em><em style="font-style: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; font-family: Tahoma; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;Emai :&nbsp;<a style="color: #088108; text-decoration: initial; -webkit-box-shadow: none !important" href="mailto:thaotri_ltd@yahoo.com"><span style="-webkit-box-shadow: none !important">thaotri_ltd@yahoo.com</span></a></span></strong></em></span></em></p><p><em style="font-style: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; font-family: Tahoma; -webkit-box-shadow: none !important"><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><a style="color: #088108; text-decoration: initial; -webkit-box-shadow: none !important" href="mailto:thaotri_ltd@yahoo.com"><span style="-webkit-box-shadow: none !important" /></a></span></strong></em><br /></span></em><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; color: blue; -webkit-box-shadow: none !important">( kh&ocirc;ng thu mua heo mọi v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng từ miền trung th&ocirc;ng cảm v&igrave; xa qu&aacute; bắt heo về n&oacute; mệt , chi ph&iacute; vận chuyển cao )</span></em></strong><em style="font-style: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: blue; -webkit-box-shadow: none !important"><br /></span></em><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; color: blue; -webkit-box-shadow: none !important">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn &amp; tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o &hellip; hợp t&aacute;c</span></em></strong><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 15pt; font-family: Tahoma; color: blue; -webkit-box-shadow: none !important"><br /></span></em></strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br /><br /></span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyen Thuan Le 0903 926 912
   - Địa chỉ: A 12 / 22 A 1 Ap 1 - Tan Kien - Binh Chanh
   - Điện thoại: 0903 926 912 - Fax:
   - email: thaotri_ltd@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...