• thỏ

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 16/8/10

  1. datde Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Xuân Khương
   - Địa chỉ: Q.12 - Tp.HCM
   - Tel, Fax: 0983785267
   - email: kimphuthinh@gmail.com
   ================================

   <p style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"><span style="color: #000000"><span style="font-size: small"><font color="#ff0000">C&ocirc;ng ty Ch&uacute;ng T&ocirc;i chuy&ecirc;n doanh chăn nu&ocirc;i. C&ocirc;ng ty đang cần mua số lượng thỏ thịt tương đối lớn. Qu&yacute; B&agrave; con v&agrave; c&aacute;c trang trại chăn nư&ocirc;i c&oacute; nhu cầu b&aacute;n, Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ cho C&ocirc;ng ty:</font></span></span></p><p style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"><span style="color: #000000"><span style="font-size: small"><font color="#ff0000">CTY CP KIM PH&Uacute; THINH - Trường chinh - P. T&acirc;n Hưng Thuận - Q.12 - Tp.HCM</font></span></span></p><p style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"><span style="color: #000000"><span style="font-size: small"><font color="#ff0000">Tel.: 62 7050 85 - 6678 32 49 Fax : 6256 96 89</font></span></span></p><p style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"><span style="color: #000000"><span style="font-size: small"><font color="#ff0000">Email: kimphuthinh@gmail.com</font></span></span></p><p style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"><span style="color: #000000"><span style="font-size: small"><font color="#ff0000">Yahoochat :datde01 <br /></font></span></span></p><p style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"><span style="color: #000000"><span style="font-size: small"><font color="#ff0000">Hotline :&nbsp; 0983 785 267 Mr Khương (Gi&aacute;m đốc), </font></span></span></p><p style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"><span style="color: #000000"><span style="font-size: small"><font color="#ff0000">Mr Trung (Ph&oacute; gi&aacute;m đốc) : 0913 733 266</font> </span></span></p><p style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"><span style="color: #000000"><span style="font-size: small"><em><strong>CTY muốn hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; nhận k&yacute; hợp đồng bao ti&ecirc;u sản phẩm cho c&aacute;c b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n</strong> </em></span></span></p><br />
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...