THỎ

tam01ct

Nhà nông tập sự
#1
<p>NƠI CUNG CẤP THỎ GIỐNG, THỎ THỊT Đ&Aacute;NG TIN CẬY.<br />ĐỊA CHỈ: KV. B&Igrave;NH THƯỜNG B, P.LONG TUYỀN, Q.B&Igrave;NH THỦY, TP. CẦN THƠ.<br /><br />TRANG TRẠI &ldquo;<strong>TƯ ĐỂ</strong>&rdquo; CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP THỎ GIỐNG, THỎ THỊT. <br />GIỐNG THỎ ĐANG ĐƯỢC NU&Ocirc;I L&Agrave; GIỐNG THỎ NEWZEALAND. Thỏ lai giữa THỎ NEWZEALAND với THỎ TA việt nam.<br /><br /><br />THỎ ĐƯỢC NU&Ocirc;I THEO H&Igrave;NH THỨC C&Ocirc;NG NGHI&Ecirc;P. 100% THỨC ĂN VI&Ecirc;N. N&Ecirc;N THỎ RẤT KHỎE TỈ LỆ THỊT CAO. THỎ LỚN NHANH. PH&Ugrave; HỢP CHO QUI M&Ocirc; C&Ocirc;NG NGHIỆP.<br /><br />SỐ LƯỢNG THỎ HIỆN TAI TR&Ecirc;N 500 THỎ C&Aacute;I. SẢN LƯỢNG H&Agrave;NG TH&Aacute;NG CUNG CẤP TR&Ecirc;N 2 TẤN THỊT.<br />GI&Aacute; B&Aacute;N:<br />THỎ HƠI: <strong>70.<strong>000D đ/kg<br /></strong></strong>THỎ GIỐNG: <br />thỏ con <strong>40</strong> <strong>ng&agrave;y tuổi</strong>: <strong>80.000 đ/con</strong><br />loại <strong>0.8-1.9kg</strong>: <strong>150.000 đ/kg.</strong><br />loại <strong>từ 2kg- 2.9kg: 200.000 đ/kg.<br /></strong>từ <strong>3kg</strong> trở l&ecirc;n:<strong> 250.000 đ/kg.</strong><br /><font size="4"><strong>gi&aacute; theo thị trường, cập nhật h&agrave;ng ng&agrave;y.<br /></strong></font><br />CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẴN S&Agrave;NG CHIA SẼ KINH NGHIỆM CHO C&Aacute;C HỘ NU&Ocirc;I C&Oacute; &Yacute; ĐỊNH TH&Agrave;NH LẬP TRANG TRẠI.<br />RẤT H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C.<br />SDT: 01674612634 (A.T&Acirc;M).<br />Mail : <a href="mailto:tam_ct01@yahoo.com.vn"><font color="#088108">t</font></a><a href="mailto:tam_ct01@yahoo.com.vn"><font color="#088108">am_ct01@yahoo.com.vn</font></a><br /></p><p><strong>I. VỊ TR&Iacute; V&Agrave; TẦM QUAN TRỌNG <br /><br /></strong>Thỏ nh&agrave; l&agrave; gia s&uacute;c được biết như l&agrave; một lo&agrave;i ăn cỏ chuyển ho&aacute; một c&aacute;ch c&oacute; hiệu quả từ rau cỏ sang thực phẩm cho con người. Đối với c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; vốn &iacute;t th&igrave; lo&agrave;i Thỏ được xem l&agrave; &ldquo; CON HEO&rdquo;. Thỏ c&oacute; thể chuyển ho&aacute; 20% protein ch&uacute;ng ăn được th&agrave;nh thịt so với 16-18% ở heo v&agrave; 8-12% ở b&ograve; thịt. Theo nhu cầu của thị trường ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều th&igrave; h&igrave;nh thức nu&ocirc;i cỏ truyền thống kh&ocirc;ng thể đ&aacute;p ứng được th&igrave; m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i theo h&igrave;nh thức c&ocirc;ng nghiệp ho&agrave;n to&agrave;n khả thi.<br />Tr&ecirc;n thế giới ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i thỏ kh&aacute; ph&aacute;t triển. Trong những thập ni&ecirc;n 80 theo ước t&iacute;nh từ sự sản xuất thịt thỏ, mỗi năm một người ti&ecirc;u thụ khoảng 200g thịt thỏ. Sản xuất thịt thỏ cao ở c&aacute;c nước Nga, Ph&aacute;p, &Yacute;, Trung Quốc, Anh, Mỹ, v..v&hellip;Một c&aacute;ch chung nhất nghề n&agrave;y ph&aacute;t triển mạnh ở Ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; Ch&acirc;u Mỹ, tuy nhi&ecirc;n k&eacute;m ph&aacute;t triển ở Ch&acirc;u &Aacute; v&agrave; Ch&acirc;u Phi. Ở Ch&acirc;u &Acirc;u sự sản xuất v&agrave; mua b&aacute;n thịt thỏ v&agrave; thỏ giống cũng tăng nhanh. Cụ thể l&agrave; c&aacute;c nước Nga, Đức, Ph&aacute;p, Đan Mạch, H&agrave; Lan v&agrave; Anh. Trung Quốc cũng l&agrave; nước xuất khẩu thịt thỏ c&oacute; uy t&iacute;nh ở thị trường Ch&acirc;u &Acirc;u. Thị trường da thỏ v&agrave; l&ocirc;ng len thỏ cũng mạnh mẽ đặc biệt l&agrave; nhu cầu da xuất khẩu sang Anh, Nhật, &Yacute;, Mỹ,&hellip;v&agrave; l&ocirc;ng len của thỏ Angora xuất sang Mỹ, Nhật v&agrave; Đức từ c&aacute;c nước sản xuất ch&iacute;nh như: Czechoslovakia, Đức, Anh, T&acirc;y Ban Nha, v.v&hellip; <br />Ở Việt Nam mặc d&ugrave; nghề chăn nu&ocirc;i thỏ ở nước ta hiện nay n&oacute;i chung c&ograve;n rất mới v&agrave; chưa ph&aacute;t triển so với c&aacute;c gia s&uacute;c kh&aacute;c, tuy nhi&ecirc;n rải r&aacute;c người d&acirc;n cũng ph&aacute;t triển ch&uacute;ng từ th&agrave;nh thị đến n&ocirc;ng th&ocirc;n tr&ecirc;n cả nước để cung cấp thịt cho cộng đồng người d&acirc;n, c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn, cung cấp thỏ c&aacute;c ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm, viện, trường học, d&ugrave;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu v&agrave; giảng dạy, v..v... Trong tương lai gần với d&acirc;n số ng&agrave;y c&agrave;ng gia tăng, nhu cầu thực phẩm cho người d&acirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng lớn, nhu cầu nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; giảng dạy cũng tăng l&ecirc;n. Do vậy trong tương lai gần ch&uacute;ng sẽ ph&aacute;t triển th&agrave;nh một ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i quan trọng. Việc đặt một nền tảng khoa học kỹ thuật để nhằm ph&aacute;t triển đ&agrave;n thỏ ở Việt Nam c&oacute; vai tr&ograve; quan trọng đặc biệt.<br /><br /><br /><br /><br /><strong>II . THỎ - CON HEO CỦA NH&Agrave; NGH&Egrave;O</strong><br />Người ngh&egrave;o, kh&ocirc;ng ai d&aacute;m c&oacute; tham vọng nu&ocirc;i heo để l&agrave;m gi&agrave;u, m&agrave; chỉ l&agrave; c&aacute;ch&hellip;bỏ ống, nhịn ăn nhịn mặt chạy ăn cho heo, cuối năm b&aacute;n được số tiền, coi như đ&oacute; l&agrave; tiền d&agrave;nh dụm. Đ&oacute; cũng l&agrave; c&aacute;ch &ldquo; giật gấu v&aacute; vai&rdquo; chứ kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; kh&aacute;c lạ.<br />Hơn nữa, đ&atilde; ngh&egrave;o th&igrave; l&agrave;m g&igrave; nu&ocirc;i được nhiều heo, ngo&agrave;i số tiền kh&aacute; lớn để mua con giống, h&agrave;ng ng&agrave;y c&ograve;n phải chạy ăn cho heo. Đ&oacute; l&agrave; chưa n&oacute;i đến khoản tiền thuốc men phải bỏ ra khi heo bị tr&aacute;i gi&oacute; trở trời&hellip;<br />N&ocirc;ng d&acirc;n nước ph&aacute;p cũng nghĩ như vậy n&ecirc;n những người ngh&egrave;o họ kh&ocirc;ng nu&ocirc;i heo m&agrave; quay sang nu&ocirc;i thỏ v&agrave; họ coi thỏ l&agrave; con heo của người ngh&egrave;o. Hơn nữa, thịt thỏ ở ph&aacute;p được coi l&agrave; m&oacute;n ăn kho&aacute;i khẩu v&agrave; đắt gi&aacute;, n&oacute; nằm h&agrave;ng đầu trong thực đơn của những nh&agrave; h&agrave;ng sang trọng.<br />Người ph&aacute;p c&oacute; m&oacute;n&rdquo; civel de lapin&rdquo; ( thỏ nấu rượu ch&aacute;t) nổi tiếng thế giới. C&oacute; thể nới người ph&aacute;p n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; người ch&acirc;u &Acirc;u, ch&acirc;u Mỹ n&oacute;i chung, họ th&iacute;ch ăn thịt thỏ hơn cả thịt b&ograve;, thịt g&agrave;. Do đ&oacute;, thỏ kh&ocirc;ng bao giờ bị ế chợ v&agrave; l&uacute;c n&agrave;o cũng b&aacute;n được gi&aacute; cao.<br />Nu&ocirc;i thỏ, tiền mua thỏ giống kh&ocirc;ng đ&aacute;ng l&agrave; bao, n&ecirc;n ai ngh&egrave;o t&uacute;ng qu&aacute; cũng gắng mua được đ&ocirc;i ba cặp m&agrave; nu&ocirc;i. Bước đầu khi&ecirc;m tốn như vậy cũng được, sau n&agrave;y cứ mặt m&agrave; tăng bầy&hellip;hơn nữa, chuồng trại nu&ocirc;i thỏ đ&oacute;ng với vật liệu rẻ tiền, đ&oacute;ng to&agrave;n tre hay gỗ cũng được. Đ&atilde; thế, đ&oacute;ng chuồng cũng kh&ocirc;ng cần cầu kỳ về kiểu d&aacute;ng, chỉ cần người kh&eacute;o tay một ch&uacute;t với v&agrave;i thứ đồ nghề như cưa, đinh, b&uacute;a, l&agrave; ai cũng c&oacute; thể đ&oacute;ng được. <br />Nu&ocirc;i thỏ c&ograve;n lợi hơn nu&ocirc;i heo, v&igrave; sự mắn đẻ của n&oacute;, mỗi lứa số con cũng nhiều. c&oacute; nhiều con đẻ đến hơn chục con một lứa v&agrave; tự n&oacute; nu&ocirc;i sống đầy đủ. Thế nhưng kh&ocirc;ng ai lại để cho một thỏ mẹ nu&ocirc;i nhiều con đến như vậy, v&igrave; thỏ mẹ mau mất sức, c&oacute; hại cho những lần sinh sản sau. Mỗi lứa, ta cho thỏ mẹ nu&ocirc;i 7 con l&agrave; vừa chừa. Thỏ mẹ c&oacute; 8 v&uacute;, nu&ocirc;i 7 con chừa 1 c&aacute;i v&uacute; để khi n&agrave;o c&oacute; con nhỏ yếu th&igrave; c&ograve;n dư 1 c&aacute;i để &iacute;t cạnh tranh hơn, như vậy thỏ con mới lớn đều nhau, trong bầy kh&ocirc;ng c&oacute; con to, con nhỏ. Sự ph&acirc;n cỡ l&agrave; rất quan trọng, khi trong bầy c&oacute; con to con nhỏ th&igrave; sức b&uacute; hay sức ăn kh&aacute;c nhau điều n&agrave;y ảnh hưởng lớn đến t&igrave;nh trạng sức khỏe cũng như thể trạng sau n&agrave;y.<br />Nu&ocirc;i thỏ kh&ocirc;ng phải chỉ c&oacute; mỗi mục đ&iacute;ch lấy thịt ăn, hay để b&aacute;n thỏ thịt m&agrave; c&ograve;n b&aacute;n thỏ con, thỏ lứa để l&agrave;m giống, vừa c&oacute; gi&aacute; trị cao vừa xoay v&ograve;ng vốn được nhanh. Ngo&agrave;i ra ta c&ograve;n c&oacute; thể sử dụng ph&acirc;n thỏ sử dụng cho c&aacute;c mục đ&iacute;ch kh&aacute;c như: ủ ph&acirc;n hay cho c&aacute; ăn. Ph&acirc;n thỏ rất tốt, nếu l&agrave;m thức ăn cho c&aacute; th&igrave; c&agrave;ng tuyệt vời. Nu&ocirc;i theo h&igrave;nh thức c&ocirc;ng nghiệp th&igrave; thỏ chỉ hấp thụ 80% chất dinh dưỡng c&ograve;n 20% c&ograve;n lại thải ra ph&acirc;n. Nếu sử dụng phần ph&acirc;n thải n&agrave;y cho c&aacute; ăn th&igrave; cuối vụ ta hưởng được hai phần lợi nhuận. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; ph&acirc;n thỏ c&oacute; nhiều người ủ để nu&ocirc;i tr&ugrave;ng quế.<br />T&oacute;m lại nu&ocirc;i thỏ c&oacute; rất nhiều lợi, đ&atilde; &iacute;t vốn lại kiếm được nhiều lời. Đ&oacute; chưa kể đến mặt bằng kh&ocirc;ng cần rộng, v&igrave; chuồng cho một con thỏ giống chỉ mất khoảng nửa m&eacute;t vu&ocirc;ng m&agrave; th&ocirc;i.<br /><br /><strong>Đừng bỏ lỡ qua nguồn lợi lớn</strong><br /><br />Xưa nay, ph&agrave;m nu&ocirc;i con vật g&igrave; c&oacute; sinh sản mới cho ta nhiều lợi, tr&acirc;u c&aacute;i, heo n&aacute;i&hellip; l&agrave; những con vật sinh sản nhanh n&ecirc;n ai cũng th&iacute;ch nu&ocirc;i. Thỏ l&agrave; con vật mắn đẻ lại đẻ sai n&ecirc;n lại c&agrave;ng n&ecirc;n nu&ocirc;i nhiều hơn nữa.<br />Đừng n&oacute;i chỉ ở ch&acirc;u &Acirc;u, ch&acirc;u Mỹ, nơi c&oacute; truyền thống l&acirc;u đời về nu&ocirc;i thỏ, m&agrave; c&aacute;c nước ch&acirc;u &Aacute; ch&uacute;ng ta từ h&agrave;ng trăm năm nay họ đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; việc nu&ocirc;i thỏ đem về cho họ một nguồn lợi lớn, kh&ocirc;ng những ti&ecirc;u thu trong nược m&agrave; c&ograve;n xuất khẩu ra nước ngo&agrave;i, h&agrave;ng năm đem về một nguồn ngoại tệ đ&aacute;ng kể.<br />&Ocirc;ng b&agrave; ta xưa cũng biết nu&ocirc;i thỏ sinh lợi nhiều, cho n&ecirc;n nghề nu&ocirc;i thỏ của m&igrave;nh cũng đ&atilde; c&oacute; từ l&acirc;u đời, thế nhưng do kh&ocirc;ng c&oacute; kinh nghiệm nu&ocirc;i, n&ecirc;n ng&agrave;nh nghề n&agrave;y mới c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng mai một đi. S&ocirc; người nu&ocirc;i trước th&igrave; đ&ocirc;ng, sau cứ bớt dần&hellip;<br />Trước đ&acirc;y nửa thế kỹ, ở n&ocirc;ng th&ocirc;n miền Nam v&agrave; một s&ocirc; nơi ở miền trung c&oacute; rất nhiều nh&agrave; nu&ocirc;i thỏ. tuy số lượng nu&ocirc;i kh&ocirc;ng nhiều, mỗi nh&agrave; chỉ l&agrave;m đ&ocirc;i ba c&aacute;i chuồng để nu&ocirc;i v&agrave;i ba cặp thỏ v&agrave; đặt ở sau nh&agrave; hoặc ch&aacute;i h&egrave;, coi như vừa lấy lợi vừa l&agrave;m cảnh cho vui. Nhưng do c&aacute;ch nu&ocirc;i của b&agrave; con m&igrave;nh qu&aacute; lạc hậu n&ecirc;n &iacute;t ai thu được mối lợi lớn m&agrave; đ&aacute;ng ra phải c&oacute;.<br />Do kh&ocirc;ng thấy được mối lợi trước mắt, n&ecirc;n ng&agrave;nh nghề chăn nu&ocirc;i n&agrave;y cứ đi xuống, gần như tuột dốc, thật l&agrave; thi&ecirc;n hạ đ&atilde; bỏ qua mối lợi đ&aacute;ng tiếc.<br />Ta h&atilde;y t&igrave;m hiểu tai sao nghề nu&ocirc;i thỏ của ch&uacute;ng ta trước đ&acirc;y kh&ocirc;ng ph&aacute;t triển mạnh được?<br /><br /><strong>1. Do kh&ocirc;ng c&oacute; kinh nghiệm:</strong><br />Đ&acirc;y được xem l&agrave; yếu tố ch&iacute;nh khiến nghề nu&ocirc;i thỏ tại nước ta cứ &ldquo;dặm ch&acirc;n&rdquo; tại chỗ, nếu kh&ocirc;ng muốn n&oacute;i c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng l&ugrave;i dần.<br />L&agrave;m nghề g&igrave; cũng cần c&oacute; kinh nghiệm, kinh nghiệm c&agrave;ng nhiều th&igrave; ng&agrave;nh nghề mới ph&aacute;t triễn nhanh được. kinh nghiệm n&agrave;y một phần lấy từ s&aacute;ch vở, t&agrave;i liệu, một phần do sự ki c&oacute;p của bản th&acirc;n. Nhưng khổ nỗi thời trước s&aacute;ch vở về ng&agrave;nh nghề n&agrave;y cũng &iacute;t, m&agrave; kinh nghiệm bản th&acirc;n th&igrave;&hellip; ai biết người ấy để bụng chứ kh&ocirc;ng ai chịu b&agrave;y vẽ cho ai.<br />Một điều nữa cũng cần phải đặt ra l&agrave; trước đ&acirc;y ta đ&aacute;nh gi&aacute; qu&aacute; nhẹ con thỏ, kh&ocirc;ng đặt ngang h&agrave;ng mối lợi so với nu&ocirc;i g&agrave;, nu&ocirc;i vịt, nu&ocirc;i để &ldquo; cho vui&rdquo;, chứ &iacute;t ai nghĩ đến mối lợi to lớn do thỏ mang lại cho m&igrave;nh. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy n&ecirc;n &iacute;t người chịu m&agrave;y m&ograve; kinh nghiệm để nu&ocirc;i.<br />Nh&igrave;n lại c&aacute;ch nu&ocirc;i thỏ của &ocirc;ng b&agrave; ta xưa, ta thấy do qu&aacute; thiếu kinh nghiệm n&ecirc;n mới gặp nhiều thất bại. Th&oacute;i thường hễ thấy người n&agrave;y th&agrave;nh c&ocirc;ng th&igrave; người kh&aacute;c mới phần khởi l&agrave;m theo, c&ograve;n hễ chung quanh người người đều thất bại th&igrave; ai dại g&igrave; sấn sổ v&agrave;o cho bị họa l&acirc;y.<br /><br /><strong>2. Xem nhẹ việc chọn giống:</strong><br />Ng&agrave;y xưa những người nu&ocirc;i thỏ, hễ nu&ocirc;i giống g&igrave; th&igrave; cứ nu&ocirc;i m&atilde;i một giống. M&agrave; giống thỏ ng&agrave;y xưa l&agrave; giống thỏ nội địa, gọi l&agrave; &ldquo;<strong>thỏ cỏ</strong>&rdquo;, ch&uacute;ng rất nhỏ con, con trưởng th&agrave;nh nặng chỉ hơn hai k&yacute; m&agrave; th&ocirc;i.<br />Vẫn biết thỏ cỏ dễ nu&ocirc;i, th&iacute;ch nghi tốt với kh&iacute; hậu, chịu đựng được m&ocirc;i trường dơ bẩn, ăn dễ lại đẻ sai. Mức tốn kh&ocirc;ng bao nhi&ecirc;u, nhất l&agrave; đỡ c&ocirc;ng chăm s&oacute;c n&ecirc;n ai cũng ham.<br />Khoảng bốn năm chục năm trước đ&acirc;y, nhiều nơi nu&ocirc;i thỏ như c&aacute;ch nu&ocirc;i&hellip;tr&acirc;u b&ograve;, hoặc c&aacute;ch nu&ocirc;i heo thời xưa ở miền Trung, miền Bắc. Nghĩa l&agrave; cũng l&agrave;m chuồng nhốt, nhưng năm bảy th&aacute;ng, thậm ch&iacute; cả năm họ mới l&agrave;m vệ sinh một lần, n&ecirc;n đứng gần chuồng thỏ đ&oacute; m&ugrave;i h&ocirc;i x&ocirc;ng l&ecirc;n. C&aacute;ch cho thỏ ăn kh&ocirc;ng cần c&oacute; m&aacute;ng m&agrave; cứ vứt bừa. Số thức ăn c&ograve;n thừa n&oacute; đạp xuống l&agrave;m ph&acirc;n (thỏ cỏ), như c&aacute;ch ta nu&ocirc;i tr&acirc;u, b&ograve;, heo cốt để lấy ph&acirc;n b&oacute;n cho c&acirc;y. Mỗi ng&agrave;y ph&acirc;n cứ d&agrave;y l&ecirc;n một ch&uacute;t, đến khi n&agrave;o thấy con thỏ c&oacute; thể ph&oacute;ng ra khỏi chuồng th&igrave; người ta mới nghĩ đến vệ sinh chuồng thỏ.<br />May m&agrave; giống thỏ ăn rất c&oacute; nết, n&oacute; cứ ngồi xuống một chỗ rồi ăn lần tới, chứ kh&ocirc;ng bươi hay xới như heo. Nu&ocirc;i theo c&aacute;ch n&agrave;y chuồng rất bẩn lại h&ocirc;i h&aacute;m. Thế nhưng giống thỏ cỏ lại chịu được, &iacute;t con bị bệnh tật mới l&agrave; chuyện đ&aacute;ng ngạc nhi&ecirc;n.<br />Tuy nhi&ecirc;n, một khi giống đ&atilde; nhỏ con th&igrave; sinh ra con nhỏ, l&agrave;m thịt kh&ocirc;ng được bao nhi&ecirc;u, cho n&ecirc;n nu&ocirc;i kh&ocirc;ng&hellip; kinh tế. Người xưa thường đơn gi&atilde;n nghĩ rằng th&agrave; l&agrave;m một con g&agrave; gi&ograve; cũng đ&atilde;i được v&agrave;i người kh&aacute;ch, cho n&ecirc;n &iacute;t người chịu mua thỏ để ăn.<br /><br /><strong>3. Do cho sinh sản sớm:</strong><br />Một cặp thỏ tơ đực, c&aacute;i nu&ocirc;i chung trong chuồng th&igrave; từ th&aacute;ng thứ tư, năm đ&atilde; bắt đầu động dục, như vậy l&agrave; ta cố t&igrave;nh cho thỏ đẻ qu&aacute; sớm, thay v&igrave; phải nu&ocirc;i đến 6 th&aacute;ng tuổi mới bắt đầu cho phối giống. <br />Đ&atilde; thế, sau khi thỏ đẻ xong l&agrave; cho con đực v&agrave;o phối giống liền để đẻ lứa tiếp theo. Nu&ocirc;i như vậy, mỗi năm ta khai th&aacute;c được 12 lứa thỏ, trước mắt thấy lợi, nhưng liệu con thỏ mẹ đ&oacute; k&eacute;o d&agrave;i tuổi sinh sản được bao năm? Đ&oacute; l&agrave; điều kh&ocirc;ng ai nghĩ đến. Mẹ m&agrave; mắn đẻ như vậy th&igrave; những lứa con sau thế n&agrave;o cũng &egrave;o uột v&igrave; mẹ kh&ocirc;ng đủ sức để tạo sữa nu&ocirc;i con.<br /><br /><strong>4. Kh&ocirc;ng biết ngăn ngừa kẻ th&ugrave; cho thỏ:</strong><br />Con thỏ c&oacute; rất nhiều kẻ th&ugrave;, đặc biệt l&agrave; thỏ con. Đ&agrave;nh rằng chuồng c&oacute; nắp đậy, những nắp đậy l&agrave; tr&aacute;nh để thỏ mẹ tho&aacute;t ra ngo&agrave;i chứ kh&ocirc;ng phải để ngăn ngừa kẻ th&ugrave; cho thỏ con.<br />L&agrave;m sao bảo đảm được những kẻ hở của v&aacute;ch chuồng được đ&oacute;ng sơ s&agrave;i bằng tre, bằng gỗ th&igrave; kh&ocirc;ng bị chuột kho&eacute;t để chui v&agrave;o. Loại thỏ con sơ sinh vốn l&agrave; mồi ngon của chuột lắc. Thỏ con lớn hơn t&iacute; nữa th&igrave; bị m&egrave;o vồ, hoặc rắn&hellip; d&ugrave; đẻ sai m&agrave; cứ bị hao hụt như vậy th&igrave; mối lợi đ&acirc;u c&ograve;n.<br /><br /><strong>5. Kh&ocirc;ng biết giữ vệ sinh chuồng trại:</strong><br />Nu&ocirc;i thỏ kh&ocirc;ng c&oacute; tiếng ồn nhưng do nước tiểu c&oacute; m&ugrave;i khai nồng nặc n&ecirc;n cần phải nu&ocirc;i c&aacute;ch xa nh&agrave; ở của m&igrave;nh, mới hợp vệ sinh. Đ&oacute; l&agrave; nu&ocirc;i với số lượng nhiều.<br />Người xưa nu&ocirc;i thỏ kh&ocirc;ng biết c&aacute;ch giữ vệ sinh cho chuồng sạch sẽ. Nu&ocirc;i như vậy trước hết c&oacute; hại cho sức khỏe của thỏ v&agrave; người nu&ocirc;i, sau l&agrave; tạo sư dơ bẩn trong khu chăn nu&ocirc;i, như vậy nu&ocirc;i số nhiều kh&ocirc;ng được. Thường th&igrave; mỗi nh&agrave; đặt v&agrave;i ba c&aacute;i chuồng ở sau nh&agrave; hoặc b&ecirc;n ch&aacute;i nh&agrave;, tuy m&ugrave;i h&ocirc;i nhưng vẫn gắng chịu.<br />Nu&ocirc;i thỏ theo phương ph&aacute;p cũ vừa tr&igrave;nh b&agrave;y ở tr&ecirc;n gần như kh&ocirc;ng tốn c&ocirc;ng chăm s&oacute;c. Chỉ chừng n&agrave;o thấy ph&acirc;n trong chuồng &ldquo;đ&ocirc;n&rdquo; cao l&ecirc;n hơn ph&acirc;n nửa th&igrave; l&uacute;c đ&oacute; người ta mới chịu kh&oacute; m&oacute; tay v&agrave;o l&agrave;m vệ sinh. C&oacute; khi một đời thỏ l&agrave; một đời chuồng, v&igrave; thỏ b&aacute;n đi th&igrave; chuồng đ&atilde; mục!<br />Đ&agrave;nh rằng chuồng đ&oacute;ng bằng tre kh&ocirc;ng tốn k&eacute;m, nhưng chẳng lẽ do kh&ocirc;ng tốn k&eacute;m m&agrave; lại nu&ocirc;i mất vệ sinh?<br />Nu&ocirc;i như vậy kh&ocirc;ng thể nu&ocirc;i đại tr&agrave; được v&agrave; kh&ocirc;ng thể &aacute;p dụng cho c&aacute;ch nu&ocirc;i ng&agrave;y nay.<br /><br /><strong>6. Kh&ocirc;ng biết phối giống định kỳ:</strong><br />Ng&agrave;y xưa người m&igrave;nh nu&ocirc;i thỏ cho đẻ mỗi th&aacute;ng một lứa con như c&aacute;ch ch&uacute;ng sinh sản tự nhi&ecirc;n trong rừng. Đẻ như c&aacute;ch nhiều người đẻ năm một vậy, nghĩa l&agrave; th&aacute;ng n&agrave;o cũng thu được một bầy thỏ con. Kh&ocirc;ng ai biết c&aacute;ch g&igrave;n giữ sức khỏe cho thỏ mẹ bằng c&aacute;ch tạo khoảng c&aacute;ch nghỉ ngơi cần thiết giữa hai lứa con như c&aacute;ch ch&uacute;ng ta nu&ocirc;i ng&agrave;y nay.<br />Giống thỏ c&oacute; điều lạ, vừa đẻ xong con cuối c&ugrave;ng, thỏ mẹ vừa lả người v&igrave; mệt, thế nhưng nếu đem sang chuồng thỏ đực th&igrave; n&oacute; chịu cho phối giống liền. Như vậy l&agrave; ba mươi ng&agrave;y sau ta đ&atilde; c&oacute; th&ecirc;m được lứa thỏ con kh&aacute;c.<br />Nu&ocirc;i theo phương ph&aacute;p cũ th&igrave; mau sinh lợi thật nhưng thời gian sinh sản của đời thỏ mẹ chắc chắn kh&ocirc;ng thể k&eacute;o d&agrave;i l&acirc;u, do kiệt sức, thay v&igrave; khai th&aacute;c được ba năm th&igrave; chỉ độ năm rưỡi hoặc hai năm đ&atilde; thải ra vỗ b&eacute;o b&aacute;n thịt.<br />Kh&ocirc;ng phải người xưa qu&aacute; tham lam n&ecirc;n mới khai th&aacute;c sự sinh sản của thỏ mẹ qu&aacute; mức, m&agrave; l&agrave; v&igrave; nhiều người lầm tưởng l&agrave; do&hellip;giống thỏ mắn đẻ như vậy, cứ mỗi th&aacute;ng ra một lứa như lo&agrave;i chuột! người ta khen thỏ mắn đẻ l&agrave; v&igrave; vậy.<br />Nhiều người nu&ocirc;i thỏ đ&atilde; l&acirc;u năm thậm ch&iacute; nu&ocirc;i từ đời n&agrave;y sang đời kh&aacute;c m&agrave; kinh nghiệm cũng kh&ocirc;ng nhiều. Họ kh&ocirc;ng biết được hiện tượng thỏ c&aacute;i động dục ra sao? M&agrave; nếu kh&ocirc;ng nắm vững điều n&agrave;y th&igrave; việc cho thỏ phối giống sẽ cực kỳ kh&oacute; khăn, v&igrave; l&agrave;m sao cho phối đ&uacute;ng l&uacute;c được?<br />Thỏ vừa đẻ xong cho phối giống th&igrave; mười con chịu hết mười, nhưng nếu để qua h&ocirc;m sau, hoặc v&agrave;i ba h&ocirc;m nữa đem thỏ c&aacute;i sang chuồng thỏ đực th&igrave; thỏ mẹ kh&ocirc;ng chịu phối giống nữa. <br />V&igrave; kh&ocirc;ng chịu n&ecirc;n thỏ c&aacute;i cứ chạy l&ograve;ng v&ograve;ng m&atilde;i trong chuồng, mặt cho thỏ đực mặt sức rượt đuỗi. C&oacute; con c&ograve;n nằm &eacute;p s&aacute;t v&aacute;ch chuồng như trốn thỏ đực, n&ecirc;n nhiều khi thỏ đực cắn thỏ c&aacute;i rất đau. Điều đ&oacute; rất c&oacute; hại đến sức khỏe của thỏ c&aacute;i.<br />Vậy th&igrave; chỉ c&ograve;n c&aacute;ch phải chờ ng&agrave;y thỏ c&aacute;i động dục trở lại mới cho phối giống được. Muốn vậy, phải nu&ocirc;i th&uacute;c cho thỏ c&aacute;i sung sức l&ecirc;n, khoảng th&aacute;ng sau n&oacute; mới l&ecirc;n giống.<br />Do kh&ocirc;ng biết được hiện tượng l&ecirc;n giống ở thỏ c&aacute;i ra sao? N&ecirc;n người nu&ocirc;i thỏ c&aacute;i đ&agrave;nh để lu&ocirc;n. Thỏ cứ mập &uacute; ra v&agrave; kh&ocirc;ng sinh sản nữa. Nu&ocirc;i như vậy th&igrave; dễ ch&aacute;n, v&igrave; thỏ đ&acirc;u sinh sản m&agrave; c&oacute; lợi? v&agrave;o nghề m&agrave; gặp trường hợp n&agrave;y chừng v&agrave;i lần dễ nản, do đ&oacute; c&oacute; nhiều người bỏ nghề lu&ocirc;n!. Nhất l&agrave; khi nu&ocirc;i theo c&ocirc;ng nghiệp nếu trễ thời gian l&ecirc;n giống th&igrave; lại k&eacute;o d&agrave;i thời gian nu&ocirc;i m&agrave; kh&ocirc;ng sinh ra lợi nhuận.<br />Mặt kh&aacute;c do người nu&ocirc;i thỏ c&oacute; trăm ng&agrave;n c&ocirc;ng việc để l&agrave;m, đ&acirc;u mấy người r&atilde;nh rỗi cứ đứng b&ecirc;n chuồng thỏ m&agrave; quan s&aacute;t từng hiện tượng một của ch&uacute;ng. V&igrave; vậy, &ocirc;ng b&agrave; ta xưa xem việc thỏ đẻ vừa xong th&igrave; cho phối giống ngay l&agrave; chuyện hợp với tự nhi&ecirc;n, n&ecirc;n họ cứ thế m&agrave; l&agrave;m.<br />Thực ra hiện tượng thỏ mẹ động dục tr&ocirc;ng qu&aacute; r&otilde;, ai c&oacute; kinh nghiệm trong nghề sẽ nhận ra ngay. Vấn đề nay sẽ tr&igrave;nh b&agrave;y r&otilde; ở phần sau.<br />Do việc phối giống tường l&agrave; qu&aacute; kh&oacute; khăn như vậy n&ecirc;n nhiều người kh&ocirc;ng d&aacute;m bắt tay v&agrave;o nghề nu&ocirc;i thỏ. Ngay một số người nu&ocirc;i cũng ch&aacute;n ng&aacute;n bỏ ngang.<br /><br /><strong>7. Kh&ocirc;ng biết phương ph&aacute;p ph&ograve;ng ngừa v&agrave; chữa bệnh:</strong><br />Giống thỏ rất &iacute;t bệnh, đa số bệnh dễ ph&ograve;ng ngừa trước được dễ d&agrave;ng. Nhưng khi ch&uacute;ng đ&atilde; bệnh th&igrave; kh&oacute; chữa trị. Ngay bệnh ghẻ kh&ocirc;ng th&ocirc;i cũng l&agrave;m cho chủ nu&ocirc;i lo lắng, v&igrave; rằng kh&ocirc;ng cữa trị kịp thời bệnh sẽ l&acirc;y ra cả chuồng, cả trại&hellip;<br />Do kh&ocirc;ng biết c&aacute;ch ph&ograve;ng ngừa v&agrave; chữa trị, n&ecirc;n hễ trong chuồng ph&aacute;c gi&aacute;c c&oacute; thỏ bệnh, họ cứ để cho thỏ l&acirc;y lan, rồi chết dần m&ograve;n&hellip;bệnh một phần cũng do chuồng nu&ocirc;i qu&aacute; dơ bẩn, v&igrave; xem nhẹ kh&acirc;u vệ sinh.<br />T&oacute;m lại, nu&ocirc;i thỏ m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; kinh nghiệm bản th&acirc;n th&igrave; thất bại kh&ocirc;ng sao tr&aacute;nh khỏi.<br /><br /><strong>Theo phương ph&aacute;p cũ, nu&ocirc;i thỏ kh&ocirc;ng lợi.</strong><br /><br />Nu&ocirc;i thỏ theo phương ph&aacute;p cũ m&agrave; &ocirc;ng b&agrave; ta đ&atilde; nu&ocirc;i quả kh&ocirc;ng lợi thật. Con giống th&igrave; kh&ocirc;ng cải thiện, nhiều nh&agrave; cứ nu&ocirc;i m&atilde;i một giống thỏ cỏ từ đời n&agrave;y sang đời kh&aacute;c. Nu&ocirc;i cho ăn qu&aacute; đơn giản, chỉ c&oacute; rau cỏ l&agrave; ch&iacute;nh. Chuồng nu&ocirc;i kh&ocirc;ng hợp vệ sinh, nhất l&agrave; k&iacute;ch thước chuồng qu&aacute; hẹp khiến thỏ thường bị bệnh, hao hụt nhiều, chỉ nu&ocirc;i trong phạm vi nhỏ hẹp gia đ&igrave;nh, chứ kh&ocirc;ng ai c&oacute; &yacute; định nu&ocirc;i đại tr&agrave;.<br />Số lượng nu&ocirc;i đ&atilde; hạn chế m&agrave; đầu ra cũng kh&ocirc;ng c&oacute;, nếu c&oacute; cũng kh&ocirc;ng đ&aacute;ng kể n&ecirc;n ng&agrave;nh nghề n&agrave;y kh&ocirc;ng thể nu&ocirc;i sống được người nu&ocirc;i. Nu&ocirc;i thỏ với mục đ&iacute;ch ch&iacute;nh l&agrave; b&aacute;n thỏ con cho người kh&aacute;c mua về nu&ocirc;i, chứ &iacute;t ai tr&ocirc;ng mong từ nguồn lợi thỏ thịt. v&agrave; rằng, trước đ&acirc;y d&acirc;n ta kh&ocirc;ng c&oacute; th&oacute;i quen ăn thịt thỏ. Người ta ch&ecirc; thịt thỏ kh&ocirc;ng săn chắc, thịt bở, kh&ocirc;ng ngon m&agrave; cũng kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều c&aacute;ch chế biến bằng thịt g&agrave;, thịt b&ograve;,&hellip; đ&oacute; l&agrave; chưa n&oacute;i gi&aacute; cả lại đắt hơn. Một khi b&agrave; nội trợ đ&atilde; ch&ecirc; th&igrave; thịt thỏ l&agrave;m sao b&aacute;n được?<br />Nhiều người ch&ecirc; gi&aacute; thịt thỏ đắt th&igrave; đ&uacute;ng, chứ ch&ecirc; dở th&igrave; e rằng sai. V&igrave; rằng mỗi loại thịt đều c&oacute; c&aacute;ch nấu nướng ri&ecirc;ng của n&oacute;. Thịt thỏ m&agrave; nấu nướng theo c&aacute;ch của thịt b&ograve;, thịt g&agrave; th&igrave; sao ngon được? tất nhi&ecirc;n, thịt thỏ kh&ocirc;ng thể chế biến được nhiều m&oacute;n ăn bằn thịt b&ograve;, thịt g&agrave; rồi! <br />Lại c&oacute; nhiều người cả đời kh&ocirc;ng d&aacute;m ăn một miếng thịt thỏ v&igrave; họ&hellip;tin dị đoan. Họ tin rằng người đ&agrave;n b&agrave; đang c&oacute; mang m&agrave; ăn thịt thỏ, sau naỳ sinh con sẽ bị sứt m&ocirc;i&hellip;giống thỏ bị chẻ hai vậy.<br />Lối tin tưởng n&agrave;y thật kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở khoa học. sứt m&ocirc;i l&agrave; do sự cấu tạo của c&aacute;c tế b&agrave;o trong b&agrave;o thai, chứ đ&acirc;u phải c&oacute; hơi hướm thịt thỏ. M&agrave; ngay đ&agrave;n b&agrave; c&oacute; thai ngại ăn thịt thỏ đ&atilde; đ&agrave;nh, nhiều c&ocirc; con g&aacute;i chưa chồng cũng ki&ecirc;ng cữ v&igrave;&hellip; đề ph&ograve;ng xa!<br />C&oacute; nhiều người cả đời nu&ocirc;i thỏ nhưng cũng kh&ocirc;ng l&agrave;m thỏ m&agrave; ăn v&igrave; &hellip;sợ tội. tội đ&acirc;y l&agrave; tội nghiệp cho con vật chứ kh&ocirc;ng phải sợ tội lỗi. Họ quan niệm đơn giản rằng giống thỏ vốn hiền l&agrave;nh, cả đời kh&ocirc;ng hề biết cắn mổ ai, thậm ch&iacute; kh&ocirc;ng biết k&ecirc;u la, d&ugrave; một tiếng khẽ n&ecirc;n họ rất thương, kh&ocirc;ng thể tự tay l&agrave;m thịt m&agrave; ăn.<br />V&igrave; c&oacute; nhiều người ch&ecirc; thịt thỏ từ những l&yacute; do kh&ocirc;ng đ&acirc;u như vậy, n&ecirc;n người nu&ocirc;i thỏ mới sống kh&ocirc;ng nổi với nghề.<br />Ch&iacute;nh v&igrave; kh&ocirc;ng thấy được mối lợi lớn từ thỏ mang lại, n&ecirc;n ng&agrave;nh nghề b&eacute;o bở n&agrave;y mới bị ch&ecirc; trong suốt một qu&atilde;ng thời gian d&agrave;i. Đ&oacute; l&agrave; điều đ&aacute;ng tiếc, v&igrave; ch&uacute;ng ta đ&atilde; bỏ mất một mối lợi rất lớn. Họ n&ecirc;n biết rằng thịt thỏ rất bổ lại l&agrave;nh t&iacute;nh, hợp với người gi&agrave; v&agrave; người đang ăn ki&ecirc;ng, nhất l&agrave; bệnh nh&acirc;n bị bệnh b&eacute;o ph&igrave; v&agrave; tim mạch. Trong thịt thỏ h&agrave;m lượng cholesterol rất thấp, lại c&oacute; nhiều đạm&hellip;<br />Biết lựa chọn con giống tốt, to con gấp mấy lần giống thỏ cỏ, lại ch&uacute; trọng đến c&aacute;ch pha chế thức ăn v&agrave; c&oacute; khẩu phần ăn hợp l&yacute; để bồi bổ đ&uacute;ng mức cho thỏ theo đ&uacute;ng từng thời kỳ sinh trưởng của n&oacute;. Nhất l&agrave; kh&acirc;u vệ sinh chuồng trại phải được cập nhật h&agrave;ng ng&agrave;y.<br />Thị trường nu&ocirc;i thỏ ng&agrave;y nay cũng rộng, nhờ v&agrave;o sự ti&ecirc;u thụ thịt từ c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, một số lượng cho c&aacute;c ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm v&agrave; nhất l&agrave; th&oacute;i quen kh&ocirc;ng ăn thịt thỏ của nguời d&acirc;n m&igrave;nh cũng kh&ocirc;ng c&ograve;n trong tuyệt đại đa số. Nhờ đ&oacute; m&agrave; thị trường trong nước cũng kh&aacute; dần l&ecirc;n<br />Thịt thỏ ng&agrave;y nay được mọi người đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; loại thịt ngon, bổ, n&ecirc;n trước mắt số cung kh&ocirc;ng đủ cầu v&agrave; gi&aacute; cả thị trường cao hơn nhiều loại thịt kh&aacute;c.<br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lê minh tâm
- Địa chỉ: p. long tuyền, q. bình thủy, thành phố cần thơ
- Điện thoại: 01674612634 - Fax:
- email: tam_ct01@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH