• Thông báo giá giống ngoại và các vật tư chăn nuôi thỏ

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 12/3/12

  1. saothangnam Nhà nông nghiệp dư

   <p><font size="4">K&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con!</font></p><p><font size="4">Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin th&ocirc;ng b&aacute;o gi&aacute; thỏ Newzealand như sau:</font></p><p><font size="4">1. Thỏ từ 1.</font><font size="4">5</font> <font size="4">- 2.0</font> kg c&oacute; gi&aacute; 120 000 đồng/kg.</p><p><font size="4">2. Thỏ từ 2.</font><font size="4">5 - 3.</font><font size="4">5 kg c&oacute; gi&aacute; 1</font><font size="4">5</font><font size="4">0 </font><font size="4">0</font><font size="4">0</font><font size="4">0 đồng/kg</font></p><p><font size="4">3. Thỏ đang c&oacute; chửa 1</font><font size="4">0 đến 1</font><font size="4">5 ng&agrave;y c&oacute; gi&aacute; 18</font><font size="4">0 </font><font size="4">0</font><font size="4">0</font><font size="4">0đồng/kg</font></p><p><font size="4">4. Van uống nước tự động 17 </font><font size="4">0</font><font size="4">0</font><font size="4">0 đồng/1 c&aacute;i.</font></p><p>&nbsp;<font size="4">5. K&igrave;m bấm số tai 4.</font><font size="4">5 triệu đồng/c&aacute;i. Mực săm số tai 3</font><font size="4">0</font><font size="4">0 </font><font size="4">0</font><font size="4">0</font><font size="4">0 đồng một tu&yacute;p.</font></p><p><font size="4">6. C&aacute;c loại cỏ cho Thỏ, d&ecirc;, cừu v&agrave; b&ograve;: Hạt Ghin&ecirc; v&agrave; hạt RuZi 4</font><font size="4">5</font><font size="4">0</font><font size="4"> 0</font><font size="4">0</font><font size="4">0 đồng/kg, Stylo 6</font><font size="4">0</font><font size="4">0 </font><font size="4">0</font><font size="4">0</font><font size="4">0đồng/kg. Ch&egrave; khổng lồ </font><font size="4">5</font><font size="4">0</font><font size="4">0</font><font size="4">0 đồng/kg.</font></p><p><em><strong><font size="4">Ch&uacute;ng t&ocirc;i</font></strong></em></p><p><font size="4">- Nhận bao ti&ecirc;u sản phẩm cho b&agrave; con </font></p><p><font size="4">- Nhận giao h&agrave;ng v&agrave; tư vấn kỹ thuật tại nh&agrave;.</font></p><p><font size="4"><em><strong>Ch&uacute;c b&agrave; con chăn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng</strong></em> </font><br /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: TRẠI GIỐNG THỎ VIỆT NHẬT NINH BÌNH
   - Địa chỉ: Xã Sơn Hà - Nho Quan - Ninh Bình
   - Điện thoại: 0978491583 - Fax: 0978491583
   - email: saothangnam_1@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...