Thư mời hợp tác kinh doanh

#1
<div><br /></div><div><br /></div><p>K&iacute;nh thưa qu&yacute; kh&aacute;ch, qu&yacute; đại l&yacute;</p><p>Để b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng ứng dụng khoa học c&ocirc;ng nghệ cao v&agrave;o sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, chất lượng tốt. Nay c&ocirc;ng ty c&oacute; 1 số sản phẩm c&ocirc;ng nghệ cao, chất lượng vượt trội, an to&agrave;n cho người sử dụng theo chương tr&igrave;nh VIET-GAP mong muốn phối hơp với qu&yacute; kh&aacute;ch, qu&yacute; đại l&yacute; c&ugrave;ng ti&ecirc;u thụ sản phẩm tr&ecirc;n thị trường như Thuốc BVTV, l&uacute;a giống, v&agrave; Ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; hữu cơ cao cấp POMIOR(d&ugrave;ng cho c&acirc;y l&uacute;a ng&ocirc;, c&acirc;y ch&egrave;, rau ắn l&aacute;, c&acirc;y giống vườn ươm, c&acirc;y ăn quả,củ, d&ugrave;ng cho c&aacute;c loại hoa, c&acirc;y c&ocirc;ng nghi&ecirc;p cao su,điều,c&agrave;ph&ecirc;......). c&ocirc;ng ty cần sự hợp t&aacute;c của qu&yacute; kh&aacute;ch , qu&yacute; đại l&yacute; gần xa.</p><p> Xin tr&acirc;n trọng cảm ơn</p><p>C&ocirc;ng ty cổ phần Giống - vật tư n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao việt nam </p><p>&nbsp;Đ/c : V&acirc;n Ph&uacute; - Việt Tr&igrave; - Ph&uacute; Thọ</p><p>&nbsp;ĐT 0974887555 (Nguyễn Ho&agrave;i Nam- ph&ograve;ng kinh doanh) </p><p>&nbsp; &nbsp;hoặc: &nbsp; hoainam1985hasjscvn@gmail.com</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn hoài nam
- Địa chỉ: việt trì - phú thọ
- Điện thoại: 0974887555 - Fax:
- email: hoainam1985hasjscvn@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH