#### THU MUA LỢN RỪNG

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: daobahoa
- Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, X.Bình Định, H.Lương Tài, T.Bắc Ninh
- Tel, Fax: 094.461.3459; 093.648.0939
- email: haihoafarm@yahoo.com.vn
================================

<font face="Times New Roman">HAIHOAFARM<br /></font><span /><font size="3"><font face="Times New Roman">Haihoafarm nhận cung cấp con giống v&agrave; thu mua lợn rừng thịt số lượng kh&ocirc;ng hạn chế cho c&aacute;c tổ chức c&aacute; nh&acirc;n. C&aacute;c tổ chức c&aacute; nh&acirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n quốc c&oacute; nhu cầu mua con giống hoặc ti&ecirc;u thụ sản phẩm h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ:<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Anh Đ&agrave;o B&aacute; Ho&agrave;<br /></font></font><span /><font size="3"><font face="Times New Roman">ĐC: Th&ocirc;n Ngọc Tr&igrave;, X&atilde; B&igrave;nh Định, Huyện Lương T&agrave;i, Tỉnh Bắc Ninh<br /></font></font><span /><font size="3"><font face="Times New Roman">ĐT: 094.461.3459; 093.648.0939<br /></font></font><span /><font face="Times New Roman" size="3">Email: </font><a href="mailto:haihoafarm@yahoo.com.vn"><font face="Times New Roman" size="3">haihoafarm@yahoo.com.vn</font></a><br /><span /><span /><font size="3"><font face="Times New Roman"><em>Ch&uacute; &yacute;</em>: Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng nhập lợn rừng Th&aacute;i Lan thuần chủng. B&agrave; con từ Nghệ An trở v&agrave;o, Haihoafarm chỉ nhập khi &iacute;t nhất c&oacute; từ 30 con trở l&ecirc;n, trọng lượng 15 kg trở l&ecirc;n. B&agrave; con từ TP.HCM trở v&agrave;o rất nhiều trường hợp Haihoafarm n&oacute;i lời từ chối v&igrave; điều kiện vận chuyển kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p.<br /></font></font><span /><em><font size="3"><font face="Times New Roman">&ndash; Mua b&aacute;n con giống li&ecirc;n lạc theo số: 094.461.3459<br /></font></font></em><em><font size="3"><font face="Times New Roman">&ndash; Mua b&aacute;n thương phẩm, tư vấn kỹ thuật li&ecirc;n lạc theo số: 093.648.0939<br /></font></font></em>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH