thu mua thỏ tại quảng nam đà nẵng

#1
<p class="MsoNormal">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xin k&iacute;nh ch&agrave;o qu&iacute; b&agrave; con gần xa!</p> <p class="MsoNormal">Trại thỏ <strong><span style="color: red; background-color: yellow; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">CHIẾN HUY</span></strong> l&agrave; trại thỏ qui m&ocirc; c&ocirc;ng nghiệp duy nhất tại Miền Trung -T&acirc;y Nguy&ecirc;n với sự gi&uacute;p đỡ v&agrave; hỗ trợ kĩ thuật từ Trung t&acirc;m Nguy&ecirc;n cứu D&ecirc; v&agrave; Thỏ Sơn T&acirc;y-Viện chăn nu&ocirc;i duy nhất tại Việt Nam.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trại thỏ <strong><span style="color: red; background-color: yellow; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">CHIẾN HUY</span></strong> chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c giống thỏ thịt,thỏ giống Newzeland chất lượng cam kết.Với gi&aacute; cả ph&ugrave; hợp đ&uacute;ng theo qui định của nh&agrave; nước.Với sự hỗ trợ của đội ngũ kĩ sư ng&agrave;nh sinh học v&agrave; sự tận t&igrave;nh của ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ gi&uacute;p qu&iacute; b&agrave; con th&agrave;nh c&ocirc;ng với m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i n&agrave;y.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&ecirc;n cạnh đ&oacute; trại c&ograve;n cung cấp lồng nu&ocirc;i,m&aacute;ng ăn,n&uacute;m uống tự động,thuốc th&uacute; y,vacxin,giống cỏ c&aacute;c loại v&agrave; thức ăn cho thỏ...Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận tư vấn,thiết lập trang trại miễn ph&iacute;.V&agrave; bao ti&ecirc;u to&agrave;n bộ đầu ra.Qu&iacute; b&agrave; con v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&atilde;y y&ecirc;n t&acirc;m khi hợp t&aacute;c với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><span style="background-color: yellow; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận thu mua tất cả thỏ tại Miền Trung v&agrave; T&acirc;y Nguy&ecirc;n</span></strong>.</p> <p class="MsoNormal">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:Vương Đ&igrave;nh Hiếu, <a href="http://agriviet.com/tel:0935.162.806">Tel:0935.162.806</a> </p> <p class="MsoNormal">Đ/C:Tổ 2-Th&ocirc;n Đ&ocirc;ng T&aacute;c-X&atilde; B&igrave;nh Nam-Huyện Thăng B&igrave;nh-Quảng Nam</p> <p class="MsoNormal">Văn Ph&ograve;ng Đại Diện:473-Trưng Nữ Vương-Q.Hải Ch&acirc;u-Đ&agrave; Nẵng</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Website: traithochienhuy.com</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mail: <a href="mailto:traithochienhuy@gmail.com">traithochienhuy@gmail.com</a></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trại thỏ <strong><span style="background-color: yellow; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">CHIẾN HUY</span></strong> k&iacute;nh ch&uacute;c qu&iacute; b&agrave; con chăn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng!</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&acirc;n!</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: maithile
- Địa chỉ: đà nẵng
- Điện thoại: 0935162806 - Fax:
- email: maithile90@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH