thư ngỏ

  • Thread starter khoa_kinhdoanh
  • Ngày gửi
K

khoa_kinhdoanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: khoa_kinhdoanh
- Địa chỉ: 248a nguyễn công trứ -p6-tuy hòa -phú yên
- Tel, Fax: ::: FaX 01225561342
- email: phongkinhdoanhkimphuoc@gmail.com
================================

<font face="Times New Roman">GIỚI THIỆU DOANG NGHIỆP</font> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 11pt">T&Ecirc;N DOANG NGHIỆP</span>:<strong>DOANH NGHIỆP TN SẢN XUẤT &amp;THƯƠNG MẠI</strong></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; KIM PHƯỚC</font></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 11pt">ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CH&Iacute;NH</span>:<em><span style="font-size: 10pt">SỐ 248A NGUYỄN C&Ocirc;NG TRỨ,P6,TP TUY H&Ograve;A,PH&Uacute; Y&Ecirc;N</span></em></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 11pt"><font face="Times New Roman" /></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 11pt">NG&Agrave;NH NGHỀ KINH DOANH :</span><strong><span style="font-size: 10pt">SẢN XUẤT KINH DOANH THUỐC TH&Uacute; Y THỦY SẢN </span></strong></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman">CHỦ DOANH NGHIỆP&nbsp; :TRẦN THỊ THI&Ecirc;N NGA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NĂNG LỰC:</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma">Hướng ph&aacute;t triển sản phẩm của </span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma">doanh nghiệp Kim Phước</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma">&nbsp; l&agrave; sản xuất những sản phẩm c&oacute; chất lượng cao, gi&aacute; cả hợp l&yacute; v&agrave; thực sự đ&aacute;p ứng đ&uacute;ng nhu cầu người ti&ecirc;u d&ugrave;ng. Sản phẩm xuất xưởng của doanh nghiệp l&agrave; kết quả của sự ph&aacute;t huy t&iacute;nh s&aacute;ng tạo qua nghi&ecirc;n cứu thực tiễn l&acirc;u d&agrave;i. Trong ng&agrave;nh nu&ocirc;i trồng thủy sản, doanh nghiệp Kim Phước sản xuất c&aacute;c sản phẩm đ&aacute;p ứng qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i t&ocirc;m kh&eacute;p k&iacute;n như c&aacute;c loại sản phẩm xử l&yacute; nước, xử l&yacute; thổ nhưỡng ao nu&ocirc;i, c&aacute;c loại thuốc ph&ograve;ng v&agrave; trị bệnh cho t&ocirc;m.v.v. </span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma">HIỆN TẠI:</span><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">DOANG NGHIỆP KIM PHƯỚC KH&Ocirc;NG NGỪNG MỞ RỘNG ĐẦU TƯ SẢN XUẤT,B&Ecirc;N CẠNH Đ&Oacute; DOANH NGHIỆP KIM PHƯỚC CŨNG CH&Uacute; TRỌNG HỢP T&Aacute;C L&Agrave;M ĂN L&Acirc;U D&Agrave;I VỚI C&Aacute;C C&Ocirc;NG TY C&Aacute;C C&Aacute; NH&Acirc;N TRONG NG&Agrave;NH VỚI PHƯƠNG CH&Acirc;M,UY T&Iacute;N L&Acirc;U BỀN C&Ugrave;NG PH&Aacute;T TRIỂN</span></strong><span style="font-size: 11pt"><font face="Times New Roman">:</font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 11pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>DANH BẠ SẢN PHẨM CỦA C&Ocirc;NG TY :</strong></span><strong><span style="font-size: 11pt" /></strong></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 11pt"><font face="Times New Roman" /></span></strong></p><table style="margin: auto auto auto 4.9pt; border-collapse: collapse" cellspacing="0" cellpadding="0" width="192" border="0"><tbody><tr style="min-height: 12.75pt"><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 64px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">STT</span></p></td><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 192px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom" colspan="3"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center" align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">T&Ecirc;N SẢN PHẨM</span></p></td></tr><tr style="min-height: 12.75pt"><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 64px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">1</span></p></td><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 192px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom" colspan="3"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">ZEOLITE INDONESIA</span></p></td></tr><tr style="min-height: 12.75pt"><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 64px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">2</span></p></td><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 192px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom" colspan="3"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">ZEOLITE-100 INDONESIA</span></p></td></tr><tr style="min-height: 12.75pt"><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 64px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">3</span></p></td><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 192px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom" colspan="3"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">GRANULAR 3 ĐỒNG TIỀN</span></p></td></tr><tr style="min-height: 12.75pt"><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 64px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">4</span></p></td><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 184px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom" colspan="2"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">DAIMETINE</span></p></td><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 8px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial" /></p></td></tr><tr style="min-height: 12.75pt"><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 64px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">5</span></p></td><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 184px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom" colspan="2"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">DOLOMITE</span></p></td><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 8px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial" /></p></td></tr><tr style="min-height: 12.75pt"><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 64px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">6</span></p></td><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 184px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom" colspan="2"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">HẠ PH&Egrave;N &Oacute; ĐEN</span></p></td><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 8px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial" /></p></td></tr><tr style="min-height: 12.75pt"><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 64px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">7</span></p></td><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 175px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">V&Ocirc;I ĐEN</span></p></td><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 8px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial" /></p></td><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 8px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial" /></p></td></tr><tr style="min-height: 12.75pt"><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 64px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">8</span></p></td><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 184px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom" colspan="2"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">S.B ALKALINE</span></p></td><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 8px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial" /></p></td></tr><tr style="min-height: 12.75pt"><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 64px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">9</span></p></td><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 184px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom" colspan="2"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">ZEOLITE -100</span></p></td><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 8px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial" /></p></td></tr><tr style="min-height: 12.75pt"><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 64px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">10</span></p></td><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 184px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom" colspan="2"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">ZEO BA MAU</span></p></td><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 8px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial" /></p></td></tr><tr style="min-height: 12.75pt"><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 64px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial" /></p></td><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 175px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial" /></p></td><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 8px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial" /></p></td><td style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; min-height: 12.75pt; padding-bottom: 0in; width: 8px; padding-top: 0in; background-color: transparent; border: #ece9d8" valign="bottom"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial" /></p></td></tr></tbody></table><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 11pt"><font face="Times New Roman">SẢN PHẨM CỦA C&Ocirc;NG TY NGO&Agrave;I SẢN XUẤT H&Agrave;NG LOẠT C&Ocirc;NG TY C&Ograve;N SẢN XUẤT THEO ĐƠN ĐẶT H&Agrave;NG:</font></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 11pt"><font face="Times New Roman"><span /></font></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 11pt"><font face="Times New Roman">mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với c&ocirc;ng ty:01225561342 gặp anh khoa</font></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 11pt"><font face="Times New Roman" /></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 11pt"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span></strong></p><br />
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH