Thùng nhựa, rổ nhựa, sóng nhựa 0934503038

#1
<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">B&Aacute;N TH&Ugrave;NG NHỰA - HỘP NHỰA - RỖ NHỰA - HỘP NHỰA PP DANPLA SX THEO Y&Ecirc;U CẦU...GI&Aacute; RẼ</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 10pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; background-color: yellow">Hotline: 09345 03038 mr Thế</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 10pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Đặc biệt SX THEO ĐƠN ĐẶT H&Agrave;NG c&aacute;c sản phẩm tử nhựa như:</span></strong><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;</span></span><strong><span style="font-size: 20pt; font-family: inherit, serif; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">th&ugrave;ng nhựa, pallet mới, hộp nhựa, khay nhựa, hộp nhựa PP DANPLA</span></strong><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-size: 10pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">&nbsp;</span></strong></span><strong><span style="font-size: 10pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">k&iacute;ch thước theo y&ecirc;u cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 10pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Th&ugrave;ng nhựa đặc Model HS003</span></strong><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0in; background-color: yellow">:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- Nguy&ecirc;n liệu: nhựa PP Copolyme</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- M&agrave;u sắc đa dạng: Xanh dương, xanh l&aacute;, đỏ, v&agrave;ng</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- K&iacute;ch thước ngo&agrave;i: D610 x R420 x C190mm</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- K&iacute;ch thước trong: D574 x R382 x C178mm</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 10pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Th&ugrave;ng nhựa đặc Model HS007-</span></strong><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- Nguy&ecirc;n liệu: nhựa PP Copolyme</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- M&agrave;u sắc đa dạng: Xanh dương, xanh l&aacute;, đỏ, v&agrave;ng</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- K&iacute;ch thước ngo&agrave;i: D610 x R420 x C150mm</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- K&iacute;ch thước trong: D573 x R382 x C140mm</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 10pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Th&ugrave;ng nhựa đan Model HS0199-</span></strong><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- C&oacute; 5 b&aacute;nh xe</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- Nguy&ecirc;n liệu: nhựa PP Copolyme</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- M&agrave;u sắc đa dạng: xanh dương, xanh l&aacute;, đỏ, v&agrave;ng</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- K&iacute;ch thước ngo&agrave;i: D780 x R500 x C430mm</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- K&iacute;ch thước trong: D740 x R460 x C420mm</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 10pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Th&ugrave;ng nhựa đan. Model HS018-</span></strong><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- Nguy&ecirc;n liệu: nhựa PP Copolyme</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- M&agrave;u sắc đa dạng: xanh dương, xanh l&aacute;, đỏ, v&agrave;ng</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- K&iacute;ch thước ngo&agrave;i: D525 x R370 x C215mm</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 10pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Th&ugrave;ng nhựa đan. HS020</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- D&ugrave;ng chứa dụng cụ,</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- Nguy&ecirc;n liệu: nhựa PP Copolyme</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- M&agrave;u sắc đa dạng: Xanh dương, xanh l&aacute;, đỏ, v&agrave;ng</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 10pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Th&ugrave;ng nhựa đan. HS016-</span></strong><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- D&ugrave;ng chứa dụng cụ,</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- Nguy&ecirc;n liệu: nhựa PP Copolyme</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- M&agrave;u sắc đa dạng: Xanh dương, xanh l&aacute;, đỏ, v&agrave;ng</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 10pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Th&ugrave;ng nhựa đan. Model: HS013-</span></strong><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- Nguy&ecirc;n liệu: nhựa PP Copolyme</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- M&agrave;u sắc đa dạng: xanh dương, xanh l&aacute;, đỏ, v&agrave;ng</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- K&iacute;ch thước ngo&agrave;i: D560 x R375 x C300mm</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- K&iacute;ch thước trong: D525 x R345 x C295mm</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 10pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Th&ugrave;ng nhựa đan. Model: HS004-</span></strong><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- Nguy&ecirc;n liệu: nhựa PP Copolyme</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- M&agrave;u sắc đa dạng: xanh dương, xanh l&aacute;, đỏ, v&agrave;ng</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- K&iacute;ch thước ngo&agrave;i: D610 x R420 x C310mm</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- K&iacute;ch thước trong: D580 x R388 x C305mm</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 10pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Th&ugrave;ng nhựa đan. Model: HS008-</span></strong><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- Nguy&ecirc;n liệu: nhựa PP Copolyme</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- M&agrave;u sắc đa dạng: Xanh dương, xanh l&aacute;, đỏ, v&agrave;ng</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- K&iacute;ch thước ngo&agrave;i: D610 x R420 x C150mm</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- K&iacute;ch thước trong: D568 x R385 x C135mm</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 10pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Th&ugrave;ng nhựa đan. Model: HS002</span></strong><strong><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0in; background-color: yellow">:</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- Nguy&ecirc;n liệu: nhựa PP Copolyme</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- M&agrave;u sắc đa dạng: xanh dương, xanh l&aacute;, đỏ, v&agrave;ng</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- K&iacute;ch thước ngo&agrave;i: D525 x R355 x C150mm</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- K&iacute;ch thước trong: D440 x R325 x C145mm</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 10pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Th&ugrave;ng nhựa đan HS015</span></strong><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0in; background-color: yellow">:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- Nguy&ecirc;n liệu: nhựa PP Copolyme</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- M&agrave;u sắc đa dạng: xanh dương, xanh l&aacute;, đỏ, v&agrave;ng</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- K&iacute;ch thước ngo&agrave;i: D1186 x R886 x C668mm</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">Th&iacute;ch hợp cho việc đựng<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://thanhphohochiminhcity.jaovat.com/quan-ao-cat-217"><span style="font-family: inherit, serif; color: #505050; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">quần &aacute;o</span></a><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>thời trang, dụng cụ, th&agrave;nh phẩm c&aacute;c loại.</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red; background-color: yellow; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">--Li&ecirc;n Hệ MR Thế 09345 03038&nbsp; or&nbsp; 098 591 2486&nbsp; --</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red">&nbsp;&nbsp;&nbsp; http://www.anphujstc.com/</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: red">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn thế
- Địa chỉ: hà nội
- Điện thoại: 0934503038 - Fax:
- email: the2epic@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH