thuoc thu y, mua ban thuoc thu y, thuoc thu y chat luong cao

mrdatt_bt_green

Nhà nông nghiệp dư
#1
<p><strong>k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n, qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; đại l&yacute; v&agrave; qu&yacute; đồng nghiệp l&agrave; quản l&yacute;, nh&acirc;n vien thương mại , cộng t&aacute;c vi&ecirc;n lời ch&agrave;o sức khỏe, mua may b&aacute;n đắc.</strong></p><p><strong>c&ocirc;ng ty cổ phần n&ocirc;ng dược việt hoạt động ch&iacute;nh l&agrave; lĩnh vực n&ocirc;ng nghiệp.ph&acirc;n b&oacute;n, thuốc bảo vệ thực vật,đặc biệt l&agrave; THUỐC TH&Uacute; Y.</strong></p><p><strong>về lĩnh vật thuốc th&uacute; y th&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i nhắm tới những sản phẩm thật sự đạt hiệu quả cao.ch&uacute;ng t&ocirc;i x&acirc;y dựng đội ngũ nghien cứu khoa học để cho ra đời những sản phẩm tốt, đạt chất lượng cao đem lại hiệu quả kinh tế t&iacute;ch cực trong chăn nu&ocirc;i.</strong></p><p><strong>b&ecirc;n cạnh ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cho ra đời những sản phẩm chuy&ecirc;n dụng của từng nh&oacute;m bệnh cụ thể , để đạt được hiệu quả điều trị cao.</strong></p><p><strong>Đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; giới hạn n&ecirc;n chưa đưa sản phẩm của c&ocirc;ng ty đến tận tay người chăn nu&ocirc;i v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa được.nay c&ocirc;ng ty mong muốn qu&yacute; đại l&yacute;, nh&acirc;n vi&ecirc;n thương mại, cộng t&aacute;c vi&ecirc;n...l&agrave;m cầu nối để đưa h&agrave;ng tới cho người chăn nu&ocirc;i.Để đ&aacute;p lại sự nhiệt t&igrave;nh của qu&yacute; vị c&ocirc;ng ty sẽ c&oacute; 1 ch&iacute;nh s&aacute;ch rất hậu m&atilde;i v&agrave; giữ thị trường kinh doanh bền vững, l&acirc;u d&agrave;i.c&aacute;c nh&agrave; ph&acirc;n phối của c&aacute;c tỉnh l&agrave;m việt trực tiếp với c&ocirc;ng ty để được ch&iacute;nh s&aacute;ch tốt nhất. qu&yacute; anh,&nbsp; chị cộng t&aacute;c vi&ecirc;n c&oacute; nhu cầu tăng th&ecirc;m thu nhập hoặc l&agrave;m nh&acirc;n vien của cong ty th&igrave; li&ecirc;n hệ :0914213600 Đạt hoặc&nbsp; email: <a href="mailto:nongduocviet@gmail.com">nongduocviet@gmail.com</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn</strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cong ty nong duoc viet
- Địa chỉ: hoc mon tp.hcm
- Điện thoại: 0914213600 - Fax:
- email: nongduocviet@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH