THUỐC THÚ Y

#1
<strong><font size="5"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty TNHH Đầu Tư &amp; TMDV<br /></font></font></strong><p align="center" class="MsoNormal"><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">Nguy&ecirc;n Anh</font></font></strong></p><font face="Times New Roman"><p class="MsoNormal"><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mỹ Lương &ndash; Chương Mỹ - H&agrave; Nội</font></p><p class="MsoNormal"><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ĐT: 0466 842 447 Fax:&nbsp; 0433 711 645</font></p><p><font size="5">&nbsp;</font></p><br /></font>&nbsp; <p>Chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; cung cấp c&aacute;c loại thuốc thu y. D&agrave;nh cho Gia s&uacute;c, Gia cầm, Thuỷ sản. </p><p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i gồm một đội ngũ kỹ sư, thạc sĩ tay nghề cao. Chuy&ecirc;n tư vấn, kh&aacute;m&nbsp; v&agrave; chữa bệnh tại c&aacute;c trại chăn nu&ocirc;i. </p><p>C&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ ph&ograve;ng CSKH : 0466.842.447 hoặc 0977.668.936</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thanh Loan
- Địa chỉ: Mỹ Lương - Chương Mỹ - Hà Nội
- Điện thoại: 0977668936 - Fax: 0968115129
- email: loanloan232@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH