Tìm công tác viên hơp tác PP phân Bón

  • Thread starter hieuphunong
  • Ngày gửi
H

hieuphunong

Guest
#1
<p>Ph&acirc;n B&oacute;n Ph&uacute; N&ocirc;ng cần t&igrave;m Cộng t&aacute;c vi&ecirc;n ph&acirc;n phối sản Phẩm ph&acirc;n b&oacute;n. Đối tượng c&aacute;c bạn dang c&ocirc;ng t&aacute;c lĩnh vực n&ocirc;ng nghiệp, c&oacute; thể dang l&agrave;m việc ph&acirc;n phối thuốc BVTV, hay vật tư n&ocirc;ng nghiệp kh&aacute;c. c&aacute;n bộ khuyến n&ocirc;ng... thị trường tren địa b&agrave;n tỉnh L&acirc;m Đồng, B&igrave;nh Dương, B&igrave;nh Phước, Đ&ocirc;ng Nai....</p><p>phương thức hợp t&aacute;c :</p><p>kết hợp song song với c&ocirc;ng việc hiện tại c&aacute;c bạn đang l&agrave;m nhằm tăng th&ecirc;m thu nhập th&ocirc;ng qua chiết khấu thương mại theo doanh số, rất ph&ugrave; hợp với c&aacute;c bạn đ&atilde; v&agrave; đang l&agrave;m việc trong ngh&agrave;nh n&ocirc;ng nghiệp: c&aacute;n bộ trung t&acirc;m khuyến n&ocirc;ng, ph&acirc;n phối Thuốc BVTV, c&oacute; mqh với c&aacute; đại l&yacute;....</p><p>Sản phẩm C&ocirc;ng ty:</p><p>Ph&acirc;n hữu cơ kho&aacute;ng, ph&acirc;n Sinh học, ph&acirc;n Vi sinh, ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; ph&uacute; n&ocirc;ng. &nbsp; </p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hieu Phu Nong
- Địa chỉ: Tp HCM
- Điện thoại: 0983189177 - Fax:
- email: hieuphunong@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH