tìm đại lí phân phối lưới

  • Thread starter lehavina
  • Ngày gửi
L

lehavina

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 20pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">C&ocirc;ng ty</span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 20pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></span><strong><span style="font-size: 20pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">TNHH L&Ecirc; H&Agrave; VINA</span></strong><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 20pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m đại l&iacute; ph&acirc;n phối c&aacute;c h&agrave;ng về lưới&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #ff6600; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Thiết kế v&agrave; thi c&ocirc;ng s&acirc;n b&oacute;ng đ&aacute; nh&acirc;n tạo chất lượng tốt, gi&aacute; th&agrave;nh rẻ,bảo h&agrave;nh d&agrave;i l&acirc;u.</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #003366; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Cung cấp c&aacute;c loại gạch nhựa từ H&agrave;n Quốc,mẫu m&atilde; bền, đẹp, gi&aacute; th&agrave;nh cạnh tranh</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">&nbsp;cung cấp c&aacute;c loại lưới v&agrave; d&acirc;y nhựa phục vụ cho c&aacute;c ng&agrave;nh x&acirc;y dựng, thể thao, n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; thuỷ sản; ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; thể sử dụng v&agrave;o nhiều mục đ&iacute;ch kh&aacute;c như l&agrave;m ghế lưới trong nội thất, l&agrave;m nh&agrave; k&iacute;nh, hoặc che chắn c&ocirc;n tr&ugrave;ng,...</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">- Sản phẩm về lưới:</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14.5pt; font-family: inherit; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">&middot;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Lưới x&acirc;y dựng:</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 1in; line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Lưới an to&agrave;n</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 1in; line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh cao tầng- nh&agrave; phố</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14.5pt; font-family: inherit; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">&middot;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Lưới thể thao:</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 1in; line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Lưới b&oacute;ng n&eacute;m, lưới b&oacute;ng đ&aacute;</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 1in; line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Lưới cầu l&ocirc;ng, lưới quần vợt</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 1in; line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Lưới b&oacute;ng chuyền, lưới b&oacute;ng rổ</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14.5pt; font-family: inherit; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">&middot;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Lưới n&ocirc;ng nghiệp:</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 1in; line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Lưới che nắng &ndash; Ươm c&acirc;y giống</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 1in; line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Lưới r&agrave;o g&agrave; vịt, lưới che chắn c&ocirc;n tr&ugrave;ng</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 1in; line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Lưới l&agrave;m nh&agrave; k&iacute;nh - trồng rau sạch</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 1in; line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Lưới phơi (l&uacute;a&hellip;)</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14.5pt; font-family: inherit; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">&middot;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Lưới thuỷ sản:</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 1in; line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Lưới nu&ocirc;i con giống</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 1in; line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Lưới nu&ocirc;i c&aacute;, t&ocirc;m - ếch&hellip;</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14.5pt; font-family: inherit; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">&middot;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Lưới kh&aacute;c:</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 1in; line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Lưới vận chuyển</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 1in; line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Lưới theo mẫu</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">- C&aacute;c loại d&acirc;y nhựa</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14.5pt; font-family: inherit; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">&middot;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">D&acirc;y đơn (HDPE, PE,PP,PA&hellip;)</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14.5pt; font-family: inherit; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">&middot;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">D&acirc;y c&agrave;o &ndash; d&acirc;y li</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14.5pt; font-family: inherit; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">&middot;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">D&acirc;y kh&aacute;c : l&agrave;m theo mẫu.</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m về chất lượng cũng như gi&aacute; th&agrave;nh sản phẩm</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;<span style="color: #1e3672; font-family: Verdana; font-size: 14pt; background-color: #f4f4f4">Phạm Thị Xu&acirc;n Lộc</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-color: #f4f4f4; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: #1e3672">Ph&ograve;ng kinh doanh</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-color: #f4f4f4; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #1e3672">ĐT: 08.37272378 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Fax: 08.37272379</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: #1e3672"></span></p> <p class="MsoNormal" style="background-color: #f4f4f4; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: #1e3672">Hotline: 0933. 17. 04. 33</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-color: #f4f4f4; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: #1e3672">Email :locpham8683@gmail.com</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: xuân lộc
- Địa chỉ: 13, đường 51.kp8.phường hiệp bình chánh,thue đức
- Điện thoại: 08.37272378 - Fax: 0933170433
- email: locpham8683@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH