Tìm đại lý - Hợp tác phân phối Phân bón chính hiệu Mỹ (Since 2001)

  • Thread starter PHƯƠNG DUY
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

PHƯƠNG DUY

Guest
#1
<div><span style="font-size: 10px">&nbsp;</span></div><div>K&Iacute;NH CH&Agrave;O C&Aacute;C ANH CHỊ V&Agrave; C&Aacute;C BẠN!</div><div>&nbsp;</div><div>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CẦN T&Igrave;M ĐẠI L&Yacute; PP ĐỘC QUYỀN HOẶC HỢP T&Aacute;C C&Aacute;C D&Ograve;NG PH&Acirc;N B&Oacute;N CH&Iacute;NH HIỆU CỦA HOA KỲ.</div><div>&nbsp;</div><div>KHU VỰC CẦN PH&Aacute;T TRIỂN: AN GIANG - KI&Ecirc;NG GIANG - HẬU GIANG</div><div>(SP của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; mặt tại c&aacute;c địa phương tr&ecirc;n, nay cần ph&aacute;t triển đại l&yacute; độc quyền cho từng v&ugrave;ng)</div><div>&nbsp;</div><div>+ LỢI THẾ: </div><div>- D&Ograve;NG SP CH&Iacute;NH HIỆU CỦA MỸ, ĐƯỢC CẤP ĐỘC QUYỀN TẠI VN.&nbsp;</div><div>- THƯƠNG HIỆU Đ&Atilde; C&Oacute; TỪ NĂM 2001.&nbsp;</div>- TR&Ecirc;N BAO B&Igrave; SP C&Oacute; KHẮC T&Ecirc;N C&Ocirc;NG TY TẠI HOA KỲ CHỐNG H&Agrave;NG GIẢ.&nbsp;<div>- SẢN PHẨM UY T&Iacute;N - CHẤT LƯỢNG.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>+ SP: C&Oacute; NHIỀU D&Ograve;NG SP KH&Aacute;C NHAU TR&Ecirc;N L&Uacute;A + HOA M&Agrave;U + C&Acirc;Y ĂN TR&Aacute;I&nbsp;</div><div><br /></div><div>+ CTY TỔ CHỨC HỘI THẢO THEO Y&Ecirc;U CẦU CHO ĐẠI L&Yacute; (C&oacute; qu&agrave; tặng n&ocirc;ng d&acirc;n).</div><div>&nbsp;</div><div>+ CH&Iacute;NH S&Aacute;CH CHIẾT KHẤU TỐT, PH&Aacute;T TRIỂN BỀN L&Acirc;U.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;C&Aacute;C ANH CHỊ V&Agrave; C&Aacute;C BẠN C&Oacute; NHU CẦU HỢP T&Aacute;C PH&Aacute;T TRIỂN, VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ:</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;ANH DUY: 0933 666 300 - TPHCM (Bất cứ l&uacute;c n&agrave;o trong ng&agrave;y)</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;RẤT MONG HỢP T&Aacute;C TỐT</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;CH&Uacute;C C&Aacute;C ANH CHỊ, ĐẠI L&Yacute; NHIỀU SỨC KHỎE V&Agrave; THANH C&Ocirc;NG!</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHƯƠNG DUY
- Địa chỉ: TPHCM
- Điện thoại: - Fax:
- email: phuongduy138@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH