Tìm đại lý thức ăn chăn nuôi tại miền bắc

#1
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in"><strong><em><span style="font-size: 20pt; color: #000099; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f5f5f5; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Thư<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>ngỏ!</span></em></strong><span style="font-size: 20pt; font-family: Arial; color: #000099"><br /> </span><strong><em><span style="font-size: 14pt; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f5f5f5; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Lời đầu ti&ecirc;n C&ocirc;ng ty Ph&uacute; Th&agrave;nh xin gửi lời ch&uacute;c sức khỏe v&agrave; th&agrave;nh đạt tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></em></strong><strong><span style="color: #000099; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f5f5f5; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: navy; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Sự th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; ph&aacute;t triển của C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nhờ một phần đ&oacute;ng g&oacute;p kh&ocirc;ng nhỏ của Qu&yacute; kh&aacute;ch. Qua đ&acirc;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn v&agrave; k&iacute;nh ch&uacute;c Qu&yacute; Kh&aacute;ch th&agrave;nh c&ocirc;ng</span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #000099"><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #000099; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f5f5f5; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">C&ocirc;ng ty Ph&uacute; Th&agrave;nh được th&agrave;nh lập năm 2001 với mục ti&ecirc;u l&agrave; chở th&agrave;nh một trong những C&ocirc;ng ty h&agrave;ng đầu Việt Nam trong ng&agrave;nh thức ăn chăn nu&ocirc;i. Suốt hơn 10 năm trưởng th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển C&ocirc;ng ty đ&atilde; mang lại những sản phẩm thức ăn chăn nu&ocirc;i c&oacute; chất lượng cao, ổn định đến với trang trại, người chăn nu&ocirc;i trong cả nước v&agrave; đ&atilde; nhận được nhiều sự phản hồi t&iacute;ch cực từ ph&iacute;a kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; sử dụng sản phẩm của C&ocirc;ng ty.</span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #000099"><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #000099; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f5f5f5; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Năm 2009 nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu của thị trường C&ocirc;ng ty cho ra đời d&ograve;ng sản phẩm mang thương hiệu OSIMIC với một chất lượng m&agrave; kh&ocirc;ng một kh&aacute;ch h&agrave;ng n&agrave;o sau khi sử dụng sản phẩm của c&ocirc;ng ty l&agrave; kh&ocirc;ng y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao, OSIMIC đ&atilde; ngay lập tức chiếm được cảm t&igrave;nh của người chăn nu&ocirc;i tại c&aacute;c tỉnh H&agrave; Nam, Nam Định, Hải Dương,&hellip;</span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #000099"><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #000099; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f5f5f5; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Sau khi sản phẩm OSIMIC đ&atilde; khảng định được uy t&iacute;n, chất lượng đối với người chăn nu&ocirc;i v&agrave; c&aacute;c đại l&yacute; năm 2012 C&ocirc;ng ty quyết định mở rộng thị trường sản phẩm OSIMIC nhằm đ&aacute;p ứng được sự mong mỏi của người chăn nu&ocirc;i v&agrave; c&aacute;c đại l&yacute; l&agrave; c&oacute; một sản phẩm thực sự chất lượng tốt nhất, gi&aacute; th&agrave;nh ph&ugrave; hợp với người chăn nu&ocirc;i, lu&ocirc;n lu&ocirc;n mang lại lợi &iacute;ch cho người chăn nu&ocirc;i v&agrave; c&aacute;c đại l&yacute;.</span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #000099"><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong><span style="font-size: 14pt; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f5f5f5; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Tại sao qu&yacute; kh&aacute;ch l&ecirc;n ph&acirc;n phối v&agrave; chăn nu&ocirc;i sản phẩm OSIMIC:</span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #000099"><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong><em><span style="font-size: 14pt; color: #ff9900; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f5f5f5; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Chất lượng tuyệt vời</span></em></strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: #000099; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f5f5f5; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">. Khi chăn nu&ocirc;i bằng sản phẩm OSIMIC con lợn, g&agrave;, vịt&hellip; đều nhanh lớn hơn, khả năng đề kh&aacute;ng bệnh tốt hơn, chất lượng thịt đảm bảo(c&oacute; nhiều lạc, thịt ngon, thơm c&oacute; gi&aacute; trị dinh dưỡng cao với người sử dụng) so với c&aacute;c sản phẩm c&ugrave;ng loại tr&ecirc;n thị trường hiện nay. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng kiếm chứng với bất kỳ sản phẩm n&agrave;o c&ugrave;ng loại tr&ecirc;n thị trường để chứng minh với kh&aacute;ch h&agrave;ng về chất lượng OSIMIC</span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #000099"><br /> &nbsp;&nbsp; </span><strong><em><span style="font-size: 14pt; color: #ff9900; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f5f5f5; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Uy t&iacute;n trong kinh doanh</span></em></strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: #000099; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f5f5f5; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">. C&ocirc;ng ty lu&ocirc;n cam kết với kh&aacute;ch h&agrave;ng chất lượng OSIMIC l&agrave; lu&ocirc;n lu&ocirc;n ổn định với ti&ecirc;u chuẩn cao nhất, mọi ch&iacute;nh s&aacute;ch của C&ocirc;ng ty cam kết lu&ocirc;n được thực hiện đ&uacute;ng v&agrave; kịp thời.</span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #000099"><br /> &nbsp;&nbsp; </span><strong><em><span style="font-size: 14pt; color: #ff9900; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f5f5f5; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Ch&iacute;nh s&aacute;ch hấp dẫn</span></em></strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: #000099; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f5f5f5; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">. Ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh doanh của OSIMIC đang được thị trường đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; một trong những ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh doanh hấp dẫn nhất hiện nay đem lại nhiều quyền lợi nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; người chăn nu&ocirc;i sử dụng sản phẩm OSIMIC. Đặc biệt với việc mở rộng thị trường năm 2012 OSIMIC sẽ c&oacute; nhiều ưu đ&atilde;i đặc biệt đối với đại l&yacute; mới của C&ocirc;ng ty</span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #000099"><br /> &nbsp;&nbsp; </span><strong><em><span style="font-size: 14pt; color: #ff9900; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f5f5f5; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Phục vụ tận t&igrave;nh chuy&ecirc;n nghiệp</span></em></strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: #000099; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f5f5f5; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">. Với đội ngũ b&aacute;n h&agrave;ng năng động, chuy&ecirc;n m&ocirc;n cao lu&ocirc;n t&acirc;n t&igrave;nh với mọi kh&aacute;ch h&agrave;ng cho d&ugrave; l&agrave; hộ chăn nu&ocirc;i c&aacute; thể, với vị tr&iacute; địa l&yacute; thuận tiện cho việc vận chuyển, tiết kiệm được chi ph&iacute; vận chuyển cho nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng đặc biệt trong bối cảnh cước vận chuyển cao như hiện nay. C&ocirc;ng ty lu&ocirc;n cam kết phục vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng tốt nhất&hellip;&hellip;.</span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #000099"><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #000099; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f5f5f5; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Với những ưu điểm tr&ecirc;n c&ocirc;ng ty Ph&uacute; Th&agrave;nh rất mong được hợp t&aacute;c với qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng về sản phẩm OSIMIC để c&ugrave;ng nhau ph&aacute;t triển v&agrave; x&acirc;y dựng thương hiệu, h&igrave;nh ảnh với người chăn nu&ocirc;i.</span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #000099"><br /> </span><span style="font-family: Arial; color: #000099">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong><em><span style="color: #000099; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f5f5f5; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Một lần nữa xin ch&uacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng những điều tốt đẹp nhất v&agrave; mong hợp t&aacute;c!</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-indent: 0.5in"><strong><span style="color: #000099; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f5f5f5; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></strong><span style="font-family: Arial; color: #000099"><br /> </span><strong><span style="color: #000099; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f5f5f5; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Đ&Agrave;O XU&Acirc;N THIỆP - 0165.655.2368 - Mail:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="mailto:daoxuanthiep68@gmail.com">daoxuanthiep68@gmail.com</a></span></strong><span style="font-family: Arial; color: #000099"><br /> </span><strong><span style="color: #000099; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f5f5f5; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">C&ocirc;ng ty Ph&uacute; Th&agrave;nh cụm C&ocirc;ng nghiệp Quỳnh Ph&uacute;c, Kim Th&agrave;nh, Hải Dương</span></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đào Xuân Thiệp
- Địa chỉ: Kim Thành, Hải Dương
- Điện thoại: 01656552368 - Fax:
- email: daoxuathiep68@gmai.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH