Tìm đối tác thực hiện dự án trên toàn quốc

  • Thread starter kankyovietnam
  • Ngày gửi
K

kankyovietnam

Guest
#1
<font color="#010101" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: tahoma; -webkit-box-shadow: none !important">K&iacute;nh ch&agrave;o c&aacute;c bạn,</span></font><br /><font color="#010101" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: tahoma; -webkit-box-shadow: none !important">Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n về sản xuất, phần phối c&aacute;c sản phẩm từ vật liệu composite, tư vấn x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&iacute; sinh học, cung cấp c&aacute;c thiết bị sử dụng kh&iacute; sinh học. L&agrave; đơn vị được lập ra bởi c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng của một c&ocirc;ng ty sản xuất composite h&agrave;ng đầu để chuy&ecirc;n m&ocirc;n h&oacute;a giữa sản xuất v&agrave; ph&aacute;t triển kinh doanh trước y&ecirc;u cầu của thị trường v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; nhằm mục đ&iacute;ch đạt hiệu quả cao nhất.</span></font><br /><font color="#010101" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: tahoma; -webkit-box-shadow: none !important">Sản phẩm bể biogas composite của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; sản phẩm chiếm thị phần h&agrave;ng đầu v&agrave; l&agrave; một trong 3 c&ocirc;ng ty đầu ti&ecirc;n sản xuất bể biogas composite được bộ n&ocirc;ng nghiệp ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tiến bộ khoa học kỹ thuật. Điều kiện cần thiết để tham gia v&agrave;o c&aacute;c dự &aacute;n do c&aacute;c tổ chức quốc tế như ng&acirc;n h&agrave;ng thế giới, ng&acirc;n h&agrave;ng ph&aacute;t triển ch&acirc;u &aacute; v&agrave; c&aacute;c tổ chức kh&aacute;c t&agrave;i trợ thực hiện th&ocirc;ng qua cơ quan trong nước như cục chăn nu&ocirc;i -bộ n&ocirc;ng nghiệp ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n, Trung t&acirc;m khuyến n&ocirc;ng quốc gia... để thực hiện c&aacute;c mục ti&ecirc;u quốc gia.</span></font><br /><font color="#010101" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: tahoma; -webkit-box-shadow: none !important">Sản phẩm bể biogas composite của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tham gia v&agrave;o c&aacute;c dự &aacute;n lớn ti&ecirc;u biểu như:LIFSAP- cạnh tranh trong ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i v&agrave; an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm. Dự &aacute;n chương tr&igrave;nh kh&iacute; sinh học n&ocirc;ng th&ocirc;ng ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i do tổ chức ph&aacute;t triển H&agrave; Lan t&agrave;i trợ. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n nhiều dự &aacute;n về m&ocirc;i trường của c&aacute;c tổ chức quốc tế, c&aacute;c cơ quan ở c&aacute;c cấp tỉnh, huyện tr&ecirc;n nhiều tỉnh th&agrave;nh của Việt Nam.</span></font><br /><font color="#010101" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: tahoma; -webkit-box-shadow: none !important">Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n về sản xuất, phần phối c&aacute;c sản phẩm từ vật liệu composite, tư vấn x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&iacute; sinh học, cung cấp c&aacute;c thiết bị sử dụng kh&iacute; sinh học.</span></font><br /><font color="#010101" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: tahoma; -webkit-box-shadow: none !important">Sản phẩm bể biogas composite của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; sản phẩm chiếm thị phần h&agrave;ng đầu v&agrave; l&agrave; một trong 3 c&ocirc;ng ty đầu ti&ecirc;n sản xuất bể biogas composite được bộ n&ocirc;ng nghiệp ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n</span></font><strong style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;c&ocirc;ng nhận tiến bộ khoa học kỹ thuật. Điều kiện cần thiết để tham gia v&agrave;o c&aacute;c dự &aacute;n do c&aacute;c tổ chức quốc tế như ng&acirc;n h&agrave;ng thế giới, ng&acirc;n h&agrave;ng ph&aacute;t triển ch&acirc;u &aacute; v&agrave; c&aacute;c tổ chức kh&aacute;c t&agrave;i trợ thực hiện th&ocirc;ng qua cơ quan trong nước như cục chăn nu&ocirc;i -bộ n&ocirc;ng nghiệp ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n, Trung t&acirc;m khuyến n&ocirc;ng quốc gia... để thực hiện c&aacute;c mục ti&ecirc;u quốc gia.</strong><font color="#010101" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: tahoma; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;Sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; chất lượng h&agrave;ng đầu thị trường v&agrave; hiện chiếm thị phấn lớn nhất.</span></font><br /><font color="#010101" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: tahoma; -webkit-box-shadow: none !important">Sản phẩm bể biogas composite của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tham gia v&agrave;o c&aacute;c dự &aacute;n lớn ti&ecirc;u biểu như:LIFSAP- cạnh tranh trong ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i v&agrave; an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm. Dự &aacute;n chương tr&igrave;nh kh&iacute; sinh học n&ocirc;ng th&ocirc;ng ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i do tổ chức ph&aacute;t triển H&agrave; Lan t&agrave;i trợ. Ngo&agrave;i ra h&agrave;ng năm ch&uacute;ng t&ocirc;i thực hiện h&agrave;ng chục dự &aacute;n về m&ocirc;i trường nhỏ hơn của c&aacute;c tổ chức quốc tế, c&aacute;c cơ quan ở c&aacute;c cấp tỉnh, huyện tr&ecirc;n nhiều tỉnh th&agrave;nh của Việt Nam.</span></font><br /><strong style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important">Để thực hiện dự &aacute;n carbon thấp do ng&acirc;n h&agrave;ng ph&aacute;t triển ch&acirc;u &Aacute; t&agrave;i trợ x&acirc;y dựng 36.000 c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&iacute; sinh học tr&ecirc;n 10 tỉnh của Việt Nam sẽ bắt đầu từ năm 2013</strong><font color="#010101" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: tahoma; -webkit-box-shadow: none !important">. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m đối t&aacute;c tr&ecirc;n cả nước l&agrave;m đại l&yacute; cung cấp bể biogas v&agrave; phụ kiện cho ch&uacute;ng t&ocirc;i. Đại l&yacute; của ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ được hỗ trợ tối đa về kỹ thuật, đ&agrave;o tạo truyền th&ocirc;ng, gi&aacute; sản phẩm...&nbsp;</span></font><strong style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important">Được trực tiếp tham gia cung cấp bể v&agrave;o c&aacute;c dự &aacute;n m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i tham gia thực hiện tr&ecirc;n địa b&agrave;n của đại l&yacute;</strong><font color="#010101" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: tahoma; -webkit-box-shadow: none !important">.</span></font><br /><font color="#010101" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: tahoma; -webkit-box-shadow: none !important">C&aacute; nh&acirc;n tổ chức n&agrave;o c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ theo th&ocirc;ng tin sau:</span></font><br /><br /><font color="#010101" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: tahoma; -webkit-box-shadow: none !important">Email:kankyovietnam@gmail.com</span></font><br /><font color="#010101" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: tahoma; -webkit-box-shadow: none !important">Di động: 094.996.88.55</span></font><br /><font color="#010101" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: tahoma; -webkit-box-shadow: none !important">Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về c&aacute;c sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i, c&aacute;c bạn c&oacute; thể truy cập trang web:&nbsp;</span></font><a target="_blank" style="color: #003399; text-decoration: initial; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important" href="http://www.kankyo.com.vn/">http://www.kankyo.com.vn</a><br /><font color="#010101" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: tahoma; -webkit-box-shadow: none !important">Ch&uacute;c c&aacute;c bạn sức khỏe th&agrave;ng c&ocirc;ng v&agrave; rất vui l&ograve;ng được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng c&aacute;c bạn.</span></font><br /><font color="#010101" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: tahoma; -webkit-box-shadow: none !important">Tr&acirc;n trọng</span></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Pham Duc Huy
- Địa chỉ: Ha Noi
- Điện thoại: 0949968855 - Fax:
- email: kankyovietnam@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH