Tìm nhà cung cấp Gỗ xẻ

#1
<span class="lblLabel"><p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial">Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; rất nhiều đơn h&agrave;ng xuất khẩu mặt h&agrave;ng Gỗ xẻ: keo, bạch đ&agrave;n, th&ocirc;ng, dầu, teak&hellip; Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn hợp t&aacute;c với c&aacute;c nh&agrave; cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng tr&ecirc;n để thực hiện đơn h&agrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ n&acirc;ng cao lợi nhuận của qu&yacute; c&ocirc;ng ty v&agrave; tiến h&agrave;nh mọi thủ tục ph&aacute;p l&yacute; li&ecirc;n quan</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; background-color: white">Qu&yacute; c&ocirc;ng ty quan t&acirc;m xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; background-color: white" /><br /></p><p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; background: none repeat scroll 0% 0% white" class="yiv1594108575msonormal"><span style="font-size: 15pt; font-family: Arial; color: blue">Nguyen Duy</span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 15pt; font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: 15pt; font-family: Arial">&ndash; Exporting &amp; Importing Trader</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; background: none repeat scroll 0% 0% white" class="yiv1594108575msonormal"><strong><span style="font-family: Arial; color: #454545">Mobile</span></strong><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-family: Arial; color: #454545">&nbsp;</span></strong></span><span style="font-family: Arial; color: #454545">&nbsp;&nbsp;:<span class="apple-converted-space"><strong>&nbsp;</strong></span><strong>0983.0888.96</strong></span><span style="font-family: Arial" /></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; background: none repeat scroll 0% 0% white" class="yiv1594108575msonormal"><strong><span style="font-family: Arial; color: #454545">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>0915.45.68.61</span></strong><span style="font-family: Arial" /></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; background: none repeat scroll 0% 0% white" class="yiv1594108575msonormal"><strong><span style="font-family: Arial; color: #454545">Yahoo</span></strong><span style="font-family: Arial; color: #454545">&nbsp;&nbsp; : nguyenduy8668</span><span style="font-family: Arial" /></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; background: none repeat scroll 0% 0% white" class="yiv1594108575msonormal"><strong><span style="font-family: Arial; color: #454545">Mail<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></strong><span style="font-family: Arial; color: #454545">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:</span><span class="yshortcuts"><span style="font-family: Arial; color: #366388">goodproductscheappricetrader@gmail.com</span></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="color: #454545">Cảm ơn đ&atilde; đọc tin !!!</span></strong></p></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH