tìm nhà cung cấp phân bón và thuốc bảo vệ thực vật

#1
<div align="center" id="yiv299661510yui_3_2_0_15_131780022726654"><font size="5">cửa h&agrave;ng </font><font size="5">vật tư n&ocirc;ng nghiệp</font><br /><br /></div><div align="center"><font size="6" color="#ff0033">Hữu Hạnh</font></div><div align="center" id="yiv299661510yui_3_2_0_13_1318313952999135"><font size="5">76, l&yacute; thường kiệt thị x&atilde; hồng ngự tỉnh đồng th&aacute;p </font></div><div>&nbsp;</div><div id="yiv299661510yui_3_2_0_13_131831395299963"><font size="3">nội dug:</font></div><div id="yiv299661510yui_3_2_0_13_131831395299976"><font size="3">cần t&igrave;m nh&agrave; cung cấp ph&acirc;n b&oacute;n, thuốc bảo vệ thực vật để cửu h&agrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp cho n&ocirc;ng d&acirc;n trong nước v&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n camphucchia.vụ đ&ocirc;ng xu&acirc;n tới đ&acirc;y.<br /></font></div><div id="yiv299661510yui_3_2_0_13_131831395299984"><font size="3">ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m ph&acirc;n npk 20-20-15-7, 20-20-15, 20-20-15+te, 16-16-8-13s.</font></div><div id="yiv299661510yui_3_2_0_13_131831395299992"><font size="3">thuốc trừ s&acirc;u, thuốc trừ nấm bệnh, thuốc trừ ốc chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho l&uacute;a (gi&aacute; cạnh tranh).</font></div><div id="yiv299661510yui_3_2_0_13_1318313952999100"><font size="3">nếu tổ chứ, c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu c&ugrave;ng hợp t&aacute;c h&atilde;y li&ecirc;n hệ gặp Lợi.</font></div><div id="yiv299661510yui_3_2_0_13_1318313952999108"><font size="3">đt: 0987 033 126: 0932 999 638 (mr. Lợi)<br /></font></div><font size="3">email: tranhuuloi1990@yahoo.com.vn </font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần hữu lợi
- Địa chỉ: 76,lý thường kiệt, khóm 1 , phường an thạnh , thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp
- Điện thoại: 0932 999 638 : 0987 033 126 - Fax:
- email: tranhuuloi1990@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH