• Tìm nhà cung cấp vật tư, thiết bị tưới tự động, tưới nhỏ giọt

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 16/11/12

  1. <div><br /></div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n thi c&ocirc;ng c&aacute;c hệ thống tưới tự động, tiết kiệm nước cho c&aacute;c vườn rau, vườn hoa, nh&agrave; k&iacute;nh, vườn c&acirc;y ăn tr&aacute;i v&agrave; c&acirc;y c&ocirc;ng nghiệp c&aacute;c&nbsp; loại...</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt">Do nhu cầu ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng ty, ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m nh&agrave; cung cấp c&aacute;c loại vật tư, thiết bị tưới tự động, tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước(tất cả c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ hiện c&oacute;)khu vực T&acirc;y Nguy&ecirc;n, Nam Bộ.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt">C&aacute;c nh&agrave; cung cấp quan t&acirc;m, Xin gửi catalogue, c&aacute;c th&ocirc;ng số chi tiết của sản phẩm v&agrave; bảng gi&aacute; đ&iacute;nh k&egrave;m đến email: minhquangmmd@yahoo.com.vn</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt"></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt">Nhận tư vấn, thiết kế, thi c&ocirc;ng c&aacute;c hệ thống tưới tự động cho c&aacute;c vườn rau, vườn hoa, vườn c&acirc;y ăn tr&aacute;i v&agrave; c&acirc;y c&ocirc;ng nghiệp, hệ thống lọc nước hộ gia đ&igrave;nh, c&ocirc;ng nghiệp; thi c&ocirc;ng trang tr&iacute; c&aacute;c c&ocirc;ng vi&ecirc;n, hoa vi&ecirc;n, s&acirc;n vườn hộ gia đ&igrave;nh, cơ quan. Thiết kế, thi c&ocirc;ng hệ thống điều h&ograve;a kh&ocirc;ng kh&iacute;, chiếu s&aacute;ng cho c&aacute;c trại chăn nu&ocirc;i, chiếu s&aacute;ng vườn hoa, vườn thanh long...</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu, xin li&ecirc;n hệ email tr&ecirc;n hoặc ĐT: 0948843672 để được phục vụ.&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Minh Quang
   - Địa chỉ: Đồng Nai
   - Điện thoại: 0948843672 - Fax:
   - email: minhquangmmd@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...