• Đây là chuyên mục để đăng tin tìm việc hoặc tuyển dụng có liên quan đến nông nghiệp
    Quý công ty có thể tự đăng tin trực tiếp hoặc gửi Email về lienhe@agriviet.Com

Tìm nhà đầu tư chiến lược, các nguồn tài chính nhàn rỗi để cùng hợp tác kinh doanh – cam kết lợi nhu

  • Thread starter ngan.bdshn@yahoo.com
  • Ngày gửi
N

ngan.bdshn@yahoo.com

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần phát triển dự án Hà Nội
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt">T&igrave;m nh&agrave; đầu tư chiến lược, c&aacute;c nguồn t&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave;n rỗi để c&ugrave;ng hợp t&aacute;c kinh doanh &ndash; cam kết lợi nhuận cao, tuyệt đối an t&ograve;an</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i hoạt động chuy&ecirc;n nghiệp trong lĩnh vực m&ocirc;i giới v&agrave; đầu tư bất động sản, đầu tư dự &aacute;n, đầu tư v&agrave; tư vấn t&agrave;i ch&iacute;nh, do nhu cầu ph&aacute;t triển ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m những c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nguồn tiền nh&agrave;n rỗi để c&ugrave;ng hợp t&aacute;c kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản &ndash; t&agrave;i ch&iacute;nh ng&acirc;n h&agrave;ng.</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Với kinh nghiệm v&agrave; sự am hiểu s&acirc;u sắc về thị trường bất động sản v&agrave; t&agrave;i ch&iacute;nh sẽ lu&ocirc;n lu&ocirc;n l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng mọi nh&agrave; đầu tư về lợi nhuận v&agrave; sự an to&agrave;n về đồng vốn của qu&yacute; vị! </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">C&aacute;c nh&agrave; đầu tư c&oacute; nhu cầu, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">C&ocirc;ng ty CP ph&aacute;t triển dự &aacute;n H&agrave; Nội</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">M1/ 11 ng&otilde; 30 Nguyễn Thị Định ( T&ograve;a nh&agrave; 6 tầng đối diện Quỹ t&iacute;n dụng nh&acirc;n d&acirc;n trung ương, c&aacute;ch mặt đường Trần Duy Hưng 50m )</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Mr Phong -&nbsp; trưởng ph&ograve;ng t&agrave;i ch&iacute;nh: 0944.8888.93 &ndash; 098.99.178.99</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH