• Tìm nhà phân phối sản phẩm

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 2/12/11

  1. Van268 Guest

   <strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><u style="-webkit-box-shadow: none !important">TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp;Van</span><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Địa chỉ:&nbsp;</strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Campuchia</span><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Tel, Fax:&nbsp;</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- email:&nbsp;</strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">vantung268@gmail.com</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">================================</span><br /><br /><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối độc quyền sản phẩm ph&acirc;n vi sinh hữu cơ MY-BIOGREEN tại thị trường Việt Nam- L&agrave;o- CamPuChia</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Ph&acirc;n vi sinh hữu cơ MY- BIOGREEN l&agrave; loại ph&acirc;n gi&uacute;p phục hồi độ m&agrave;u mỡ v&agrave; t&aacute;i tạo lại sức sản xuất chất dinh dưỡng của đất. Tăng sản lượng c&acirc;y trồng, tăng chất lượng sản phẩm n&ocirc;ng nghiệp, tăng lợi nhuận, bảo vệ m&ocirc;i trường, sức khỏe cộng đồng v&agrave; sức khỏe người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang t&igrave;m kiếm c&aacute;c đại l&yacute; ph&acirc;n phối sản phẩm tr&ecirc;n.</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">C&aacute;c doanh nghiệp v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu l&agrave;m đại l&yacute; cho sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Van<br />Business develop Manager<br /><br />Mobile&nbsp; - + 855 977 922 922<br />email: nhonquyen268@gmail.com</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br />Xin cảm ơn đ&atilde; quan t&acirc;m tới sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave; mong được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng qu&yacute; vị.</p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br /></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Van
   - Địa chỉ: Campuchia
   - Điện thoại: - Fax:
   - email: nhonquyen268@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...