tìm thuốc bảo vệ thực vật cung cấp cho nông dân

#1
<p align="center"><font size="3">cửa h&agrave;ng vật tư n&ocirc;ng nghiệp </font></p><p align="center"><font size="5" color="#ff0033">HỮU HẠNH<br /></font></p><p align="center"><font size="3">76, l&yacute; thường kiệt, thị x&atilde; hồng ngự, tỉnh đồng th&aacute;p</font></p><p><font size="3">&nbsp;nội dung:</font></p><p>ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m nguồn h&agrave;ng thuốc trừ s&acirc;u, thuốc trừ cỏ v&agrave; trừ nấm bệnh gi&aacute; cạnh tranh để ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n </p>hiện b&ecirc;n cửa h&agrave;ng của ch&uacute;ng t&ocirc;i chưa l&agrave;m đại l&yacute; cho c&ocirc;ng ty n&agrave;o nếu <br /><p>những c&ocirc;ng ty hay tổ chức c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; những nguồn h&agrave;ng tr&ecirc;n th&igrave; c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i hợp t&aacute;c v&agrave; ph&aacute;t triển.</p><p>mong c&ugrave;ng hợp t&aacute;c v&agrave; ph&aacute;t triển c&ugrave;ng c&aacute;c bạn.</p><p>email: tranhuuloi1990@yahoo.com.vn</p><p>điện thoại: 0919 06 06 90 - 0932 999 638 <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần hữu lợi
- Địa chỉ: 76, lý thường kiệt, thị xã hồng ngự, tỉnh đồng tháp
- Điện thoại: 0932 999 638 - 0919 06 06 90 - Fax:
- email: tranhuuloi1990@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH