Tôi ở An Giang đang có bán Nhím “cái” giống

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Long Xuyên - An Giang
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: buihuongmk@yahoo.com.vn
================================

<h1 style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="5">T&ocirc;i ở An Giang đang c&oacute; b&aacute;n Nh&iacute;m &ldquo;<u>c&aacute;i</u>&rdquo; giống</font></h1><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;<p>&nbsp;</p></font></font> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Hiện tại t&ocirc;i đang c&oacute; c&aacute;c loại Nh&iacute;m như sau:</font></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><font size="3">Nh&iacute;m c&aacute;i 2 th&aacute;ng tuổi (2 con)</font></font></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><font size="3">C&aacute;c cặp Nh&iacute;m lớn nhỏ c&aacute;c loại.</font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">C&aacute;c bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: 0918.988.042</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Địa chỉ: Long Xuy&ecirc;n &ndash; An Giang</font></p>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH