Tôm Sú Tươi

  • Thread starter vÅ© văn thiết
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

vũ văn thiết

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vũ văn thiết
- Địa chỉ: công ty cổ phần hải tiến bắc thăng long
- Tel, Fax: 0977995524 ::: FaX
- email: vuvanthiet.ptt@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đơn vị cung ứng h&agrave;ng đầu t&ocirc;m s&uacute; giống v&agrave; thức ăn cho t&ocirc;m&nbsp;tại Việt Nam. Ngo&agrave;i ra c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đầu tư c&aacute;c v&ugrave;ng n&ocirc;i t&ocirc;m tập trung, kh&eacute;p k&iacute;n quy m&ocirc; c&ocirc;ng nghiệp với mục đ&iacute;ch cung ứng t&ocirc;m s&uacute; thương phẩm phục vụ nhu cầu trong nước v&agrave; xuất khẩu. Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m đối t&aacute;c l&agrave; c&aacute;c đơn vị, c&aacute; nh&acirc;n, si&ecirc;u thị, nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn... c&oacute; nhu cầu về t&ocirc;m s&uacute; tươi.</p><p>&nbsp;TR&Acirc;N TRỌNG V&Agrave; HỢP T&Aacute;C!</p><p>Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</p><p>Vũ Văn Thiết </p><p>CTy CP Hải Tiến Bắc Thăng Long (KCN Bắc Thăng Long - H&agrave; Nội)</p><p>ĐT: 0977995524</p><p>Email: <a href="mailto:vuvanthiet.ptt@gmail.com">vuvanthiet.ptt@gmail.com</a></p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH