TPHCM- Chào bán bột lông vũ cho ngành thủy sản

#1
<v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="WIDTH: 300pt; HEIGHT: 225pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square" id=Picture_x0020_1 alt="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/08/19/163341/201108084521_feather_meal.jpg" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1025"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\tracy\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" o:title="201108084521_feather_meal"></v:imagedata></v:shape>


Chúng tôi là văn phòng đại diện của Trung Quốc tại VN . Chuyên bán các mặt hàng thức ăn gia súc nhập khẩu từ Trung Quốc. Trụ sở chính của công ty chúng tối tại China, Hồng Kông, văn phòng đại diện tại Hải Phòng. Chào bán bột lông vũ xuất xứ từ China với số lượng lớn, giá cạnh tranh, chất lượng cao. Qúy công ty, nhà máy nào tại Hải Phòng, TPHCM có nhu cầu xin vui lòng liên hệ Ms Phong.
Website : WWW.ASIAFERTILIZER.COM
Email: ranma42@ymail.com

 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH