Trại Bán giống chim Bồ câu Pháp miền Bắc

traibocausangtao

Nhà nông tập sự
#1
<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">TRẠI BỒ C&Acirc;U S&Aacute;NG TẠO ch&uacute;ng t&ocirc;i bắt đầu hoạt động v&agrave;o th&aacute;ng 10/2010 , hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; v&agrave; đang nh&acirc;n rộng m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i C&ocirc;ng nghiệp v&agrave; b&aacute;n c&ocirc;ng nghiệp .Với kinh nghiệm c&oacute; được cũng như khả năng đ&aacute;p ứng nhu cầu về con giống v&agrave; chất lượng trong thời gian qua Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; cung cấp Bồ C&acirc;u cho c&aacute;c Trại , c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c Dự &aacute;n ph&aacute;t triển kinh tế ở khắp c&aacute;c tỉnh như : Daklak ,Nghệ An , Thanh H&oacute;a , Hải Dương , Th&aacute;i B&igrave;nh , Nam Định , Bắc Ninh ,Vĩnh Ph&uacute;c , Lạng Sơn , Quảng Ninh ,H&agrave; Giang,..... Trại S&aacute;ng Tạo hiện đang cung cấp Bồ C&acirc;u giống , Bồ C&acirc;u thịt c&aacute;c loại : Bồ C&acirc;u ta , Bồ C&acirc;u Ph&aacute;p , lai Ph&aacute;p . Ch&uacute;ng t&ocirc;i Nhận cung cấp Bồ C&acirc;u cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh , trang trại v&agrave; tư vấn miễn ph&iacute; c&aacute;ch chăn nu&ocirc;i , l&agrave;m chuồng trại cho kh&aacute;ch h&agrave;ng .</span><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">Ch&uacute;ng t&ocirc;i bảo đảm cung cấp chim chất lượng v&agrave; đ&uacute;ng gi&aacute; cả , thơi gian giao h&agrave;ng nhanh gọn .</span><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">H&Acirc;N HẠNH Đ&Oacute;N TIẾP QU&Yacute; B&Agrave; CON TỚI THĂM QUAN CƠ SỞ !!</span><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">1/ Bảng gi&aacute; tham khảo của cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i :</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">- Chim thịt l&agrave; : 70,000 đ/Con&nbsp;</span><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">- Chim giống : 180,000 đ/ d&ocirc;i (1,5 th&aacute;ng tuổi )</span><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">- Chim giống : 200,000 đ/ d&ocirc;i (2-2,5 th&aacute;ng tuổi)</span><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">- Chim đẻ : 420,000 đ / đ&ocirc;i</span><br /><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">2/ G&iacute;a b&aacute;n chuồng nu&ocirc;i chim gh&eacute;p c&ocirc;ng nghiệp : quy c&aacute;ch 1m x 50 x 50 , hoặc 50x50x50 , khung sắt 2,2ly, 2 tổ đẻ ,2 m&aacute;ng ăn , 1 m&aacute;ng uống .</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">- G&iacute;a b&aacute;n : 250,000 đ / 1 chuồng đ&ocirc;i</span><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">(G&iacute;a tr&ecirc;n c&oacute; thể thay đổi theo từng thời điểm v&agrave; theo số lượng đơn h&agrave;ng)</span><br /><br /><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://www.vietfarm.com/attachments/f42/674d1329653141-b%C3%A1n-b%E1%BB%93-c%C3%A2u-ph%C3%A1p-gi%E1%BB%91ng-b%C3%A1n-gi%E1%BB%91ng-b%E1%BB%93-c%C3%A2u-ph%C3%A1p-t%C6%B0-v%E1%BA%A5n-k%E1%BB%B9-thu%E1%BA%ADt-6-jpg"><img title="B&aacute;n Bồ C&acirc;u Ph&aacute;p , B&aacute;n lồng nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp ." alt="B&aacute;n Bồ C&acirc;u Ph&aacute;p , B&aacute;n lồng nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp ." style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://www.vietfarm.com/attachments/f42/674d1326281400t-b%C3%A1n-b%E1%BB%93-c%C3%A2u-ph%C3%A1p-gi%E1%BB%91ng-b%C3%A1n-gi%E1%BB%91ng-b%E1%BB%93-c%C3%A2u-ph%C3%A1p-t%C6%B0-v%E1%BA%A5n-k%E1%BB%B9-thu%E1%BA%ADt-6-jpg" border="0" /></a><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để c&oacute; th&ocirc;ng tin chi tiết :</span><br /><br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">TRẠI CHIM BỒ C&Acirc;U GIỐNG S&Aacute;NG TẠO</strong><br /><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">Địa chỉ : X&oacute;m TRẠI T&Oacute;N , VIỆT NGỌC , T&Acirc;N Y&Ecirc;N , BẮC GIANG&nbsp;</span><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">ĐT : 0978910022&nbsp;</span><br /><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">Mail :&nbsp;</span><a rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="mailto:trongtao.asm@gmail.com">trongtao.asm@gmail.com</a><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">Y!M: vutrongtao83</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">Skype : jack.vtt</span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://mailto:trongtao.asm@gmail.comy%21m/"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit">Website :</span></span></a></strong></span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://http//www.bocauphap.tk/">www.bocaus...]- email: [/b] trongtao.asm@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH