Trại dế Bình Dương cung cấp dế thương phẩm tại miền nam

#1
<div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><font size="5" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><font color="#b22222" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">Đ&atilde; bao năm nay, con dế kh&ocirc;ng c&ograve;n xa lạ với người Việt. Dế c&oacute; thể d&ugrave;ng cho chim cảnh, c&aacute; cảnh, vật nu&ocirc;i. Ngo&agrave;i ra con dế c&ograve;n d&ugrave;ng để chế biến c&aacute;c m&oacute;n ăn rất gi&agrave;u đạm v&agrave; canxi (Dế chi&ecirc;n gi&ograve;n, lăn bột, rim mặn, rang me, kho ti&ecirc;u, gỏi c&oacute;c-xo&agrave;i, m&igrave; x&agrave;o ...)</font></strong></font><div style="color: #4a5662; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px"><br /><em style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><font color="#ff0000" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">Trại Dế B&igrave;nh Dương xin tr&acirc;n trọng giới thiệu đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm CON Dế</font></strong></em></div><div style="color: #4a5662; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><font color="#ff0000" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><br /></font></strong></em></div><div style="color: #4a5662; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><font color="#ff0000" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">Chuy&ecirc;n cung cấp dế thịt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng trong tỉnh B&igrave;nh Dương v&agrave; l&acirc;n cận với số lượng lớn v&agrave; đều, giao h&agrave;ng tận nơi. Gi&aacute; cả hợp l&yacute; nhất</font></strong></em></div><div style="color: #4a5662; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><font color="#ff0000" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">LH: 0975 053 469(L&acirc;m) - mail: luongvanlampt@gmail.com</font></strong></em></div><div style="color: #4a5662; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><font color="#ff0000" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0902 686 511(Định)</font></strong></em></div><div style="color: #4a5662; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;<img src="http://www.raovatbinhduong.vn/upload/pages/201515519060195.jpg" border="0" /></div><div style="color: #4a5662; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;</div><div style="color: #4a5662; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;<img src="http://www.raovatbinhduong.vn/upload/pages/367928800405934.jpg" border="0" /></div><div style="color: #4a5662; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;<img src="http://www.raovatbinhduong.vn/upload/pages/91832404956222.jpg" border="0" /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lương Văn Lâm
- Địa chỉ: thuận an, bình dương
- Điện thoại: 0975053469 - Fax: 0975053469
- email: luongvanlampt@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH