Trại giống Quang Duy

#1
<p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><strong><span style="font-size: 22pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">Trang trại Quang Duy - Theo c&aacute;c nh&agrave; khoa học, chồn nhung đen l&agrave; động vật thuộc họ gặm nhấm c&oacute; xuất xứ từ Nam Mỹ. Đ&acirc;y l&agrave; giống vật nu&ocirc;i rất ph&ugrave; hợp với người ngh&egrave;o bởi ch&uacute;ng chỉ ăn cỏ v&agrave; c&aacute;c loại rau, củ, quả b&igrave;nh thường, nhưng lại cho thịt nhiều h&agrave;m lượng dinh dưỡng v&agrave; được b&aacute;n với gi&aacute; cao. Ch&uacute;ng kh&ocirc;ng ăn lương thực, chỉ ưa th&iacute;ch c&aacute;c loại cỏ dại, l&aacute; c&acirc;y, quả ch&iacute;n rụng&hellip; Người nu&ocirc;i c&oacute; thể tận dụng c&aacute;c phế phẩm n&ocirc;ng nghiệp như rơm, rạ, th&acirc;n, l&aacute; c&acirc;y ng&ocirc;, l&aacute; lạc, th&acirc;n, l&aacute; c&acirc;y chuối&hellip; m&agrave; kh&ocirc;ng mất chi ph&iacute; chăn nu&ocirc;i, chỉ tốn một ch&uacute;t c&ocirc;ng chăm s&oacute;c. Chồn đẻ b&igrave;nh qu&acirc;n 4 đến 5 con/lứa. Từ l&uacute;c đẻ đến l&uacute;c xuất b&aacute;n khoảng 3 đến 3&nbsp; th&aacute;ng rưỡi. Mỗi năm chồn đẻ được khoảng 4 đến 6 lứa. Với gi&aacute; cả như hi&ecirc;̣n nay, cứ khoảng 10 cặp chồn, sau 2 năm c&oacute; thể thu l&atilde;i từ 150 đến 200 triệu.</span></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><strong><span style="font-size: 22pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">Thịt chồn nhung đen đem chế biến th&agrave;nh c&aacute;c m&oacute;n ăn rất ngon v&agrave; bổ, được coi l&agrave; đặc sản, được nhiều người ti&ecirc;u d&ugrave;ng ưa chuộng.</span></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><strong><span style="font-size: 22pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">T&ugrave;y theo việc vận chuyển xa hay gần m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cung cấp cho người nu&ocirc;i chồn nhỏ hay chồn đang mang thai. Trước mắt l&agrave; tại T&acirc;y Nguy&ecirc;n, Miền Trung, Đ&ocirc;ng Nam Bộ (Kh&aacute;nh H&ograve;a, B&igrave;nh Định, Ph&uacute; Y&ecirc;n, B&igrave;nh Thuận, Ninh Thuận, Quảng Nam, Đ&agrave; Nẵng, Đắk Lăk, Gia Lai, L&acirc;m Đồng, TP Hồ Ch&iacute; Minh, Đồng Nai, B&igrave;nh Dương, B&igrave;nh Phước, T&acirc;y Ninh&hellip;)</span></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 24pt; font-family: inherit; color: red; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-width: 1pt; border-color: windowtext">H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được tư vấn v&agrave; cung cấp những sản phẩm chất lượng tốt nhất.</span></span><span style="font-size: 24pt; font-family: Tahoma; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> </span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 24pt; font-family: inherit; color: red; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-width: 1pt; border-color: windowtext">ĐT: 0905 028 911 (A.Duy). Địa chỉ trụ sở ch&iacute;nh: B&ecirc;n cạnh UBND x&atilde; Cam T&acirc;n, ấp Vĩnh B&igrave;nh, x&atilde; Cam T&acirc;n, huyện Cam Ranh, tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a &ndash; nằm ngay b&ecirc;n quốc lộ 1A, rất thuận tiện cho việc vận chuyển, mua b&aacute;n, trao đổi, tham quan.</span></span><span style="font-size: 24pt; color: red"></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Quang Duy
- Địa chỉ: Cam Lâm, Khánh Hòa
- Điện thoại: 0905028911 - Fax:
- email: chudehot@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH