TRẠI NHÍM GIA HUY- CỦ CHI - BÁO GIÁ NHÍM GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776- 0906565149
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
================================

<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">K&Iacute;NH CH&Agrave;O QU&Yacute; B&Agrave; CON C&Ocirc; B&Aacute;C GẦN XA </font></strong></p><p><strong><font size="2">CH&Uacute;C MỘT NĂM CHĂN NU&Ocirc;I THUẬN LỢI, M&Atilde; Đ&Aacute;O TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG , PH&Aacute;T T&Agrave;I PH&Aacute;T LỘC !!!</font></strong></p><p><strong><font size="2">TRANG TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I L&Agrave; HỆ THỐNG GỒM NHIỀU TRẠI NH&Iacute;M C&Ugrave;NG GIA Đ&Igrave;NH </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM </font></strong></p><p><strong><font size="2">CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 2 TH&Aacute;NG TUỔI ( TR&Ecirc;N 2 KG/ 1 CON , ĂN CỨNG C&Aacute;P,&nbsp;Đ&Atilde; GH&Eacute;P CH&Eacute;O&nbsp;BẦY&nbsp;KH&Ocirc;NG&nbsp;ĐỒNG HUYẾT&nbsp;) : 14T/ CẶP</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M 4-6 TH&Aacute;NG: 16-18T/ CẶP</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M 8-10 TH&Aacute;NG :20-22T/ CẶP</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M 12 TH&Aacute;NG : 24-26T/ CẶP (&nbsp;ĐANG PHỐI GIỐNG LẦN&nbsp;ĐẦU )</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ&nbsp;Đ&Atilde; SINH SẢN : 28-30T/ CẶP</font></strong></p><p><strong><font size="2">GIẤY TỜ KIỂM L&Acirc;M HỢP LỆ</font></strong></p><p><font size="2"><strong>HƯỚNG&nbsp;DẪN KỸ THUẬT&nbsp;TẬN T&Igrave;NH</strong></font></p><p><strong><font size="2">BAO TI&Ecirc;U NH&Iacute;M CON&nbsp;ĐẦU RA </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776</font></strong></p><p><font size="2"><strong>( QUA CẦU VƯỢT CỦ CHI THẲNG VỀ HƯỚNG T&Acirc;Y NINH&nbsp;KHOẢNG 7 KM , ĐẾN NG&Atilde; 4 CHỢ PHƯỚC THẠNH QUẸO PHẢI V&Agrave;O TỈNH LỘ 7 KHOẢNG 1.5KM )</strong></font></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH