( trang trai thỏ Hà Hải (Bán Thỏ Giống)

#1
<font face="Times New Roman">Nu&ocirc;i Thỏ <br /></font><font face="Times New Roman">(Con Heo của Người Ngh&egrave;o)<br /></font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Hoan ngh&ecirc;nh qu&yacute; vị &amp; b&agrave; con t&igrave;m hiểu v&agrave; nh&acirc;n rộng m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i thỏ tại miền trung. </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">B&acirc;y giờ t&ocirc;i xin ch&uacute;c mừng qu&yacute; vị &amp; b&agrave; con đ&atilde; v&agrave; đang nu&ocirc;i hoặc t&igrave;m hiểu về m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i thỏ . B&agrave; con đang đứng trước cơ hội l&agrave;m gi&agrave;u bằng số vốn đ&agrave;u tư ki&ecirc;m tốn song rủi ro &iacute;t v&agrave; nhanh đem lại lợi nhuận. </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">T&ocirc;i đến với cơ hội chăn nu&ocirc;i thỏ thật t&igrave;nh cờ. Năm 2009, khi được người bạn giới thiệu về m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i thỏ, l&uacute;c đ&oacute; miềng trung ch&uacute;ng t&ocirc;i chưa c&oacute; m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i thỏ chuy&ecirc;n nghiệp, năm rải r&aacute;c một số huyện miềng n&uacute;i Quảng Nam, B&igrave;nh Định một số hộ gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i nhưng quy m&ocirc; nhỏ v&agrave; c&oacute; t&iacute;nh chất tự sinh - tự duyệt chưa c&oacute; t&iacute;nh kinh tế cao. </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Trong l&uacute;c đ&oacute;, c&aacute;c con vật nu&ocirc;i như G&agrave;, Vịt, Heo lại thường xuy&ecirc;n bị dịch bệnh v&agrave; phụ thuộc v&agrave;o gi&aacute; cả thức ăn. T&ocirc;i bắt đầu nghi&ecirc;n cứu về t&iacute;nh kinh tế của con thỏ, trong đ&oacute; c&oacute; 2 yếu tố nỗi trộ nhất :</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">1: kh&ocirc;ng phụ thuộc v&agrave;o thức ăn c&ocirc;ng nghiệp (c&oacute; thể d&ugrave;ng thức ăn tận dụng như Rau xanh, Phế phẩm n&ocirc;ng nghiệp). </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">2: Tốc độ sinh sản của con thỏ rất nhanh ( một năm 1 con thỏ mẹ c&oacute; thể cho ra 80 -150kg thịt)</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Hiện nay, Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; 100 con thỏ đẻ ( newzealand , kali , thỏ x&ugrave; Th&aacute;i Lan ) . Mục ti&ecirc;u đến 2013 ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; 300 &ndash; 500 con đẻ v&agrave; tr&ecirc;n dưới 20 hộ vệ tinh nu&ocirc;i thường xuy&ecirc;n. C&ocirc;ng Ty TNHH H&Agrave;N NGỌC l&agrave;m đại diện thương mại đầu ra cho to&agrave;n sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i &amp; hộ vệ tinh. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đi đầu, đ&atilde; nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng . Đ&atilde; c&oacute; đơn vị thương mại độc quyền bao ti&ecirc;u sản phẩm , Vậy B&agrave; con c&ograve;n chần chừ g&igrave; m&agrave; kh&ocirc;ng mạnh dạng nh&acirc;n rộng m&ocirc; h&igrave;nh tại khu vực Miền Trung.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp thỏ giống :</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Thỏ con 40 ng&agrave;y tuổi : 100.000đ/con</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Thỏ giống 1kg -1,5kg : 160.000đ/kg</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Thỏ giống 1,5kg -2kg : 180.000đ/kg</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Thỏ giống 2kg -3kg :&nbsp;&nbsp; 200.000đ/kg</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Thỏ thịt : 95.000/kg </font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp m&aacute;ng ăn nhựa : 10.000đ/c&aacute;i </font></p>Lồng nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp : 150.000đ/1 &ocirc; (50 x 60 x 35 cm)

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Thuận
- Địa chỉ: 411 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng
- Điện thoại: 0935.11.99.03 - 0935.11.99.04 - Fax:
- email: hanngocnvt@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH