Trao Đổi Mua Bán Các loại Lốp Xe Cũ và Mới.Lốp Chuyên Dụng

#1
<font size="3">C&ocirc;ng ty TNHH 1 th&agrave;nh vi&ecirc;n Jang anh.C&oacute; rất nhiều c&aacute;c loại lốp cũ v&agrave; mới cần trao đổi v&agrave; mua b&aacute;n.Đơn vị hay c&aacute; nh&acirc;n tổ chức n&agrave;o c&oacute; nhu cầu hợp t&aacute;c xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ.01663397989<br /></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bùi Tố Jang
- Địa chỉ: Quảng Ninh
- Điện thoại: 01663397989 - Fax: 01635796942
- email: janganh_ubqn@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH