trỉ bãy màu đỏ

#1
<strong>B&igrave;nh Dương b&aacute;n c</strong><strong>him trĩ </strong><strong>7 m&agrave;u </strong><strong>đỏ LH 0977</strong><strong> </strong><strong>044</strong><strong> </strong><strong>714 <br /></strong><strong><a href="http://www.tramchimviet.com/"><font size="3">www.tramchimviet.com</font></a></strong><font size="3"><strong> : Trại G&agrave; kiểng Ho&agrave;ng Nam chuy&ecirc;n B&aacute;n g&agrave; Phoenix, g&agrave; th&aacute;i,</strong><strong> </strong><strong>Chim Trỉ đỏ, Chim Trĩ Trắng,</strong><strong> Chim Trĩ V&agrave;ng,</strong><strong> G&agrave; L&ocirc;i Trắng, Nh&iacute;m, chim Trĩ Xanh, chim C&ocirc;ng Xanh</strong><strong>, g&agrave; l&ocirc;i h&ocirc;ng t&iacute;a,</strong><strong> G&agrave; Rosecomb &Uacute;c, G&agrave; Vảy C&aacute;, G&agrave; M&atilde; Lại</strong><strong>(M&atilde; m&aacute;i)</strong><strong>, Trĩ 7 m&agrave;u đỏ,</strong><strong> </strong><strong>G&agrave; chuối tuyết, G&agrave; Th&aacute;i m&agrave;u, G&agrave; Phượng Ho&agrave;ng</strong><strong>, G&agrave; yuki nhật.</strong><strong> <a href="http://www.tramchimviet.com/">www.tramchimviet.com</a></strong><strong><br /></strong></font><strong><span /><br /></strong><font size="3"><strong>B&igrave;nh Dương b</strong><strong>&aacute;n số lượng lớn tại số 110 ấp Thạnh H&ograve;a X&atilde; Thạnh Hội,T&acirc;n Uy&ecirc;n B&igrave;nh Dương gi&aacute; cực rẽ c&aacute;ch cầu Thạnh Hội 700m (Hỏi nh&agrave; Mai Ho&agrave;ng Nam) số điện thoại : 0977 044 714 &ndash; 0912174706 Anh Nam. H&acirc;n hạnh được đ&oacute;n tiếp. </strong><strong>T</strong><strong>ham khảo tại </strong><strong><a href="http://www.tramchimviet.com/">www.tramchimviet.com</a></strong><strong><br /></strong></font><strong>Trang Trại cam kết về gi&aacute; v&agrave; chất lượng.<br /></strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: mai hoàng nam
- Địa chỉ: Bình Dương
- Điện thoại: 0977044714 - Fax:
- email: tramchimviet@gmail.com
 

#2
Bình Dương bán chim trĩ 7 màu đỏ LH 0977044714
www.tramchimviet.com : Trại Gà kiểng Hoàng Nam chuyên Bán gà Phoenix, gà thái,Chim Trỉ đỏ, Chim Trĩ Trắng, Chim Trĩ Vàng, Gà Lôi Trắng, Nhím, chim Trĩ Xanh, chim Công Xanh, gà lôi hông tía, Gà Rosecomb Úc, Gà Vảy Cá, Gà Mã Lại(Mã mái), Trĩ 7 màu đỏ,Gà chuối tuyết, Gà Thái màu, Gà Phượng Hoàng, Gà yuki nhật. www.tramchimviet.com
Bình Dương bán số lượng lớn tại số 110 ấp Thạnh Hòa Xã Thạnh Hội,Tân Uyên Bình Dương giá cực rẽ cách cầu Thạnh Hội 700m (Hỏi nhà Mai Hoàng Nam) số điện thoại : 0977 044 714 – 0912174706 Anh Nam. Hân hạnh được đón tiếp. Tham khảo tại www.tramchimviet.comTrang Trại cam kết về giá và chất lượng.


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: mai hoàng nam
- Địa chỉ: Bình Dương
- Điện thoại: 0977044714 - Fax:
- email: tramchimviet@gmail.com
up phu ban hiền
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH