Trồng , bảo dưỡng Cây Công Trình

#1
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 17px">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN S&Agrave;I G&Ograve;N HOA CHO THU&Ecirc; C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y CẢNH, C&Acirc;Y XANH, C&Acirc;Y VĂN PH&Ograve;NG, C&Acirc;Y NỘI THẤT, C&Acirc;Y C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM S&Oacute;C S&Acirc;N VƯỜN. NHẬN TRỒNG C&Acirc;Y C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH 1. Tư vấn thiết kế thi c&ocirc;ng nội ngoại thất 2. Mua bán, cho thu&ecirc; và cung c&acirc;́p c&acirc;y xanh, c&acirc;y c&ocirc;ng trình, c&acirc;y hoa cảnh, c&acirc;y n&ocirc;̣i th&acirc;́t và c&acirc;y c&ocirc;̉ thụ.Chăm sóc, bảo trì c&acirc;y xanh, s&acirc;n vườn, cảnh quan đ&ocirc; thị, &hellip; 3. Ch&ecirc;́ tác thác nước, hòn non b&ocirc;̣, giếng trời và ti&ecirc;̉u cảnh. 4. Tư vấn thiết kế thi c&ocirc;ng hệ thống tưới tự động v&agrave; đ&agrave;i phun nước nghệ thuật. Đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp, c&oacute; kiến thức s&acirc;u rộng về c&acirc;y trồng, tư vấn nhiệt t&igrave;nh. C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN S&Agrave;I G&Ograve;N HOA tự tin mang lại cho bạn cảm gi&aacute;c thoải m&aacute;i, thư gi&atilde;n ngay trong văn ph&ograve;ng, nơi l&agrave;m việc của bạn:. - Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh văn ph&ograve;ng d&agrave;i hạn. - Giao c&acirc;y tận nơi - Thay đổi v&agrave; chăm s&oacute;c c&acirc;y định kỳ - Gi&aacute; hợp l&yacute; , bao gồm vận chuyển, chăm s&oacute;c v&agrave; đổi c&acirc;y. Xin li&ecirc;n h<span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial">ệ</span>&nbsp;đ<span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial">ể</span>&nbsp;bi<span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial">ế</span>t th&ecirc;m th&ocirc;ng tin: C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN S&Agrave;I G&Ograve;N HOA 74/2/1D Đường 36, P.Linh Đ&ocirc;ng, Q.Thủ Đức, TP.HCM&nbsp;<strong style="-webkit-box-shadow: none !important">Quỳnh Giao: 0164. 403. 8282</strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><a target="_blank" rel="nofollow" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: purple; text-decoration: underline" href="http://www.saigonhoa.vn/">www.saigonhoa.vn</a></strong>&nbsp;VP: 08 3720 3389 Fax: 08 3720 6720<span style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /><br />Link:&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #003399; text-decoration: underline" href="http://agriviet.com/home/threads/63748-Trong-bao-duong-Cay-Cong-Trinh#ixzz1dSVJ55HO">http://agriviet.com/home/threads/63748-Trong-bao-duong-Cay-Cong-Trinh#ixzz1dSVJ55HO</a></span></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Thị Quỳnh Giao
- Địa chỉ: 74/2/1D Đường 36, P. Linh Đông , Q. Thủ Đức
- Điện thoại: 0164 403 8282 - Fax: 0166 3049 259
- email: quynhgiao@saigonhoa.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH