• trung tâm bảo triuáwxr chữa hệ thiống máy tính cá nhân và văn phòng

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 20/6/12

  1. <table class="MsoTableGrid" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" style="width: 121px"><strong></strong><strong><br /></strong></td><td valign="top" style="width: 517px"><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH TIN HỌC VIỄN TH&Ocirc;NG VIỆT KHOA<br /></strong>75 Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m, P.Hiệp Th&agrave;nh, TX.Thủ Dầu Một, B&igrave;nh Dương<br />ĐT: 0650 625 1588<br />DĐ: 0974373379&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Fax: 0650 625 1586<br />Website: www.vietkhoatech.com.vn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Email: hoangvietkhoatech0606@gmail.com<strong><br /></strong></td></tr></tbody></table><strong><span /></strong><strong>DỊCH VỤ CHĂM S&Oacute;C, BẢO TR&Igrave; HỆ THỐNG M&Aacute;Y T&Iacute;NH CHO KH&Aacute;CH H&Agrave;NG DOANH NGHIỆP<br /></strong>K&iacute;nh gửi: Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng!<br /><span />C&Ocirc;NG TY TNHH TIN HỌC VIỄN TH&Ocirc;NG VIỆT KHOA xin giới thiệu tới Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng dịch vụ &ldquo;Chăm s&oacute;c, bảo tr&igrave; hệ thống m&aacute;y t&iacute;nh, mạng m&aacute;y t&iacute;nh, m&aacute;y văn ph&ograve;ng cho doanh nghiệp&rdquo; tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh B&igrave;nh Dương v&agrave; c&aacute;c v&ugrave;ng l&acirc;n cận.<br /><strong><u>G&oacute;i dịch vụ gồm c&oacute; ba nội dung triển khai như sau:<br /></u></strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tổ chức quản l&yacute; th&ocirc;ng tin m&aacute;y m&oacute;c/thiết bị<br />2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thực hiện bảo tr&igrave;, bảo dưỡng định kỳ<br />3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tổ chức c&aacute;c phương thức nhằm hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ nghiệp vụ tin học, xử l&yacute; sự cố ph&aacute;t sinh trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng của kh&aacute;ch h&agrave;ng<br /><strong><u>Nội dung triển khai chi tiết:<br /></u></strong><strong>A.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Tổ chức quản l&yacute; th&ocirc;ng tin m&aacute;y m&oacute;c/thiết bị<br /></strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ghi nhận th&ocirc;ng tin cấu h&igrave;nh, th&ocirc;ng số kỹ thuật chi tiết từng m&aacute;y m&oacute;c/thiết bị, danh s&aacute;ch phần mềm c&agrave;i đặt, ph&aacute;t sinh m&atilde; số quản l&yacute;<br />2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D&aacute;n m&atilde; số quản l&yacute; l&ecirc;n từng m&aacute;y m&oacute;c/thiết bị<br />3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ghi nhận nội dung, đ&aacute;nh chất lượng m&aacute;y m&oacute;c/thiết bị tại mỗi thời điểm chăm s&oacute;c, bảo tr&igrave;<br />4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ghi nhận nhật k&yacute;/lịch sử xử dụng (Bao gồm th&ocirc;ng tin ng&agrave;y th&aacute;ng sửa chữa, nội dung sửa chữa, nhật k&yacute; điều chuyển&hellip; )<br /><em>To&agrave;n bộ th&ocirc;ng tin quản l&yacute; được lưu trữ v&agrave; xử l&yacute; bằng Phần mềm Quản l&yacute; T&agrave;i sản C&ocirc;ng cụ dụng cụ do Việt Khoa cung cấp (miễn ph&iacute;). Kh&aacute;ch h&agrave;ng giữ một bản, Việt Khoa giữ một bản để c&ugrave;ng theo d&otilde;i. Sau mỗi lần chăm s&oacute;c bảo tr&igrave; đội ngũ kỹ thuật của việt khoa sẽ tiến h&agrave;nh đồng bộ ho&aacute; dữ liệu để th&ocirc;ng tin theo d&otilde;i được nhất qu&aacute;n.<br /></em><strong>B.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Thực hiện bảo tr&igrave;, bảo dưỡng định kỳ<br /></strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kiểm tra tổng qu&aacute;t t&igrave;nh trạng hoạt động của to&agrave;n bộ hệ thống. Kiểm tra điểm tiếp x&uacute;c v&agrave; độ chắc chắn của ph&iacute;ch cắm, ổ cắm điện, c&aacute;c thiết bị đấu nối/ jack cắm. Kiểm tra tốc độ đường truyền Internet, so s&aacute;nh với tốc độ cam kết của nh&agrave; cung cấp.<br />2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kiểm tra c&aacute;c dịch vụ, phần mềm diệt virus, Firewall chạy tr&ecirc;n hệ thống m&aacute;y chủ (nếu c&oacute;).<br />3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vệ sinh sạch sẽ bụi bẩn, vết b&aacute;m b&ecirc;n trong, b&ecirc;n ngo&agrave;i m&aacute;y m&oacute;c/thiết bị.<br />4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tra dầu b&ocirc;i trơn quạt tản nhiệt, quạt th&ocirc;ng gi&oacute;, cố định d&acirc;y nguồn, d&acirc;y t&iacute;n hiệu, c&aacute;c thiết bị c&agrave;i cắm mở rộng. Gia cố chắc chắn c&aacute;c linh kiện lỏng lẻo<br />5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kiểm tra ph&aacute;t hiện, đề xuất phương &aacute;n xử l&yacute; khắc phục đối với c&aacute;c thiết bị phần cứng bị lỗi. Đề xuất n&acirc;ng cấp c&aacute;c thiết bị, linh kiện cũ, lạc hậu, hoạt động kh&ocirc;ng ổn định.<br />6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sửa chữa tại chỗ/đề xuất mang đi sửa chữa đối với c&aacute;c thiết bị hư hỏng (Việt Khoa tạo điều kiện cho kh&aacute;ch h&agrave;ng mượn thiết bị c&oacute; t&iacute;nh năng kỹ thuật tương đương trong suốt thời gian thiết bị hư hỏng mang đi bảo h&agrave;nh/sửa chữa)<br />7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dọn dẹp file r&aacute;c ph&aacute;t sinh trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng, giải ph&acirc;n mảnh đĩa cứng (tăng tốc độ xử l&yacute; chương tr&igrave;nh).<br />8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kiểm tra cập nhật phi&ecirc;n bản mới nhất cho c&aacute;c phần mềm diệt virus c&agrave;i đặt tr&ecirc;n c&aacute;c m&aacute;y t&iacute;nh. Qu&eacute;t virus định kỳ.<br />9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sửa chữa/ c&agrave;i lại c&aacute;c chương tr&igrave;nh ứng dụng bị lỗi, c&agrave;i bổ sung chương tr&igrave;nh ứng dụng theo y&ecirc;u cầu.<br />10.&nbsp; Kiểm tra/thực hiện việc backup server định kỳ. Backup dữ liệu được chỉ định.<br />11.&nbsp; Hỗ trợ c&aacute;c nghiệp vụ tin học kh&aacute;c trong phạm vi v&agrave; khả năng cho ph&eacute;p<br />12.&nbsp; Lập b&aacute;o c&aacute;o nội dung chi tiết c&aacute;c c&ocirc;ng việc đ&atilde; thực hiện khi tiến h&agrave;nh bảo tr&igrave; bảo dưỡng. Lập b&aacute;o c&aacute;o về trạng th&aacute;i hiện tại của to&agrave;n bộ hệ thống. L&agrave;m thủ tục nghiệm thu.<br /><span /><strong>C.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Tổ chức c&aacute;c phương thức nhằm hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ nghiệp vụ tin học, xử l&yacute; sự cố ph&aacute;t sinh trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng của kh&aacute;ch h&agrave;ng<br /></strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&agrave;i đặt chương tr&igrave;nh c&oacute; khả năng kết nối từ xa (nếu kh&aacute;ch h&agrave;ng cho ph&eacute;p) l&ecirc;n to&agrave;n bộ m&aacute;y m&oacute;c/thiết bị của kh&aacute;ch h&agrave;ng<em><br /></em>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Từ c&ocirc;ng ty, thực hiện kết nối tới m&aacute;y kh&aacute;ch h&agrave;ng để hỗ trợ ngay khi kh&aacute;ch h&agrave;ng th&ocirc;ng b&aacute;o sự cố v&agrave; y&ecirc;u cầu xử l&yacute;<br />3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Từ c&ocirc;ng ty, thực hiện kết nối tới m&aacute;y kh&aacute;ch h&agrave;ng để hỗ trợ hướng đẫn sử dụng, xử l&yacute; lỗi, hoặc c&agrave;i đặt th&ecirc;m c&aacute;c chương tr&igrave;nh phần mềm nghiệp vụ ngay khi kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u cầu<br />4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với những sự cố kh&ocirc;ng thể khắc phục từ xa nh&acirc;n vi&ecirc;n Việt Khoa sẽ c&oacute; mặt trong v&ograve;ng 1h-&gt;2h để xử l&yacute; đối với những địa chỉ trong v&ograve;ng b&aacute;n k&iacute;nh 10km, 2h-&gt;8h đối với địa chỉ kh&aacute;ch h&agrave;ng trong v&ograve;ng b&aacute;n k&iacute;nh 10km-&gt;50km.<br /><span />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Kh&aacute;ch h&agrave;ng được d&ugrave;ng thử dịch vụ trong lần bảo tr&igrave; đầu ti&ecirc;n (kh&ocirc;ng t&iacute;nh ph&iacute;), nếu kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;i l&ograve;ng th&igrave; mới k&yacute; hợp đồng d&agrave;i hạn<br /></em>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Thời hạn hợp đồng tối thiểu l&agrave; 6 th&aacute;ng. Trong thời hạn hợp đồng, kh&aacute;ch h&agrave;ng được sửa chữa c&agrave;i đặt m&aacute;y t&iacute;nh miễn ph&iacute; tại c&ocirc;ng ty Việt Khoa.<br /></em><strong>VIỆT KHOA H&Acirc;N HẠNH CH&Agrave;O Đ&Oacute;N QU&Yacute; KH&Aacute;CH!</strong><br />

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Công Ty TNHH TH VT Việt Khoa
   - Địa chỉ: 75-hoàng hoa thám-hiệp thành-bình dương
   - Điện thoại: 06506251588 - Fax: 06506251586
   - email: vietkhoatech.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...