Tủ ấm Labtech

  • Thread starter ThomUSci
  • Ngày gửi
T

ThomUSci

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman', serif">General Incubator</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman', serif">Tủ ấm</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman', serif">Cung cấp: Labtech &ndash; H&agrave;n Quốc</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">1.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-weight: normal">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.&nbsp;</span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Model: </span></strong><strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">LIB-080M</span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman', serif">K&iacute;ch thước&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&ecirc;n trong :&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman', serif">400 x 400 x 500</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">(WxDxDxHmm) B&ecirc;n ngo&agrave;i:&nbsp;&nbsp; 550 </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">x 587 x 827</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Thể t&iacute;ch (L)&nbsp;: 80</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Nhiệt ti&ecirc;u thụ&nbsp;: 200W</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Khoảng nhiệt độ&nbsp;: Nhiệt độ m&ocirc;i trường + 5<sup>0</sup>C đến 70<sup>0</sup>C</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c nhiệt độ&nbsp;: </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">&plusmn;</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">0.1<sup>0</sup>C</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Độ đồng nhất nhiệt độ&nbsp;: </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">&plusmn;</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">0.5<sup>0</sup>C tại 37<sup>0</sup>C</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Hệ điều khiển&nbsp;: </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">PID kỹ thuật số</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Hiển thị&nbsp;: M&agrave;n h&igrave;nh LED 4 k&iacute; tự</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Thời gian&nbsp;: 99 giờ 59 ph&uacute;t/li&ecirc;n tục</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman', serif">Vật liệu&nbsp;: B&ecirc;n trong bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng rỉ (SUS 304)&nbsp;; B&ecirc;n ngo&agrave;i bằng th&eacute;p sơn tĩnh điện</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Tuần ho&agrave;n&nbsp;: kh&ocirc;ng kh&iacute; được tuần ho&agrave;n bằng đối lưu nhiệt cưỡng bức</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Cửa&nbsp;: C&oacute; 2 lớp&nbsp;: B&ecirc;n trong bằng thủy tinh c&aacute;ch nhiệt v&agrave; cửa từ b&ecirc;n ngo&agrave;i l&agrave; cửa từ c&oacute; viền silicone</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Nguồn&nbsp;: 220V, 50/60 Hz</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span><strong style="text-indent: -0.25in"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">2.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-weight: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><strong style="text-indent: -0.25in"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Model: </span></strong><strong style="text-indent: -0.25in"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">LIB-150M</span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman', serif">K&iacute;ch thước&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&ecirc;n trong :&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman', serif">500 x 500 x 600</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">(WxDxDxHmm) B&ecirc;n ngo&agrave;i:&nbsp;&nbsp; 660 </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">x 670 x 970</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Thể t&iacute;ch (L)&nbsp;: 150</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Nhiệt ti&ecirc;u thụ&nbsp;: 300W</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Khoảng nhiệt độ&nbsp;: Nhiệt độ m&ocirc;i trường + 5<sup>0</sup>C đến 70<sup>0</sup>C</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c nhiệt độ&nbsp;: </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">&plusmn;</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">0.1<sup>0</sup>C</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Độ đồng nhất nhiệt độ&nbsp;: </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">&plusmn;</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">0.5<sup>0</sup>C tại 37<sup>0</sup>C</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Hệ điều khiển&nbsp;: </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">PID kỹ thuật số</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Hiển thị&nbsp;: M&agrave;n h&igrave;nh LED 4 k&iacute; tự</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Thời gian&nbsp;: 99 giờ 59 ph&uacute;t/li&ecirc;n tục</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman', serif">Vật liệu&nbsp;: B&ecirc;n trong bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng rỉ (SUS 304)&nbsp;; B&ecirc;n ngo&agrave;i bằng th&eacute;p sơn tĩnh điện</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Tuần ho&agrave;n&nbsp;: kh&ocirc;ng kh&iacute; được tuần ho&agrave;n bằng đối lưu nhiệt cưỡng bức</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Cửa&nbsp;: C&oacute; 2 lớp&nbsp;: B&ecirc;n trong bằng thủy tinh c&aacute;ch nhiệt v&agrave; cửa từ b&ecirc;n ngo&agrave;i l&agrave; cửa từ c&oacute; viền silicone</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Nguồn&nbsp;: 220V, 50/60 Hz</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">3.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-weight: normal">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3. &nbsp;</span></span></strong><!--[endif]--><strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Model: </span></strong><strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">LIB-300M</span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman', serif">K&iacute;ch thước&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&ecirc;n trong :&nbsp;&nbsp; 6</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman', serif">00 x 500 x 1000</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">(WxDxDxHmm) B&ecirc;n ngo&agrave;i:&nbsp;&nbsp; 745 </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">x 715 x 1460</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Thể t&iacute;ch (L)&nbsp;: 300</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Nhiệt ti&ecirc;u thụ&nbsp;: 500W</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Khoảng nhiệt độ&nbsp;: Nhiệt độ m&ocirc;i trường + 5<sup>0</sup>C đến 70<sup>0</sup>C</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c nhiệt độ&nbsp;: </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">&plusmn;</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">0.1<sup>0</sup>C</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Độ đồng nhất nhiệt độ&nbsp;: </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">&plusmn;</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">0.5<sup>0</sup>C tại 37<sup>0</sup>C</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Hệ điều khiển&nbsp;: </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">PID kỹ thuật số</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Hiển thị&nbsp;: M&agrave;n h&igrave;nh LED 4 k&iacute; tự</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Thời gian&nbsp;: 99 giờ 59 ph&uacute;t/li&ecirc;n tục</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman', serif">Vật liệu&nbsp;: B&ecirc;n trong bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng rỉ (SUS 304)&nbsp;; B&ecirc;n ngo&agrave;i bằng th&eacute;p sơn tĩnh điện</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Tuần ho&agrave;n&nbsp;: kh&ocirc;ng kh&iacute; được tuần ho&agrave;n bằng đối lưu nhiệt cưỡng bức</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Cửa&nbsp;: C&oacute; 2 lớp&nbsp;: B&ecirc;n trong bằng thủy tinh c&aacute;ch nhiệt v&agrave; cửa từ b&ecirc;n ngo&agrave;i l&agrave; cửa từ c&oacute; viền silicone</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Nguồn&nbsp;: 220V, 50/60 Hz</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC HỢP NHẤT
- Địa chỉ: số 4 Nguyễn ĐÌnh CHiểu, quận 1
- Điện thoại: 0973890160 - Fax: 0839106816
- email: thom@uscivn.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH