• Đây là chuyên mục để đăng tin tìm việc hoặc tuyển dụng có liên quan đến nông nghiệp
    Quý công ty có thể tự đăng tin trực tiếp hoặc gửi Email về lienhe@agriviet.Com

Tuyển 03 kỹ sư nuôi trồng thủy sản

#1
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><em><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm">M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc:</span></strong></em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631" /></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631">- Chăm s&oacute;c c&aacute; cảnh</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631">- L&agrave;m c&aacute;c c&ocirc;ng việc kỹ thuật về c&aacute; cảnh</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631">- &nbsp;Biết về&nbsp;<span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm">Kỹ thuật setup v&agrave; chăm s&oacute;c bể cả, Kỹ thuật chăm s&oacute;c c&aacute; cảnh.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><em><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm">số lượng cần tuyển: &nbsp;3 nh&acirc;n vi&ecirc;n</span></strong></em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631" /></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><em><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm">Y&ecirc;u cầu:&nbsp;</span></strong></em><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm">&nbsp;</span></em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631">tốt nghiệp đại học c&aacute;c trường n&ocirc;ng, l&acirc;m, ngư nghiệp, Thủy sản</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631">Ưu ti&ecirc;n ứng vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; kinh nghiệm trong lĩnh vực c&aacute; cảnh</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><em><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm">Kinh nghiệm:</span></strong></em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631" /></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631">c&oacute; 1 năm kinh nghiệm</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><em><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm">Lương:</span></strong></em><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm">&nbsp;</span></em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631">4-5 triệu</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631" /></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><em><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm">Quyền lợi kh&aacute;c:</span></strong></em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631" /></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631">- C&ocirc;ng ty chu cấp 1 bữa ăn trưa&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631">- Được đ&oacute;ng BHXH, BHYT, BHTN sau khi k&yacute; hợp đồng ch&iacute;nh thức</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631">- Ngo&agrave;i ra c&ograve;n một số chế độ thưởng theo quy định của C&ocirc;ng ty</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm">Địa điểm l&agrave;m việc:</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631" /></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm">-&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631">2 nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc tại H&agrave; Nội. C&oacute; ph&ograve;ng Ktx t&uacute;c x&aacute; cho nh&acirc;n vi&ecirc;n ở (200k/ th&aacute;ng)</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631">địa chỉ: Cung thể thao dưới nước mỹ đ&igrave;nh - L&ecirc; Đức Thọ - Từ Li&ecirc;m - H&agrave; Nội</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631">- 1 nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc tại Hồ Ch&iacute; Minh:&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631">số 44/4 Nguyễn Th&ocirc;ng, Phường 7, Quận 3, Hồ Ch&iacute; Minh</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm">Nh&agrave; tuyển dụng:</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631" /></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631">C&ocirc;ng ty Cổ phần AKIKOI l&agrave; c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute; cảnh, bể c&aacute; cảnh, c&aacute;c rồng, c&aacute; koi, c&aacute;c dịch</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631">vụ s&acirc;n vườn, hồ koi...C&ocirc;ng ty đang ph&aacute;t triển v&agrave; c&oacute; nhu cầu tuyển kỹ sư nu&ocirc;i trồng Thủy sản. Ngo&agrave;i</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631">việc cạnh tranh về lương v&agrave; c&aacute;c chế độ ph&uacute;c lợi kh&aacute;c, ch&uacute;ng t&ocirc;i tin tưởng v&agrave;o việc tạo cơ hội cho c&aacute;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631">nh&acirc;n gia nhập v&agrave;o đội ngũ sẽ đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển bền vững của c&ocirc;ng ty trong thời gian tới</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm">Mọi th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631" /></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631">L&ecirc; Thủy - Nh&acirc;n sự. ĐT: 0466.802.506.&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f4f5f6; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #3b3631">email:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="skimwords-unlinked"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm">lethuy.akikoi@gmail.com</span></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Thủy
- Địa chỉ: Công ty CP AKIKOI
- Điện thoại: 0466802506 - Fax:
- email: lethuy.akikoi@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH