Tuyên 1 nhân viên lam viêc o trai heo

Truong bao long

DNTN TV Kim Hông Long- Trai Heo Ba Vôn
#1
DNTN TV Kim Hông Long- Trai heo Ba Vôn cân tuyên :
1 nhân viên lam công viêc o trai heo , nam tu 16-20 tuoi, hoac nu trên 45 tuoi.
1 nam nhan viên công tac thu y, tôt nghiêp trung câp thu y chan nuôi ( uu tien sinh viên moi ra truong)
Nhân viên lam viêc va đuoc an *** lai tai trang trai, co nha sinh hoat va phong *** cho nhân viên
Luong thoa thuân
Đia chi lam viêc: âp 5, ba vôn, xa Thanh Hoa, Huyên Bên Luc, Tinh Long An
Tel: 01688392243 (hoac zalo sô đt nay)
072 2212295
Truong Bao Long
 

HaiLua91

Lữ khách
#4
Thoa thuan thoi e, tuy theo tay nghe va cong vic co the lam o trai heo
thu that thi kinh nghiem e chua co nhung em cam doan khoang 1 2 tuan la em ranh, thay con viec chan nuoi e ham qua nen muon nhay qua lam, luong khoi diem thi e sao cung dc nhung luong chinh thuc a co the tra den bao nhiu
 

Truong bao long

DNTN TV Kim Hông Long- Trai Heo Ba Vôn
#5
thu that thi kinh nghiem e chua co nhung em cam doan khoang 1 2 tuan la em ranh, thay con viec chan nuoi e ham qua nen muon nhay qua lam, luong khoi diem thi e sao cung dc nhung luong chinh thuc a co the tra den bao nhiu
Ngoai viec thu y cho trai heo, neu phu lam them nhung vic o trai heo nua thi luong se khac, trach nhiem cong viec la quan trong nhat. Lam viec co ket qua tôt a se tra luong rat cao, a co thê tra luong tu 5 - 10 triu
 

HaiLua91

Lữ khách
#6
Ngoai viec thu y cho trai heo, neu phu lam them nhung vic o trai heo nua thi luong se khac, trach nhiem cong viec la quan trong nhat. Lam viec co ket qua tôt a se tra luong rat cao, a co thê tra luong tu 5 - 10 triu
Cam on anh vi thong tin huu ich nay, de e hoi lai y ba xa e cai, ba chiu thi e qua doi a lien