1. Đây là chuyên mục để đăng tin tìm việc hoặc tuyển dụng có liên quan đến nông nghiệp
   Quý công ty có thể tự đăng tin trực tiếp hoặc gửi Email về lienhe@agriviet.Com
   Dismiss Notice

  Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật Lâm nghiệp

  Thảo luận trong 'Tuyển dụng - Tìm việc ngành nông lâm' , 27/5/12

  1. ledai2lqd Guest

   <p>C&Ocirc;NG TY TNHH KIM T&Iacute;N MDF QUẢNG B&Igrave;NH</p><p>Địa chỉ: Khu Cn Bắc Đồng Hới, x&atilde; L&yacute; Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng B&igrave;nh.</p><p>Văn ph&ograve;ng giao dịch: 699 L&yacute; Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, Quảng B&igrave;nh</p><p>Điện thoại: 0915 346 569 - Cố định: 0523 856 368.</p><p>Quy m&ocirc; hoạt động:</p><p>- Nh&agrave; m&aacute;y:</p><p>&nbsp; &nbsp; + Tổng diện t&iacute;ch: 40 ha</p><p>&nbsp; &nbsp; + Sản phẩm v&aacute;n MDF c&aacute;c loại, c&ocirc;ng suất giai đoạn 1: 480.000 m<sup>3</sup>/năm</p><p>- L&acirc;m trường: Trồng v&agrave; khai th&aacute;c rừng đảm bảo an ninh nguy&ecirc;n liệu tối thiểu phục vụ nh&agrave; m&aacute;y với tổng diện t&iacute;ch hiện tại: 6.500 ha. Quy m&ocirc; mở rộng đạt 20.000 ha <br /></p><p>Y&ecirc;u cầu tuyển dụng:</p><p>M&atilde; số LN 01:</p><p>- Vị tr&iacute; tuyển dụng: Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n l&acirc;m nghiệp:</p><p>- Số lượng: 05</p><p>- M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Nghi&ecirc;n cứu thiết kế trồng rừng v&agrave; c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến trồng, chăm s&oacute;c v&agrave; khai th&aacute;c rừng, </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Chỉ đạo sản xuất tại c&aacute;c l&acirc;m trường. </p><p>- Ti&ecirc;u chuẩn tuyển dụng:</p><p>&nbsp; &nbsp; + Kỹ sư l&acirc;m nghiệp chuy&ecirc;n ng&agrave;nh l&acirc;m sinh, trồng trọt.</p><p>&nbsp; &nbsp; + Ưu ti&ecirc;n c&aacute;c ứng vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; kinh nghiệm</p><p>- Địa điểm l&agrave;m việc: Quảng B&igrave;nh( VP C&ocirc;ng ty v&agrave; c&aacute;c L&acirc;m trường)</p><p>- Quyền lợi:</p><p>&nbsp; &nbsp; + C&aacute;c quyền lợi theo luật lao động( Chế độ BHXN, BHTN, ph&eacute;p, nghỉ lễ,.....)</p><p>&nbsp; &nbsp; + Thu nhập: theo thỏa thuận</p><p>&nbsp; &nbsp; + C&aacute;c quyền lợi kh&aacute;c: theo quy chế Kim T&iacute;n( Web: kimtingroup.com)</p><p>M&atilde; số LN 02</p><p>- Vị tr&iacute; tuyển dụng: Nh&acirc;n vi&ecirc;n l&acirc;m trường</p><p>&nbsp;- Số lượng: 30<br /></p><p>- M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Chỉ đạo, trực tiếp nhận trồng rừng. </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Chăm s&oacute;c v&agrave; thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng việc kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến trồng, chăm s&oacute;c khai th&aacute;c v&agrave; bảo vệ rừng </p><p>- Ti&ecirc;u chuẩn tuyển dụng:</p><p>&nbsp; &nbsp; + Trung cấp chuy&ecirc;n ng&agrave;nh l&acirc;m sinh, trồng trọt.</p><p>&nbsp; &nbsp; + Ưu ti&ecirc;n c&aacute;c ứng vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; kinh nghiệm</p><p>- Địa điểm l&agrave;m việc: Quảng B&igrave;nh( c&aacute;c L&acirc;m trường)</p><p>- Quyền lợi:</p><p>&nbsp; &nbsp; + C&aacute;c quyền lợi theo luật lao động( Chế độ BHXN, BHTN, ph&eacute;p, nghỉ lễ,.....)</p><p>&nbsp; &nbsp; + Thu nhập: theo thỏa thuận</p><p>&nbsp; &nbsp; + C&aacute;c quyền lợi kh&aacute;c: theo quy chế Kim T&iacute;n( Web: kimtingroup.com)</p><p>Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</p><p>Văn ph&ograve;ng giao dịch: 699 đường L&yacute; Thường Kiệt, TP Đồng Hới</p><p>Điện thoại: 0915346569 - CĐ: 0523 856 368</p><p>mail: daile.hr@kimtingroup.com <br /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Lê Đại
   - Địa chỉ: Công ty TNHH Kim Tín MDF Quảng Bình
   - Điện thoại: 0915346569 - Fax:
   - email: daile.hr@kimtingroup.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...